2024. június 15. szombat
Jolán, Vid
Holnap: Jusztin, Arany napja lesz

Slider testvervarosi

PÁLYÁZATI ANYAGOK 2018

Testvér-települési együttműködés pályázati felhívás 2018

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
3. Támogatható kiadások:
 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
4. Nem támogatható kiadások:
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
 • késedelmi kamat, bírság
 • vis maior támogatások
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)
5. Pályázásra jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
 • magyarországi települési és megyei önkormányzatok
6. Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7. A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

8. Nem részesülhetnek támogatásban:

 • 8.1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 • 8.2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • 8.3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,
 • 8.4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 - 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.
9. Igényelhető támogatás:
 • 9.1. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.
 • 9.2. A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • 9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
 • 9.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
 • 9.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
 • 9.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • 9.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
10. A pályázat megvalósítási paraméterei:
 • 10.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
 • 10.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
 • 10.3. Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • 10.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.
11. A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás;
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei;
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató;
 • Általános Szerződési Feltételek.
12. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

12.1. PÁLYÁZATI ADATLAP
A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek:
Korábbi években a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók egy melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat szövege)
 • együttműködési megállapodás
Az elmúlt három évben a BGA Zrt. pályázati felhívásaira a NIR-en keresztül pályázatot benyújtó pályázók esetén az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben az esetleges változások indokolják, a mellékleteket kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a BGA Zrt.-hez a korábbi években nem pályáztak, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

12.2. ALÁÍRÁS IGAZOLÁS
A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja és nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA Zrt-vel.

12.3. PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS
(banki igazolás), minden számlára vonatkozóan.

12.4 NYILATKOZAT
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról letölthető. A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni szükséges a BGA Zrt.-hez (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70). A nyilatkozatot az önkormányzat törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát arra alkalmas dokumentummal igazolni kell. Amennyiben a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez!

12.5 MEGHATALMAZÁS
Amennyiben a Nyilatkozatot nem a törvényes képviselő írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

12.6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS/VAGY TESTÜLETI DÖNTÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL
A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan létesítendő testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi képviselőtestületi döntés feltöltése szükséges kiegészítve a határon túli település/települések testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

13. Hiánypótlás:
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

14. A pályázat érvénytelensége:

 • 14.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
 • 14.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
 • 14.3. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
 • 14.4. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;
15. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

15.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a testvér-települési együttműködések erősítését szolgálja, a megvalósítandó program/projekt hozzájárul a partnerség megerősítéséhez;
 • A megvalósítandó program a testvér-településeken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat;
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
15.2. Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal;
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

16. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

17. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

 • 17.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni
 • 17.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.
 • 17.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 • 17.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek tartalmazzák.

18. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. által történő kezeléséhez, és a bgazrt.hu honlapon való nyilvános közzétételéhez, valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzé teléhez.
 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

19. Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő honlapján – http://bgazrt.hu
- a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Letölthető pályázati kiírás:
letoltes ikon pdf01

 
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.