Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 19. szerda
Gyárfás
Holnap: Rafael, Dina, Polett napja lesz

Információk

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

1. Adatkezelő, kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetőjének megnevezése:

Név:                                             Dabasi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:                                   2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Internet:                                       www.dabas.hu
Képviselő neve:                           Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző
E-mail:                                         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám:                               06-29-561-200

(a továbbiakban: Hivatal, vagy Adatkezelő)

2. Tájékoztatjuk, hogy Hivatalunk - mint adatkezelő - az e táblával jelzett területen közérdek céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést, képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A Hivatal székhelyén működő kamerák az alábbi területre irányulnak:

földszinti ügyféltér, váró

A kezelt adatok köre: a kamerák látószögébe került alkalmazottai, a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők, az Önkormányzat illetve szerveivel polgári jogi jogviszonyban álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati ügyintézésre érkező ügyfelek arcképe, a hang, és egyéb személyes adat nélkül.

A kamerarendszer 0-24 órában működik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, közérdekű vagy a Hivatalra, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

3. Ezen adatkezelés jogalapja: a Hivatal, mint adatkezelő, közérdekű vagy a Hivatalra, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy. Ezen adatkezelés célját a 1. pont tartalmazza, jogalapja az érintett hozzájárulása.

5. Tárolás ideje: A rögzített képfelvételt a rögzítéstől számított 15. napon törölni kell, ha annak felhasználására bírósági vagy hatósági eljárásban nem kerül sor. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a képfelvételt annak kezelője ne törölje a fentiek szerint. Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a törlés mellőzését kérték és az azt követő 30 napon belül nem érkezik megkeresés az Adatkezelőhöz, a rögzített képfelvételt törölni kell.

A fentiektől eltérően, amennyiben az Adatkezelő a (köz)szolgáltatását igénybe vevő személyeket, a működtetésében lévő berendezések használóit, a munkavállalóit, megbízottjait és a kezelésében lévő területeken tartózkodó személyeket, illetve a járműveket, berendezéseket és felszereléseket ért balesetek, káresetek körülményeinek, továbbá az Adatkezelőnél vagy Adatkezelőre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatalnál tett panaszbejelentések kivizsgálása érdekében jár el, a következő szabályok irányadók a felvételek megőrzésére. Ezen vizsgálat idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 60 napra Adatkezelő mentesül a felvételek rögzítéstől számított 16. napon történő törlésére vonatkozó kötelezettség alól. A vizsgálat során felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve bírósági, hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 15. napon törölni kell.

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye.

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül (a közterület felügyelet, PORTA) a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese jogosult. A rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben van, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: bíróságok, egyéb állami hatóságok.

8. Adatbiztonsági intézkedések:

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Egyéb előírások:
a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.
b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszürése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a kép felvételekről készített mentést dokumentálni kell.
g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője semmisítse meg, ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Az érintett jogosult arra. hogy a rá vonatkozó. általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a Hivatal honlapján, illetve a székhelyén kifüggesztve.

Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: (06-1) 3911400
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dabas: 2020 JAN. 01

 Letölthető szabályzati anyag:

letoltes ikon pdf01

Nézeti megjelenítés

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.