2021. január 16. szombat
Gusztáv
Holnap: Antal, Antónia napja lesz

Képviselő-testület

Tájékoztató a Képviselő-testület május havi üléseinek főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
A Képviselő-testület elfogadta Dabas Város Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendeletét.
Módosította a települési hulladék keze-léséről, a 2019. évi költségvetéséről, vala-mint  az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás szabályairól szóló ren-deleteit.
 
Pályázat:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra  meghirdetett  pályázati  felhívásra  Dabas, József Attila utca Szűk utcától a Vásártér utcáig tartó szakaszának felújítása, korszerűsítése címmel pályázatot nyújtott be.
 
Beszámolók:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete jóváhagyta a Dabas Sportcsarnok  Nonprofit  Kft.,  az  NHSZ    OKÖT Kft., az NHSZ Dabas Kft.,  a Pantheon Kft., a Daköv Kft., a Kognitív Hungary Kft., a Dabasi Otthonteremtő Kft., valamint a Malév-Dabas Horgász Egyesület 2018. évre vonatkozó beszámolóját.
 
Elfogadta  a  Dabas  Város  Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről, a Polgármesteri Hivatal  monitoring  stratégiájáról,  a  Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról, valamint a 2018. évi gyermekvédelmi tevé-kenységről készült jelentést.
 
Egyebek:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a dabas 0371 hrsz.-ú kivett utat Mánteleki köznek nevezte el.
 
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgál-tatással kapcsolatban 2019. január 1-jétől az NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. legyen a közszolgáltató. mindezek alapján 2019. január 1-jétől a közszolgáltatás keretében összegyűjtőt   hulladék   az   FCC   Magyarország Kft. gyáli telephelyére kerül ártalmatlanításra.
 
Módosította a Dabasi Egyesített Óvodák  Alapító Okiratát, mert  az óvodába jelentkezett gyermekek ellátása miatt szükségessé vált az Erkel Ferenc utcai óvoda – új feladat-ellátási hely – megnyitása (50 fő – 2 csoport) 2019. 09. 01. napjával.
 
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Dabas,  Szélmalom  utcában,  mindkét  irányból,  7,5 tonna súlykorlátozás bevezetését, kivéve engedéllyel és 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését.a testület döntött a „Aabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj”-jal kapcsolatban is.

Jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület január-február havi üléseinek főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről és a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról szóló rendeletet.

Módosította a Dabasi Család- és Gyermek jóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló rendeletét.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas város zöldterületeinek karbantartása 2019. tárgyú közbeszerzési eljárást a Dabas város zöld területeinek karbantartása, tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő településrészeken esetén eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozót, Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas-Gyón, Dabas-Szőlő településrészeken Halász Attila egyéni vállalkozót választotta.

Beszámolók:
Dabas Város Önkormányzatának Kép viselőtestülete jóváhagyta a Dabasi Sportcsarnok Kft., a Pantheon Kft., a Daköv Kft., a Kognitív Hungary Kft. és az Otthon teremtő Kft. 2019. évi üzleti tervét.

Elfogadta a Dabasi Városi Polgárőr Egyesület és a Dabas-Szőlősi Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról készített szakmai beszámolót, valamint a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai programjait, házirendjét és éves beszámolóját.

Támogatások:
A testület 220 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítványának.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési–oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául a gyóni városrészben és a Dabas-szőlősi városrészben
2019. április 24. 8.00–16.00 óra között
2019. április 25. 8.00–16.00 óra között
2019. április 26. 8.00–16.00 óra között
jelöli ki.
Az óvodai jelentkezés helye: Dabasi Egye sített Óvoda – 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
a dabasi és a sári városrészben
2019. május 06. 8.00–16.00 óra között
2019. május 07. 8.00–16.00 óra között
2019. május 08. 8.00–16.00 óra között
jelölte ki.
Az óvodai jelentkezés helye: Dabas-Sári Óvoda – 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Egyesített Óvoda – 2370 Dabas, Szt. István út 34.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as nevelési év nyári időszakában a fenntartásában működő óvodák számára a takarítási, felújítási munkák, illetve a tanévkezdési felkészüléshez szükséges feladatok elvégzésére a következő zárva tartást engedélyezte: Dabasi Egyesített Óvoda (minden épület) és a Dabas-Sári Óvoda (mindkét épület), a DIK Központi Konyha 2019. augusztus 12– augusztus 16. között zárva tart. A Dabasi Egyesített Óvodák gyóni és szőlősi épületei augusztus 5–augusztus 9-ig zárva tartanak. Az ügyeletet a Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Óvodája biztosítja. A Dabasi Egyesített Óvoda Bóbita Óvoda épületei augusztus 19–augusztus 23-ig zárva tart. Az ügyeletet a Gyóni Óvoda (Mesevár Óvoda) biztosítja. A Dabas-Sári Óvoda Szivárvány Óvodája augusztus 5–augusztus 9. között zárva tart. Az ügyeletet a Napsugár Óvoda biztosítja. A Dabas-Sári Óvoda Napsugár Óvodája 2019. augusztus 21.–augusztus 23. zárva tart. Az ügyeletet a Szivárvány Óvoda biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 944 hrsz.-ú ön kormányzat tulajdonában álló kivett közterületet Tabáni köznek nevezte el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei igazgatóságán az 5-ös számú főút Inárcsi úti elágazásában közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítását, szalagkorlát kihelyezését, valamint lámpás csomópont kialakítását, illetve hosszú távon körforgalom megépítését.

Dabas városa csatlakozott a Kisvárosok Szövetségéhez.

A testület döntött a Dabas Város Dísz polgára és a Dabas Város Környezetvédelméért „Télessy István”-díjjal kapcsolatban is.

Jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület április-június havi üléseinek főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeleteket.

Elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi beszámolójáról, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról és a reménysugár Fogyatékosok napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas, orvosi rendelők felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az 1. részajánlat: Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása és a 2. részajánlat: Dabasi-Szőlőben egészségház létesítése vonatkozásában az eljárás nyertesének a Kosiba és Társa Bt.-t nevezte meg.

Pályázatok:
Dabas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a műemléki védelem alatt álló Róth–Szalay–Halász-kúria homlokzat felújítására, a műemléki védelem alatt álló református  templomra  a  Nemzeti  Kulturális Alaphoz (NKA), valamint a Népi Építészeti Program keretein belül a Lechner Tudásközponthoz a Bennárik-ház (2371 Dabas, Szent János út 237.) veszélyelhárítására, állagmegóvására és helyreállítására.

A testület „Versenyképes helyi turisztikai kínálat  megteremtése”  című  (VP6 19.2.1.-33-3-17)  felhívásra  a  dabasi Mánteleki tó turisztikai fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be. A Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése című, VP.-19.2.1.-33-3-2017 kódszámú pályázati felhívásra a testület a Borzasi Kápolna felújításához Bugyi Nagyközség Önkormányzatával konzorciumi szerződést kötött.

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ , a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a 4 Szirom családi bölcsődehálózat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények, Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Rendőrkapitányság, a Pantheon Kft., a Malév Horgász Egyesület, a Dabas Sportcsarnok Kft. a Dabasi Otthonteremtő Kft., a DAK ÖV Kft., az NHSZ Dabas Kft., a Kognitív Hungary Kft. 2017. évi beszámolója.

A képviselőtestület jóváhagyta az Állami Számvevőszék jelentését és az azzal kapcsolatos intézkedési tervet, a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2017. évi ellenőrzési jelentést.

Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére a XXVIII . Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez 50 000 Ft támogatást, a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. részére a Városi Strand működéséhez 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 5417/8 hrsz.-ú kivett utat Lugas köznek nevezte el.

A képviselő-testület a 33/ 2010. (VII . 29.) – Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok a végzett munkák költségeinek fedezésére pályázatot nyújthattak be.

A képviselő-testület a 2017-ben támogatást elnyert pályázókkal való elszámolást 2018. május 31-ről 2018. december 31-re módosítja.

A testület a fenntartásában működő Dabasi Bóbita Óvodát és a Dabas-Gyóni Óvodát 2018. augusztus 1-jei hatállyal, egyesítéssel (beolvadással) átalakítja oly módon, hogy a Dabasi Bóbita Óvoda beolvad a Dabas-Gyóni Óvodába. Az egyesítéssel létrejött óvoda neve augusztus 1-jétől Dabasi Egyesített Óvodák nevet kapja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as nevelési év nyári időszakában 2 hetes zárva tartást engedélyezett a fenntartásában működő óvodák számára a takarítási, felújítási munkák, illetve a tanévkezdési felkészüléshez szükséges feladatok elvégzésére a következők szerint:
– Dabas-Gyóni Óvoda zárva tart: 07. 30–08. 10. között. A bezárás alatt az ügyeletet a Dabasi Bóbita Óvoda biztosítja.
– Dabasi Bóbita Óvoda zárva tart: 08.13–08. 24. között. A bezárás alatt az ügyeletet a Dabas-Gyóni Óvoda biztosítja.
– A Dabas-Sári Óvoda Mánteleki út 6. szám alatti épülete zárva tart 07. 30–08. 10. között. A bezárás alatt az ügyeletet a Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvodája biztosítja.
– A Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvodája zárva tart 08. 13–08. 24. között. A bezárás alatt az ügyeletet a Dabas-Sári Óvoda Mánteleki út 6. szám alatti épülete biztosítja.

A testület döntött az Év Dabasi Diákja Díj, a Köztisztviselői díj, a Dabas egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj és a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj adományozása ügyében is.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület január–március havi üléseinek főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  módosította  az  építményadóról, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a közösségi együttélés szabályairól,  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról,  a vásárokról és a piacokról,  a 2017. évi költségvetéséről, a Dabasi  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról, valamint az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeleteit.

Elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata döntött az alábbi közbeszerzési eljárások megindításáról:
–  Dabas város zöldterületeinek karbantartása,  tisztántartása  2018-ban,
– Bölcsőde építése Dabason,
– Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, 
– Dabasi-Szőlőkben egészségház létesítése.

Dabas Város Önkormányzata a Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részajánlat: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő településrészeken vonatkozásában az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozót, míg a 2. részajánlat: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása  Dabas-Gyón,  Dabasi-Szőlők településrészeken vonatkozásában az eljárás nyertesének Halász Attila egyéni  vállalkozót  nevezte  meg.

Pályázatok:
Dabas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a műemléki védelem alatt álló Róth–Szalay–Halász-kúria homlokzat felújítására, a műemléki védelem alatt álló református  templomra  a  Nemzeti  Kulturális Alaphoz (NKA), valamint a Népi Építészeti Program keretein belül a Lechner Tudásközponthoz a Bennárik-ház (2371 Dabas, Szent János út 237.) veszélyelhárítására, állagmegóvására és helyreállítására.

A testület „Versenyképes helyi turisztikai kínálat  megteremtése”  című  (VP6 19.2.1.-33-3-17)  felhívásra  a  dabasi Mánteleki tó turisztikai fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be. A Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése című, VP.-19.2.1.-33-3-2017 kódszámú pályázati felhívásra a testület a Borzasi Kápolna felújításához Bugyi Nagyközség Önkormányzatával konzorciumi szerződést kötött.

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a Képviselő-testület 2018. évi munkaterve, a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentés, a 2018. évi közbeszerzési terv, az Érd és Térsége Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  módosított  Társulási Megállapodása, a Települési Értéktár Bizottság 2017. év második félévének munkájáról készült beszámoló és a 2018. évi munkaterve, a  Polgárőr Egyesületek 2017. évi munkájáról készült beszámoló, a bizottsági beszámolók, a jegyző  Dabasi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról készült beszámolója és a 2017. évben támogatásban részesített Alapítványok beszámolója.

Támogatások:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Top Fitness SE és az  FC  Dabas  Sportegyesület  részére  nyújtott visszatérítendő támogatásokat vissza nem térítendőre minősítette. (Top Fitness: 1 millió Ft, FC Dabas : Utánpótlás-központ  építésére  58  millió  Ft,  Labdacsarnok I. ütem építésére 46 millió Ft, mivel a pályázati forrás lecsökkent és így az önerő növekedést kellett biztosítani a támogatásból.)

A Képviselő-testület 1 500 000 Ft támogatást adott az FC Dabas Sport Egyesületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez, 250 000 Ft-ot az alsódabasi református egyházközség működési kiadásainak  finanszírozásához,  valamint  1 000 000 Ft-tal támogatta a gyóni református templom tetőfelújítását.

Egyebek:
Dabas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium  „C” típusú tornatermére vonatkozóan ingatlanhasználati megállapodást  kötött  a  Monori  Tankerületi Központtal.

Az elfogadott igazgatási rendelet értelmében a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2018. augusztus 21.–2018. augusztus 24. napjáig, a téli igazgatási szünet 2018. december 21.–2019. január 2. napjáig tart. Ezen idő alatt a Hivatal zárva
tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület október-december havi ülésének főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete módosította 2017. évi költségvetéséről, a vásárokról és a piacokról és Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeleteit.

Elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a Dabas város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Villamosenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részajánlat: Általános felhasználású villamos energia vonatkozásában az eljárás nyertesének az E2 Hungary Zrt.-t, míg a Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlat: Közvilágítási célú villamos energia az eljárás nyertesének a DÉMÁSZ Zrt.-t nevezte meg.

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című (PM_ÓVODA FEJLESZTES_2017) felhívásra.
A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón, Lurkó Tagóvoda kiváltása, új óvoda épület létesítése”

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentés, valamint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodása.

Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 100 000 Ft működési támogatást biztosított a Top Fitness Sportegyesületnek, 2 500 000 Ft-ot a Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft.-nek.

A testület a Táncsics Alapítvány kárpátaljai, munkácsi utazását 150 000 Ft-tal, a Bálint András Alapítványt 300 000 Ft-tal, a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványt a XXII . Csángó Bál költségeire 20 000 Ft-tal, míg az Országos Mentőszolgálatot 20 000 Ft-tal támogatta.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Vásárral kapcsolatos feladatokat 2018. január 1-jétől az NHSZ Dabas Kft. feladatkörébe adta át.

A testületi ülésen elfogadásra került Dabasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek etikai kódexe, valamint döntöttek a Dabas 7333/9 hrsz-ú kivett út Lindmayer közre való elnevezéséről is.

Dabas Város Önkormány zatának Képviselő-tes tülete a Pes t Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárokat változtatás nélkül elfogadta a 2018/2019. tanévre vonatkozóan.

A testület egyetértett a Monori Tankerületi Központ 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervével abban az esetben, ha a Monori Tankerületi Központ Dabasra vonatkozóan a 2018-2022 közötti időszakra az alábbi fejlesztéseket megvalósítja:
– Épüljön egy – a járási iskolák igényeit kielégítő – tanuszoda
– Létesüljön a Dabason található művészeti iskolák megfelelőbb elhelyezésére szolgáló építmény
– Fejlesszék a tankerülethez tartozó dabasi iskolák hiányzó sport infrastruktúráját.

Az Önkormányzat Dinnyés és Zlinszky utcák felújítása tárgyú szerződés megvalósítására, a Dinnyés Lajos utcában a Zlinszky útkereszteződés előtti növényzettel betelepített kiemelt elválasztó sáv kiépítése érdekében bruttó 2 886 244 Ft többletforrást
biztosított az általános tartalék terhére.

A 33/ 2010. (VII . 29.) – Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok a végzett munkák költségeinek fedezésére pályázatott nyújthattak be. A Képviselő-testület a támogatást elnyert pályázókkal szembeni –113/2017.(V. 23.) számú ÖK. határozatban szereplő – elszámolási határidőt 2017. december 31-ről 2018. május 31-re módosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtár 6 órás takarítói létszámkeretének átcsoportosítását a Kossuth Művelődési Központhoz és teljes állású takarító felvételét 2018. január 1.– 2018. december 31. között engedélyezte.

Jóváhagyta továbbá, hogy a Kossuth Művelődési Központ az üres kulturális álláshelyét 2018. január 1. napjától a jelenleg kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közmunkással töltse fel.

A testület hozzájárult a 2370 Dabas, Sportcsarnok utca 1. szám alatti, dabasi 2256/32 hrsz.-ú „C” típusú tornaterem tanórán kívüli használatba adásához az alábbi feltételek mellett:
– amennyiben a tornatermet rövid időre, pár órára szeretnék használatba venni, úgy a használati díj mértéke 9 000 Ft+áfa/ óra,
– amennyiben hosszabb időre, több napot érint a használat, úgy 7 000 Ft+áfa/óra,
– egy napra történő bérbeadás esetén 12 000 Ft+áfa/óra használati díj határozható meg.

Felhatalmazza Pásztor Gergely igazgatót a használatbavételi szerződések megkötésére és azok aláírására, valamint a készpénzfizetési számlák kiállítására.

A Képviselő-testület a 2018. évet Dabason a „Gondoskodás” évének nyilvánította és helyi díjakkal kapcsolatban is döntött.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület szeptember havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet.

Elfogadta a közterületek használatáról, a vásárokról és a piacokról, az önormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a „Dinnyés és Zlinszky utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Darus Fuvar Kft.-t, míg a „Kúriától kúriáig fejlesztési program – I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a JSP97 KFT.-t nevezte meg.

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pestmegyében” című (PM_EUALAPELLATAS_2017) felhívásra. A pályázatok megnevezése: „Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítása”, valamint „Dabasi-szőlők egészségház építése”

Ugyancsak pályázatot nyújtott be a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.

 
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a 2017. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató, valamint a Dabasi Vásárral kapcsolatban készített beszámoló.
 
Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentháromság templom felújítására 628 500 Ft, az alsódabasi református parókia felújításához 400 000 Ft, az Aranycsapat Alapítvány – a Kárpát-medence Diáksportjáért, szervezet rendezésében megvalósuló XIV . Fedettpályás Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megvalósításához 150 000 Ft támogatást állapított meg.
A Dabasi Kézilabda Klub Városi Sportegyesület részére a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szponzori szerződésből fizetendő kiadások előfinanszírozása miatt 20 000 000 forint, az FC Dabas Sportegyesület részére a Labdacsarnok I. ütem építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 46 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
 
Egyebek:
Az önkormányzat a Dob utcában, a Wesselényi utcában és a Móricz kertben (4793/2 hrsz.) megvalósított víziközmű kiépítésének költségét az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárította közművesítési hozzájárulás jogcímen. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 1-jével megszüntette tagsági jogviszonyát és kilépett a Magyar Települések Közvilágításának Közhasznú Egyesületéből. A testületi ülésen elfogadásra került az új 6-os számú háziorvosi körzet létrehozása, dr. Tar Erikával kötött feladat-ellátási szerződés alapján. A Képviselő-testület Pest megyei és helyi díjakkal kapcsolatban is döntött.
Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület június–július-augusztus havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a temetők és a temetkezés rendjéről, Dabas város költségvetéséről, a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról, Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a közterületi térfigyelő rendszerről, a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjáról, az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, és Dabas Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeleteket.

Elfogadta az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás díjairól, a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család és gyermekjóléti szolgáltatásról, a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról, Dabas város jelképeiről, a városi konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról, a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a lakáscélú támogatásról, a fás szárú növények védelméről, ültetéséről, gondozásáról szóló rendeleteket. E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása-2 tárgyú közbeszerzési eljárást a JSP 97 Kft., A Szivárvány és Mesevár Óvodák kiegészítő építési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárást a Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., A Csapadékvíz elvezetése Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a Darus Fuvar Kft., a Járda út- és kerékpárút fejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a MEGA -SPED Kft. nyerte meg.

Pályázatok:
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be Dabas város területén kisméretű rekortán borítású labdarúgópálya létesítésére, rendkívüli szociális támogatásra, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, a Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítására, valamint a dabasiszőlősi egészségház építésére.

 
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a mezőőrök 2016. évre vonatkozó beszámolója, a Települési Értéktár Bizottság 2017. év első félévi beszámolója és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.

Támogatások:
A Képviselő-testület a sári zárt edzőpálya kiviteli terveire 2 451 100 Ft, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola mellékhelyiségeinek felújításaihoz 300 000 Ft támogatást nyújtott.
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, annak üdüléséhez kapcsolódó költségekre a testület 150 000 Ft vissza nem térítendő és 350 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
A „Bölcsőde létesítése Dabason” című projekt megvalósításához – melynek helyszíne: 2370 Dabas, Parragh u. 30., HRSZ : 2256/35 – 1 528 006 Ft saját forrást biztosított a kis értékű, egyéb eszközök beszerzésére.
A Települési arculati kézikönyv készítéséhez 1 550 000 Ft + ÁFA-t biztosított az általános tartalékból.
 
Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Települési arculati kézikönyv (TAK ) készítését. Ezzel kapcsolatban – a júniusban tartott lakossági fórum folytatásaként – 2017. szeptember 5-én (kedd), 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart.
A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3. napján – melynek helyszíne a dabasi Gombay–Dinnyés-kúria, Bajcsy-Zsilinszky utca – megtartandó kamarai választásának lebonyolításával kapcsolatos közreműködésről szóló együttműködési, valamint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati – módosított – Társulási Megállapodást.
Elfogadta az ÁTRI UM Idősek Otthona tulajdonosaként, a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség fenntartói jogának 2044. december 31-ig szóló vállalását, meghatározta a polgármester költségtérítésének összegét, és szabadságát jóváhagyta.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 1-jei hatállyal az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést 6 havi felmondási idővel felmondta. A Közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig, azaz december 31-ig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. köteles Dabas városában a közszolgáltatást ellátni.
Dabas Város Önkormányzata Újhartyán város Önkormányzatával szerződést kötött a Dabas–Újhartyán közös közigazgatási határában lévő Árpád utca folytatásának 300 méter hosszban és 5 méter szélességben szilárd burkolat kialakítására, amelynek összege 7 564 252 Ft.

A Képviselő-testület a térfelügyeleti rendszer hosszú távú tervezésével a Kis- Duna Security Kft.-t, a karbantartási munkálatok elvégzésével a Keve-Kivitelező Kft.-t bízta meg.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület május havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletet, és elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet. E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Beszámolók:
A testületi ülésen elfogadásra került a Sportcsarnok Kft., a Pantheon Kft., a Malév Horgász Egyesület, valamint a DAK ÖV Kft. – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló – 2016. évre vonatkozó beszámolója.

Támogatások:
A Képviselő-testület a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítvány által cigány tánccsoport fellépéseinek útiköltségére, a Galéria Alapítvány által a Kerekes László Alkotókör XIII . képzőművészeti nyári szaktábor támogatására, valamint a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány által bábszínházi előadás c. program megvalósítására fejenként 55 000 Ft összegű támogatást állapított meg.

A testület 1 430 000 Ft-tal járult hozzá az FC Dabas Sport Egyesület költségeihez a műfüves pálya üzemeltetésével kapcsolatban.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) készítését és Településképi rendelet előkészítését. Ezzel, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításaival kapcsolatban a Képviselő-testület LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart. A lakossági fórum időpontja – a közmeghallgatás keretein belül: 2017. június 8.,15 óra. Helyszíne: Dabas, Gombay–Dinnyéskúria Bajcsy-Zsilinszky utca

Sor került a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére, valamint Közösségi színtér (Nemes-kúria, Gombay–Dinnyéskúria, Tusák–Bragyova-ház – Zsidó Emlékház – Térségi Holokausztpont, Miloszerni Vendégház ) kialakítására. A testület módosította 2017. évi közbeszerzési tervét, ismertette a helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírt pályázat eredményét, kifejezte azon szándékát, hogy a kínai, Zhejiang megyében található Longquan városával gazdasági, kulturálisés sportélet területén együttműködésre lépjen, valamint meghatározta a 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát.

Sor került az óvodák alapító okiratának, valamint a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására is.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület március - április havi üléseinek főbb döntéseiről:

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Dabas-Gyóni Lurkó Tagóvoda épületének energetikai korszerűsítése és felújítása című felhívásra, valamint a Nemzeti Ovi- Sport Programra.

A Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása” és a Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztán tartása 2017-ben” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására is sor került.

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a helyi iparűzési adóról és a szociális ellátásokról szóló rendeleteit, az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletet, elfogadta 2016. évi pénzügyi beszámolóját, módosította a 2017-os költségvetési rendeletet, és megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendeletét. E rendeletek a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Rendőrkapitányság, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, a Babaház és Szivárvány Családi Napközik, Dabas város polgármesterének,
jegyzőjének 2016. évre vonatkozó beszámolója.

A Dabason található közművelődési, közgyűjteményi intézmények (Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, Halász Móricz-kúria, Dabasi -szőlősi Közösségi Ház, Sári Zarándok- és Kulturális Központ, Nemes Kúria, Gombay–Dinnyés-kúria) 2016. évi beszámolóit és 2017-es évre vonatkozó munkaterveit, a temetők 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót, a Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről szóló tájékoztatást, valamint a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést is jóváhagyták a képviselők.

Személyi kérdések:
A Képviselő-testület döntött a Dabas-Gyóni Óvoda intézményvezetői megbízással és az Érdi SZ C Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény- vezetői álláshelyére benyújtott pályázattal kapcsolatban.

Támogatások:
Dabas Város Képviselő-testülete a Királyfiakarcsán 2017. augusztus 20-án felavatandó Nagyboldogasszony szobor felállításához 100 000 Ft, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium első kézilabdás sportosztályának révfülöpi üdülőtáborba szervezett osztálykirándulásának utazási költségeihez 50 000 Ft, a „Miénk itt a tér!” nyári program megvalósításához szükséges sporteszközök megvásárlására, felújítására 100 000 Ft összegű támogatást állapított meg.

A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona részére 1 732 500-Ft támogatást szavazott meg 9 hónapra, 5 fő fejlesztő foglalkoztatásának megfinanszírozására a testület.

Egyebek:
Sor került a Halász Boldizsár Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzat módosítására, a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására, a fásításból származó fa kitermelésével kapcsolatos határozat meghozatalára.

A Képviselő-testület elrendelte a Berkenye utca súlykorlátozását 7,5 tonnára (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat, melyről a tulajdonosokat külön értesítjük, emellett a Dabas 0157/6 és 0157/42. hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló kivett utat Szabadság köznek nevezte el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben 2017. április 17-i határidő tűzésével a lejárt rendelkezési jogú sírhelyek elé táblát helyeztetett el, amely tájékoztatja a rendelkezési jog jogosultját kötelezettségéről, valamint annak teljesítésének módjáról.

A Képviselő-testület módosította az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulással kötött megállapodást, emellett elfogadta az NHSZ Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos előterjesztéseket.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a Képviselő-testület január–február havi üléseinek főbb döntéseiről:

Pályázatok
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújtott be az „Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erőgép beszerzése”; „Belterületi utak felújítása Dabason”; „Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”; „Dabasi Ősi Halász-kúria kéményfelújítása”; „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra.

Rendeletek
A Képviselő-testület módosította Helyi építési szabályzatát, elfogadta 2017. évi költségvetését, módosította a 2016-os költségvetési
rendeletet, és megalkotta a bölcsődei térítési díjakról szóló rendeletét.

A testület az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelettervezetet megvizsgálta és annak véleményezésre
történő megküldését határozta el az érintettek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére.

Egyebek
A február 9-i ülésen a döntéshozók az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául az április 24–25–26-án a 8.00–16.00 óra közötti időszakot jelölték ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabas-Sári Óvoda – 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Bóbita Óvoda – 2370 Dabas, Szt. István út 34.
Dabas-Gyóni Óvoda – 2370 Dabas, Benedek Elek u.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a Malév- Dabas Horgász Egyesület 2016. év második félévi ingatlan bérleti díjának elengedéséhez, azzal a feltétellel, hogy azt az egyesület halasításra fordítja.

Beszámolók
A Képviselő- testülete elfogadta a 2017. évi testületi munkatervet, valamint a Dabas Városi Polgárőr Egyesület, a Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat Bizottságainak 2016. évi munkájáról készült beszámolóját. Továbbá engedélyezte a Dabas név felvételét és használatát a www.dabasimami.hu weboldalnak és a „Dabasfon” üzlet számára a fantázianév felvételét.

A döntéshozók Dabas 0818 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg köznek, a Dabas 0173/1 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg dűlőnek nevezték el.

A testület úgy döntött, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatait önkormányzati társulás útján kívánja biztosítani, ezért az Érd Megyei Jogú Város székhellyel létrehozandó, Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással megállapodást köt és alapító tagként részt vesz benne.

Print Friendly, PDF & Email

A Képviselő-testület december 8-án megtartott üléséről:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította helyi adórendeleteit azzal, hogy az adótételek nem változtak, emellett megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2017. január 1-jétől hatályos – 7. §. g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel.
 • A Képviselő-testület módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletét, valamint megalkotta a 2017. évi költségvetés tervezés irányelveit.
 • A testület módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
 • A Képviselő-testület a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján meghatalmazta Valentyik Mihályt (2373 Dabas, Rabárerdő u. 50.), hogy a gyóni városrész önkormányzati földterületei vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.
 • Ezt követően elbírálta a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízása meghosszabbításának kérelmét.
 • A képviselők az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a Dabasi Mentőállomás felszereltségéhez 50 000 Ft támogatást nyújtottak a központi költségvetés terhére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta (2016. május 11-i közgyűlésén hozott határozata alapján), hogy a 2014–2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működhessen a Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. A 20 890 000 Ft összegű hitel fedezeteként Dabas Város Önkormányzata 3 989 645 forint készfizető kezességet vállalt.
 • A testület döntött arról, hogy a 2362/7 és a 2362/9 helyrajzi számok alatt található földterületet érintő, a középkori Dabas templomát feltáró ásatásokat 500 000 Ft/év összeggel támogatja a mindenkori költségvetés terhére, 3 éven keresztül, biztosítva ezzel a régészeti kutatások folytatását.
 • A döntéshozók a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévének munkájáról készült beszámolót és a 2017. évi munkatervét elfogadták.
 • A Képviselő-testület megkötötte a Monori Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.
 • A testület a kérelmező részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezi a Gyóni Taxi név használatát, majd a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megszervezésére 20 000 Ft támogatást biztosított a polgármesteri keret terhére.
 • A testület hozzájárult ahhoz, hogy Dabas Város Önkormányzata és a Halász-programban részt vevő dabasi kúriák tulajdonosai az együttműködés elősegítése érdekében 2017-ben partnerségi megállapodást kössenek, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére a helyi értékvédelem területén.
 • A Képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde hálózat létrehozását ez év január 1-jétől a következő néven és telephelyen:
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat (Dabas, Szent István tér 1/B )
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Levendula Családi Bölcsőde és Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Jázmin Családi Bölcsőde és Viola Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Luther utca 8.)
 • A döntéshozók elfogadták a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Koordinátora Jurácsik Andrea egészségügyi referens. Jóváhagyták a gondozási díjat, amely napi 4 órában 25 000 Ft/hó, napi 8 órában 40 000 Ft/hó. Ez magában foglalja az étkezés költségét is. Amennyiben két vagy több testvér jár az intézménybe, a második gyermek (és a többi testvér) esetében a gondozási díj 20%-a elengedésre kerül.
 • A testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata és Abrudbánya Önkormányzata az együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesítsen, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt a révfülöpi Baji József Üdülőtábor fejlesztése céljából 2 672 000 Ft összeggel támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keret terhére.

jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én megtartott rendes ülésén:

 • első napirendi pontként módosította SZMSZ-ét, kitüntetésekről szóló rendeletét és 2016. évi költségvetését.
 • Ezt követően döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretében meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Elődeink kulturális örökségének megőrzése – nyelv, hagyományok és mesterségek a Kalinkovo–Dabas tengely mentén”.
 • A Képviselő-testület megtárgyalta Dabas város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 0332/8-11 hrsz mezőgazdasági területre c. tervmódosítással kapcsolatos véleményekről szóló előterjesztést, a tervanyagot a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakaszra való megküldésre alkalmasnak találta, ezzel a véleményezési szakaszt lezárta.
 • A testület elfogadta, hogy a Luther utca 8. szám alatti Viola Családi Bölcsődét és Jázmin Családi Bölcsődét fenntartóváltással, 7 fő gondozotti létszámmal az önkormányzat működtesse, valamint elfogadta a Viola Családi Bölcsőde szakmai programját és annak mellékleteit. A fenntartó a Viola és Jázmin Családi Bölcsődét a Levendula és a Nefelejcs, Lakos doktor utca 27. szám alatti telephelyen működő családi bölcsődével együtt hálózatban működteti.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd ezt követően ingatlanügyekben döntött.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 2253/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben, Bartók B. út 52. sz. Rendőrség mögött fekvő 514 m² nagyságú, pince megnevezésű (volt óvóhely) ingatlan bérbe adásához a Táncsics Alapítvány részére határozott időre, 2016. 11. 01.–2017. 12. 31-ig. A bérlet díjmentes, valamint az elektromos áram díját az önkormányzat vállalja magára.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 2699 hrsz-ú, természetben Dabas, Szent István út 68. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításához, miszerint az ingatlan bérleti díjfizetési kötelezettsége 2017. április 1-jétől szóljon, tekintettel az ide évi vállalkozói fejlesztésekre. Az ingatlanban Izgő - Mozgó Játszósarok működik.
 • A Képviselő-testület a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
 • A testület visszavonta a 11/2016. (II.4.) számú Ök. határozatát, miszerint a dabasi 777 hrsz.-ú, beépített terület megnevezésű ingatlanrészt értékesíti, mivel a fent nevezett ingatlan az önkormányzat távlati fejlesztési területe közé tartozik, és így eláll az értékesítéstől.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 1102/2 hrsz-ú, üzletház megnevezésű, 3368 m² nagyságú ingatlan ( volt okmányiroda) társasházzá való nyilvánításához.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére fejlesztési támogatást nyújtott a Sári Utánpótlásközpont fejlesztéséhez.
 • Az önkormányzat a Daszofe Kft. tartozásainak (strand vízdíj, strand egyéb rezsi, ifjúsági szálláshely rezsi, piaccsarnok bérleti díj, temetkezési iroda bérlete) rendezésére 14 522 727 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft. részére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen kitüntetést adományozott.

jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én megtartott rendes ülésén:

 • módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI 28.) önkormányzati rendeletét.
 • A testület elfogadta a 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.
 • A Képviselő-testület a Dabasi vásárral kapcsolatban készített beszámolót elfogadta, egyben vállalta, hogy a Dabasi vásárral kapcsolatos racionalizálási lépéseket megteszi és továbbra is fejleszti a vásárt.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátást érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. – ellenőrzéséről készült számvevői jelentést elfogadta. Az ellenőrzés alapján felkérte a polgármestert, kezdeményezze, hogy a társaság taggyűlése határozzon meg a maga számára a tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek keretében a szakmai feladatellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámot, annak érdekében, hogy a társaság működése, feladatellátása mérhető és átlátható legyen. A hibák, hiányosságok elhárítása érdekében Dabas Város Önkormányzata a társasággal közösen tekintse át annak gazdálkodásában feltárt hiányosságok okait, összetevőit, azok elemzésével alakítsanak ki a tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet. Az önkormányzat mint tulajdonos számoltassa be a társaságot és alakítson ki tulajdonosi monitoring rendszert.
 • A következő napirendi pontban a döntéshozók hozzájárultak ahhoz, hogy a Református Egyházközség a Martinovics téren emlékoszlopot állítson.
 • Ezt követően a testület ingatlanügyeket vitatott meg.
 • A Képviselő-testület a strand működésére 2 000 000 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft.-nek.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 10-én 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel: közterületek használata, karbantartása ( kerékpárút,közterületi szabályozás, zöldfelületek, vízelvezetés,térfigyelő rendszer, parkolás stb.)
 • A testület a Dabas V.S.E.K. által a közeljövőben létrehozandó gazdasági társaság részére – a tevékenység folytatásának időtartamára engedélyezte a Dabas név felvételét.
 • A Képviselő-testület elfogadta a Lakos doktor utca 27. szám alatt Nefelejcs és Levendula Családi Bölcsőde az önkormányzat mint fenntartó általi létrehozását, jóváhagyta, hogy a működéshez szükséges költségeket a 2017. évi költségvetésből finanszírozza, és elfogadta a Nefelejcs és a Levendula Családi Bölcsőde Szakmai Programját és annak mellékleteit.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Luther utca 8. (4460 hrsz.) szám alatti Szivárvány és Babaház Családi Napközit üzemeltető Starfish Gyermekakadémia Nonprofit Kft.-t Dabas Város Önkormányzata átvegye.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámolót.

jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 27-én tartott üléséről:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • Ezt követően a Képviselő-testület módosította nyersanyagnormáról szóló helyi rendeletét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. OEVK területén a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak az alábbi személyeket választotta meg az OEVI vezetőjének indítványára:
  Dr. Pacsirta István Gábor, Mráz Ferencné, Kotán Sándor
  Póttagok: Farkas Józsefné, Kecskés Annamária
 • A Képviselő-testülete módosította az alábbi szavazókörök címeit:
  1. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  2. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  13. számú szavazókör: CSALÁDI NAPKÖZI Luther u. 8.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Desszert Szalon Kft. és a Dabasi Iroda és Szolgáltatóház részére engedélyezte a Dabasi név felvételét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programra, melyben a települési önkormányzatok sportparkok, ill. ezek bővítésének lehetőségével futókör létrehozásának támogatására.
  A sportparkok és futókörrel bővített megvalósítási helyszínek:
  1, D típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca,
  400 m-es futókörrel: helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca
  2, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő u. 2.
  200 m-es futókörrel: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő utca 2.,
  3, C típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2371 Dabas, Mánteleki utca
  4, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Vásártér u.
  5, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Tinódi u. 1.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miloszernikert indításához, telepítéséhez 600 000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére.
 • A Képviselő-testület a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 1 db burgonyakoptatógép beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyez 429 260 Ft összegben.
 • Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gombay-Dinnyés kúria felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
  Ajánlatevő neve STEF-CO Építőipari és Kereskedelmi Bt. Székhely címe 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
 • Ezen kívül a testület ingatlan ügyekben döntött.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 8-án megtartott üléséről:

 • Első napirendi pontként a Képviselő-testület közbeszerzési ügyekben döntött. Az Épületenergetikai beruházások Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította az 1. rész: Szivárvány Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) és a 2. rész: Mesevár Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) tekintetében, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki (pályázat eredményétől függően, előzetesen): Közös ajánlattevők: vezető: TESZ-97 Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2371 Dabas, Fehérakác u. 3., tag: Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
 • A testület az Útfejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki:
  • 1. részajánlat: Rákóczi, Árpád, Tinódi, Kör, Zrínyi, Szőlőhegyi utcák DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
  • 2. részajánlat: Sári futballpálya bekötőút fejlesztése DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
 • Döntött arról is, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatására.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatot nyújtson be „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatásra.” A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón központjában ’56-os emlékszoba kialakítása – Térségi Büszkeségpont létrehozása.” Fejlesztés megvalósítási helye: 2373 Dabas, Vasút u. 1/A,
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújtott be a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra. A pályázat megnevezése: „Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése”. A fejlesztés megvalósítási helye: Dabas-Sári, Mánteleki út 6.; valamint Dabas-Gyón, Benedek E. u. 2.,

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A Képviselő- testület a Dabasi Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság részére az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel fedezetéül ingatlant biztosított.
 • A testület az önkormányzat tulajdonában álló, korábban Levél utca elnevezését Park közre módosította.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi pénzügyi beszámolóját és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A képviselők elfogadták a Rendőrkapitányság, Babaház és Szivárvány Családi Napközik, a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2015. évi munkájáról készített beszámolót.
 • A döntéshozók elfogadták az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről készült 2015. évi jelentést és a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést.
 • Ezt követően a Képviselő-testület praxisjog átruházásához járult hozzá.
 • A testület elfogadta a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását és a 2016. évi közbeszerzési terv módosítását.
 • A Képviselő-testület forrást biztosított az OBO Aréna bővített lelátójának megtervezéséhez, majd támogatta az FC Dabas SE által építendő fedett labdarúgó csarnok építését és biztosította a TAO pályázathoz szükséges támogatást. A testület az FC Dabas SE részére támogatást nyújtott az Utánpótlásközpont berendezésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint működtető önkormányzat támogatja, hogy a Sugár Rezső Dabasi Tagintézmény kiváljon a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából és beolvadjon telephelyként a KLIK Dabasi Tankerületében lévő Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolába.
 • Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben és kitüntetés adományozásáról döntött.


Rigóné

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A testület módosította térfelügyeleti rendszerről szóló rendeletét a 2015-ös év beruházásaként megvalósult térfelügyeleti rendszerbővítés miatt. A bővítés következtében a kamerák az alábbi helyeken kerültek elhelyezésre:
  – 50-es út–Szent János út kereszteződése
  – 50-es út–Vásártér út kereszteződése
  – Dabas Besnyő, Illatos út–Inárcsi út kereszteződése
  – Kossuth Lajos út 21.
  – Vasút út–Szőlő utca kereszteződése
  – Dabasi-szőlők, Tinódi utca 3.
  – Dabas, Semmelweis utca–Sportcsarnok utca–Parragh utca kereszteződése
  A város 2016-os évben a kamerák további bővítését tervezi.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadta.
 • A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz,hogy az önkormányzat a Cs&Cs Building Kft.-vel közösen alapítsa meg a Dabasi Otthonteremtő Kft.-t. Törzstőkeként 1 500 000 Ft-ot bocsát az új kft. rendelkezésére, 50%-os üzletrész kikötése mellett. A testület továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a kft. nevében a Dabas név szerepeljen, illetve a társaság székhelye: Dabas, Szent István tér 1/B legyen, valamint a cég kettős ügyvezetéssel működjön. A cég egyik ügyvezetőjének Veres Tündét bízta meg.
 • A Képviselő-testület a Zárdakert Idősek Otthona területén levendulaültetvény létesítéséhez támogatást biztosított az általános tartalék terhére.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A Képviselő-testület első napirendi pontként megalkotta a 2016. évi költségvetését, majd módosította a 2015. évit.
 • Az Intézményfenntartó Központ részére egyszeri beruházói jogkört engedélyezett az alábbiak szerint: – projektorpótlás a Gyóni Géza Általános Iskolába, valamint melegen tartó pult a Táncsics Mihály Gimnáziumba.
 • A Képviselő-testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződést és helyi rendeletet.
 • Dabas-Sári városrészben a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében Sári Zarándok és Kulturális Központ néven, valamint Dabasi-Szőlősi Közösségi Ház néven közösségi színterek biztosítását rendelte el, valamint módosította kulturális rendeletét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést, a 2016. évi munkatervét, az önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát és a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodás módosítását.
 • Döntött arról, hogy a dabasi 179/1 hrsz.-ú magánutat Andrássy köznek nevezi el.

  Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. december 2-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • Első napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította 2015. évi költségvetését és a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletét, majd elfogadta a 2015. III. negyedévi gazdálkodásról készült tájékoztatót.
 • Ezt követően a testület elfogadta a dabasi óvodák alapító okiratában foglalt változásokat, az intézmények elnevezésének módosítása miatt, majd jóváhagyta az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiáját és a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
 • A Képviselő-testület Garajszki Éva, a Halász Boldizsár Városi Könyvtár vezetője egyéb vezetői megbízásának meghosszabbítását 2016. június 30-ig engedélyezte, valamint a takarítónő megbízatását is meghosszabbította.
 • A döntéshozók eredményt hirdettek a 2016. évi zöldfelület kezelésre kiírt közbeszerzési eljárásban.

  Print Friendly, PDF & Email

1. oldal / 4

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.