2024. július 12. péntek
Izabella, Dalma
Holnap: Jenő napja lesz

Slider testvervarosi

PÁLYÁZATI ANYAGOK 2019

Testvér-települési együttműködés pályázati felhívás 2019

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

2.       A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása.

Különös tekintettel:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria  önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása,
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3.      Támogatható kiadások:

 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5.      Pályázásra jogosultak köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be:

 • magyarországi települési és megyei önkormányzat (a továbbiakban: pályázó).

6.   Partnerek száma:A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel (települési önkormányzattal) együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7.   A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

8.      Nem részesülhetnek támogatásban:

8.1  azok a pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázati eljárások során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony szerinti valamely kötelezettséget – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve a beszámolási kötelezettség mulasztását, fizetési kötelezettség nem teljesítését is),

8.2  azok a pályázók, amelyek a részükre nyújtott támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy amelyek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt beszámolási kötelezettségük teljesítése során valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

8.3  azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

8.4  azok a pályázók, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,

8.5  azok a pályázók, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 – 8.4. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

9.      Igényelhető támogatás:

9.1  Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

9.2  A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.

9.3  A támogatás rendelkezésre bocsátása: egy összegű, támogatási előlegként történő folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.

9.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.

9.5  A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.

9.6  Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

9.7  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

10.   A pályázat megvalósítási paraméterei: 

10.1        Megvalósítási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.

10.2        A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.

10.3        Benyújtási határidő: 2018. december 18., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

10.4        Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

11.   A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei
 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

12.   Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

 

12.1     PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

 

Csatolandó mellékletek:

Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be pályázatot a BGA Zrt.-hez, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával pályázhat:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ben a mellékletek munkalapon lévő a Nyilatkozat sablon szövege).
 • együttműködési megállapodás a testvér-településsel.

A megelőző három éven belül a BGA Zrt. pályázati felhívásaira pályázatot benyújtók esetén a 12.2. pont szerinti aláírás igazolást és a 12.3. pont szerinti fizetési számlaszám igazolást a pályázat kitöltésekor a pályázó ellenőrizni köteles, és amennyiben az okiratokban foglalt adatok nem változtak, azokat a BGA Zrt. csatolja a pályázatokhoz. Az időközben bekövetkezett változások esetén a pályázó új igazolásokat köteles benyújtani.

Azon pályázóknak, akik a BGA Zrt.-hez a korábbi években nem pályáztak, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

12.2  ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázó nevében aláírásra jogosult (törvényes képviselőként megjelölt, illetve meghatalmazott személy vagy személyek) pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási címpéldány, vagy banki aláírás-bejelentő karton). (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által kiadott aláírás igazolás nem elfogadható!) A dokumentumot szkennelve fel kell tölteni a NIR felületen a megfelelő mellékletek közé.

12.3 FIZETÉSI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS

A pályázó számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által kiállított igazolás, minden fizetési számla számra vonatkozóan.

12.4 NYILATKOZAT

A nyilatkozatot a pályázó törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 12.5. pontja tartalmazza.

A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek munkalapon elérhető. A Nyilatkozatot ki kell tölteni és cégszerűen aláírni majd szkennelve fel kell tölteni a NIR felületen a megfelelő mellékletek közé. A nyilatkozat eredeti példányát elégséges a döntéshozatalt követően a nyertes pályázóknak benyújtani. A nyilatkozatotregisztrált küldeményként postázni szükséges a BGA Zrt.-hez (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70). 

12.5  MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a törvényes képviselő írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

12.6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS/VAGY TESTÜLETI DÖNTÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL

A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan létesítendő testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi képviselőtestületi határozat feltöltése szükséges, kiegészítve a határon túli település/települések testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

 

13.    Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

14.   A pályázat érvénytelensége:

14.1  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

14.2  a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

14.3  a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

14.4  a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

15.  A pályázatok elbírálásának szempontjai:

15.1  Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a testvér-települési együttműködések erősítését szolgálja, a megvalósítandó program/projekt hozzájárul a partnerség megerősítéséhez;
 • A megvalósítandó program a testvér-településeken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat;
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

15.2  Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal;
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

16.     Támogatás biztosítása:

A Kedvezményezettek részére a támogatást a BGA Zrt. támogatói okirat kiadása útján biztosítja. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait, a támogatói okirat kiadásának részletes feltételeit, illetve a benyújtandó dokumentumokat a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, akkor a támogatási döntés a hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

17.     A támogatási jogviszony megsértésének következményei. 

17.1    Ha a Támogatott a támogatói okiratban, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi (így különösen, ha a támogatást a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel),  a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegét köteles az Alapkezelő részére visszafizetni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti kamattal növelt mértékben.  Az Alapkezelő a támogatói okirat kiadásának feltételeként – az esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítékául – biztosítékot határozhat meg.

17.2    A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.

18.     Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos (ideértve a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt) egyéb adataik BGA Zrt. által történő kezeléséhez a BGA Zrt.-hez benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének a BGA Zrt. által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a BGA Zrt.-t jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy a BGA Zrt. által kezelt adataikhoz a BGA Zrt. honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy a BGA Zrt. az általa kezelt adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

 

19.     Kifogás, jogorvoslat 

A Kedvezményezett részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk a BGA Zrt. http://bgazrt.hu honlapján a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.