2020. március 28. szombat
Gedeon, Johanna, Hanna
Holnap: Auguszta napja lesz

Testületi hírek

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 5-én ülést tartott.

A testület pályázatokkal kapcsolatosan döntött arról, hogy az önkormányzat:

 • pályázatot nyújtson be közösségi pszichiátriai ellátást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására, egyben felhatalmazta a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására;
 • pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című pályázati konstrukcióra (KEOP-7.1.0/11), azzal, hogy a pályázathoz az Önkormányzat 3 780 000 Ft forrást biztosít (teljes bekerülési költség: 25 200 000 Ft);
 • pályázatot nyújtson be a Magyarország–Szlovákia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében meghirdetett HUSK/1101 hivatkozási számú pályázatra. A pályázat tárgya: Zarándokközpont, zarándokszállás, zarándokpark létesítése, közösségi tér kialakítása. Ehhez a pályázathoz az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 25 millió Ft saját forrást biztosít, és a pályázatot vezető partnerként Dabas Város Önkormányzata nyújtja be. A pályázat benyújtásával kapcsolatos eljárásra a polgármestert hatalmazta fel a Képviselő-testület. A zarándokközpont felépítésére szükséges területet, a dabasi, Mánteleki út 677/4 hrsz.-ú (900m2), 677/5 hrsz.-ú (951 m2), 677/6 hrsz.-ú (1049 m2), 677/7hrsz.-ú (5066 m2), Dabas Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok egyesítésével biztosíthatja az önkormányzat a 29-986/2011. számú vázrajz alapján;
 • csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

A testület határozott arról:

 • hogy a Kossuth Művelődési Központban 2011. október 1-jétől 2011. december 31-ig betöltésre kerüljön a megüresedett részmunkaidős (napi 4 órás) álláshely, egyben korábbi határozatát visszavonta.
 • hogy Dabas város területén a Kossuth Lajos utca, Szent István út, Fő út, Szent János utca teljes szakaszán és a Vasút utcán a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h 2011. november 1-jétől, és felkérte az utak fenntartóját a forgalomkorlátozó táblák elhelyezésére.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2011. szeptember 15-én rendes ülést tartott, az ülésen elfogadta:

 • Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet;
 • az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet, mely két rendeletet érintett az alábbiak szerint:
 • A lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kiegészítése szerint a dabasi Dr. Halász Mihály u. 4/2. alatti lakás kiadható közérdekű feladatok ellátásának idejére;
 • az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló 34/2004. (VII. 16.) rendelet módosításáról szóló 45/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a vagyonrendeletben 496. sorszámon felvett 135. hrsz.-ú, 2124 m² nagyságú, Általános Iskola megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyontárgyból forgalomképes vagyontárggyá – 2 lakásos társasház + iroda + udvarrá minősül.

A testület egyhangúlag elfogadta Dabas város 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között

 • döntött arról, hogy pályázatot ír ki a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízás betöltésére;
 • nem engedélyezte a Kossuth Művelődési Központban a megüresedett pénzügyi ügyintézői álláshely betöltését 2011. október 1-jétől;
 • engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola létszám keretmegemelését 2,45 fővel, 81,85 főről 84,3 főre a 2011/2012-es tanévben

Augusztus 11-i rendkívüli ülésén Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
 • a „Dabas, szakorvosi rendelőintézet építéskiegészítő építési beruházása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Pesti Építőipari Zrt.-t hirdette ki, a nyertes ajánlati ár bruttó 4 254 681 Ft,
 • a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki, határozatot hozott a kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról,
 • a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője felmentési idejének 2011. 08. 02.–2011. 12. 02. terjedő időszakára az óvoda szervezeti és működési szabályzatának megfelelően Majorné Koczkás Zsuzsanna általános vezetőhelyettest bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával,
 • elfogadta a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratát, továbbá az általános iskolák és a szakképző iskola módosított pedagógiai programját, illetve az egyes intézményi dokumentumok módosítását, engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári állás, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy fűtő-karbantartói állás, a 2. sz. Napköziotthonos Óvodában, illetve a 3. sz. Napköziotthonos Óvodában két-két dajkai állás, a Gyóni Géza Általános Iskolában két pedagógus állás feltöltését. A nevelési-oktatási intézményvezetők számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget 28 000 Ft-ban állapította meg.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. július 15-én rendkívüli ülést tartott, ahol
 • módosította a Szent István tér használatára vonatkozó határozatát, s lehetővé tette, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek áthaladjanak a Bartók Béla út lezárt, teret érintő szakaszán.

A Képviselő-testület 2011. július 22-én rendkívüli ülést tartott, ahol
 • a dabasi szakorvosi rendelőintézet HOMLOKZATFELÚJÍTÁSA tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki, a nyertes ajánlati ár bruttó 41 994 409 Ft. A testület felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés aláírására.
 • A testület az ülésen elfogadta a Pantheon Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését, és felhatalmazta a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

A testület 2011. június 3-án rendkívüli ülést tartott, ahol

 • a „Dabas belváros rehabilitációs építési kivitelezési munkák – Földhivatal épület kiegészítő építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Pesti Építő és Faipari Zrt.-t hirdette ki.

A testület 2011. június 23-án ülést tartott, ahol

 • A testület döntött arról, hogy a Dabas, Halász Mihály u. 4/2. szám alatti ingatlanban beépítésre került bútorokat, háztartási gépeket az önkormányzat 2 345 000 Ft összegért megvásárolja, azzal, hogy a vételárból 1 000 000 Ft-ot a szerződéskötéskor fizet, a fennmaradó összeget pedig a 2012. évi költségvetésből, 2012. március 31-ig fizeti meg.
A Képviselő-testület 36/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások havi bérleti díja a következők szerint került megállapításra:

A Képviselő-testület 2011. május 10-én rendkívüli ülést tartott, ahol vállalta
 • 100 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek ingyenes szociális nyári étkeztetésének finanszírozását 45 napra, az önrész a szociális keret beiskolázási támogatása kerete terhére kerül biztosításra.
 • A testület a baróti panzió megvásárlásával kapcsolatban kijelentette, hogy Dabas Város Önkormányzatának Romániában nincs köztartozása, egyben megbízta Józsa Vilmost azzal, hogy a román adóhatóság előtt Dabas Város Önkormányzatát képviselje.

A Képviselő-testület 2011. április 7-én rendkívüli ülést tartott.

ülésének döntései:

 • a testület az MFB Hitelszerződés a 2,6. és a 9. hitelcél keretében tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánította. Érvényes részvételi jelentkezést benyújtók, ajánlattételi felhívást kapnak: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Bp., Népfürdő u. 24–26.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Bp., Szabadság tér 5–6.). A testület felhatalmazta a polgármestert a részvételi szakasz eredményének kihirdetésére és az ajánlattételi felhívás megküldésére a fent nevezett részvételre jelentkezők részére,
 • a Képviselő-testület a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdése alapján a testület véleményezési jogkörében tudomásul vette Kocsis István rendőr alezredes Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására, 2011. április 1-jétől 6 hónapra történő megbízását,
 • az időközbeni jogszabályi változásokra figyelemmel – visszavonta a korábbi testületi ülésen, a Kossuth Lajos Általános Iskola és 3. sz. Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyeire kiírt pályázatokat,
 • elfogadta a közbeszerzési szabályzat 2011. évi módosítását.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 2-án rendes ülést tartott.

A Képviselő-testület elfogadta:

 • a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellát ások ról szóló 15/2011. (III. 3.) önkormányzati rendeletet, mely rendelet 2011. március 10-től hatályos.
 • a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 16/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet, a rendelet 2011. március 10-től hatályos.
 • az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet 2011. április 1-jei hatállyal.
 • az önkormányzat 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programjáról szóló 18/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet, mely 2011. március 3-tól hatályos.
 • a 9/2011. (III. 17.) számú önkormányzati rendeletével módosított, Dabas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2006. számú (VI. 22.) rendeletét, mely 2011. március 18-án lép hatályba.
 • a bizottságok és a közművelődési, közgyűjteményi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámolókat.
 • az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, társulási megállapodásának módosítását.
 • önkormányzati intézmények audit jelentését.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 8-án ülést tartott, ahol a testület jóváhagyta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 8.) rendeletét.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
 • 4 179 837 E Ft Költségvetési bevétellel
 • 4 179 837 E Ft Költségvetési kiadással állapította meg.
A költségvetés indokolása szerint Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézményhálózat működésének a biztosítása. Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az Önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja. 2011-ben is fontos feladat az elnyert európai uniós pályázatok végrehajtása és elszámolása.

A Képviselő-testület 2011. január 18-án rendkívüli ülést tartott.
 • ahol egyhangúlag döntött arról, hogy a Szent István téren az államalapító király teljes alakos szobrának elkészítésére nyílt pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület 2011. január 26-án rendes ülést tartott.
 • A testület egyhangúlag módosította Dabas város költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét az intézmények kérelmével kapcsolatosan.
A testület elfogadta: 2011. február 1-jei hatállyal
 • a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 9/2011. (I. 26.) számú rendeletét és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a hasonló tárgyú, 1/2007. (I. 29.). sz. rendeletet,
 • a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I. 26.) számú rendeletét, egyidejűleg visszavonta az erről szóló 13/2007. (I. 29.) számú határozatát.

A testület elfogadta: 2011. április 1-jei hatállyal
 • 11/2011. (I. 26.) számú rendeletet a hulladékszállítási díjat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról. A módosított rendelet értelmében a városban a 70. évüket betöltött személyek, akik olyan ingatlanon vagy lakóépületben tartózkodnak életvitelszerűen – ahol egyidejűleg kereső foglalkozású személy nem él életvitelszerűen, továbbá • az önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha az egyikük 70, másikuk 62 éven felüli a kötelezően fizetendő köztisztasági díj megfizetése alóli mentességben részesülnek.
 • A kedvezményes hulladékszállítási díjat fizeti az az egyedül élő is, aki:
  • 62 éven felüli nyugdíjas,
  • súlyos látás- vagy hallássérült,
  • I., II. és III. csoportbeli rokkant,
  • fogyatékossági támogatásban részesül,
  • hadirokkant és hadiözvegy,
  • rendszeres szociális segélyben részesül.
  A kedvezmény mértéke 300 Ft/ingatlan/hó.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. decenber 1-jén ülést tartott. A testület az ülésen az alábbi témákban hozott döntést:
 • Elfogadta Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) számú rendelet módosításáról szóló 52/2010. (XII. 1.) rendeletet az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban. Szintén a 2010. évi költségvetési rendeletet módosította az 53/2010. (XII. 1.) számú rendelet a fejlesztési céltartalék felhasználásával, illetve az 54/2010. (XII. 1.) számú rendelet az intézményi költségvetések saját hatáskörben kezdeményezett módosításával kapcsolatban.
 • A Képviselő-testület elfogadta a közterülethasználat rendjéről szóló 25/1999. (VI. 28.) számú rendelet módosításáról szóló 55/2010. (XII. 1.) számú rendeletet. A módosított rendelet I. sz. melléklete – mely a díjtételeket tartalmazza – 2011. január 1-jén lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • A testület elfogadta a vásárokról és piacokról szóló 5/1991. (III. 21.) számú rendelet módosításáról szóló 56/2010. (XII. 1.) számú rendeletet. A módosító rendelet az 1. sz. mellékletben szereplő egyes díjtételeket érintette, 2011. január 1-jén lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • A képviselők elfogadták a 2011. évi költségvetési koncepciót, melyhez az alábbi alapelveket határozták meg:
  • Elsődleges az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához, és az intézmények működéséhez, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet, továbbá az elnyert pályázatok megvalósításához szükséges önrész biztosítása. Elsődleges továbbá a lakásvásárlási kölcsön törlesztése miatt nehéz helyzetbe került családok támogatása.
  • A személyi kiadásoknál csak a törvény által biztosított emeléseket lehet tervezni.
  • Étkezési hozzájárulás, illetve cafeteria juttatás továbbra is csak ott tervezhető, ahol ezt törvény vagy rendelet előírja.
  • Az intézményeknél jutalom alap nem tervezhető.
  • A munkaadót terhelő járulékokat a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően kell szerepeltetni a költségvetésben.
  • A dologi kiadásokat és a támogatásokat a 2010. évi szinten lehet tervezni, kivéve az étkezés költségeit.

  Az alapelvek között a testület elfogadta az Önkormányzat fejlesztési kiadásait koncepció szintjén. A koncepció szerint a Humánerőforrás Bizottság kerete azonos lesz az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatokra szánt 2010. évi kerettel.  A Gazdasági Bizottság kerete 1 000 000 Ft lesz az idegenforgalmi feladatok támogatására.

  A Közigazgatási Bizottság kerete a 2010. évi jogi, ügyrendi és közbiztonsági feladatok támogatásával azonos. A Szlovák és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása a 2010. évivel azonos. Az Önkormányzat 2011-ben 30 millió Ft általános tartalékot, illetve 30 millió Ft pályázati céltartalékot, továbbá 5 millió Ft városüzemeltetési céltartalékot képez.

  2011-ben kiemelt feladatként kezeli az Önkormányzat a belvíz és csapadékvíz elvezetését. A koncepció szerint az Önkormányzat 15 millió Ft intézményfelújítási, karbantartási céltartalékot képez. Az Önkormányzat 4 280 000 Ft polgármesteri, 860 000–860 000 Ft alpolgármesteri céltartalékot engedélyez.

  A testület meghatározta, hogy végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevétel növelésének és a kiadás csökkentésének lehetőségét, valamint meg kell teremteni a költségvetés egyensúlyát, illetve kiemelten kell kezelni az uniós és nemzeti pályázatokon való részvételt.

  Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 17-én rendkívüli ülést tartott. A testület az ülésen az alábbi témákban hozott döntést:
 • a „Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet (Dabas) bővítése, átalakítása” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban az 1. része vonatkozásában: 
  • Meglévő törzsépület meglévő szintjének részleges átalakítása, meglévő háromszintes főépület bővítése teljes alapterületen egy magastetős tetőtéri szinttel, hátsó, földszintes épület bővítése egy szinttel és egy tetőtéri szinttel, 2 db villamos üzemű felvonó építése. A bővítés nagyságrendje összesen kb. 1997 m2.
  • Egyhangúlag (11 igen szavazattal) az Alpine Hungária Építő Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.) és Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) ajánlatait érvénytelennek nyilvánította a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontjai alapján. Az adott rész tekintetében az eljárás nyertesének az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó Pest Építő és Faipari Zrt.-t (2141 Csömör, Sármány út 3.) hirdette ki. A nyertes ajánlati ár 455 033 536 Ft + áfa, jótállás: 5 év.
 • E közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozásában:
  • Homlokzatfelújítás, hőszigetelés, kb. 1000 m2
  • Egyhangúlag (11 igen szavazattal) a testület eredményesnek nyilvánította, az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot benyújtó, az eljárás nyerteseként a Bodrogi-Bau Kft.-t (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.) hirdette ki. A nyertes ajánlati ár 28 606 736 Ft + áfa, jótállás: 5 év.
  • A 2. rész ajánlati körében második helyezetnek a Pest Építő és Faipari Zrt.-t hirdetette ki (2141 Csömör, Sármány út 3.), az ajánlattevő nyújtotta be az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot követő ajánlatot, ajánlati ár: 29 074 126 Ft + áfa, jótállás: 5 év.
   Indoklás: Ajánlattevő nyújtotta be az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot követő ajánlatot.
 • A II. világháborús emlékmű felállításához 700 000 Ft támogatásról egyhangú igen szavazattal döntött a testület, amely összeg a Dabasi Kulturális Közalapítvány számlájára kerül átutalásra a 2010. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
 • Az Önkormányzat bejegyzett jelzálogjog ranghelyének módosításához járult hozzá a Képviselő testület (8 igen, 2 nem szavazattal) a Dabas 7241 hrsz.-ú ingatlan tekintetében.

dr. Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 12-én tartotta ünnepélyes alakulóülését.

Az ülésen dr. Misefay Tibor, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a polgármesternek és a tizenegy képviselőnek a megbízólevelet, ezt követően a képviselők, majd a polgármester esküt tettek.

 • A Képviselő-testület az alakulóülés keretében megállapította Kőszegi Zoltán polgármester illetményét (bruttó: 523 800 Ft).
 • A Képviselő-testület ezt követően elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004 (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról szóló 50/2010. (X. 12.) számú rendeletét. A Képviselő-testület e rendeletben határozta meg, hogy két főállású alpolgármester és egy, társadalmi megbízatású, képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező alpolgármester segíti majd a polgármester munkáját. A módosított szabályzatban a képviselő-testület döntött az új bizottsági struktúráról is.
 • A Képviselő-testület a titkos alpolgármesterválasztás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot állított fel.
 • A Képviselő-testület helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § felhatalmazása alapján 2010. október 12-től főállású alpolgármesternek megválasztotta Szandhofer János képviselőt és Pálinkásné Balázs Tünde képviselő asszonyt.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztusban két rendkívüli testületi ülést tartott.

A 2010. augusztus 17-i rendkívüli ülésen a testület

 • a „Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben meglévő és működő Főnix-Pro Integrált Medikai rendszer funkcióinak és licenceinek bővítése” közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a BÉKERSOFT INFORMATIKAI KFT.-t (1184 Budapest, Hengersor u. 73.) hirdette
  ki, a nyertes ajánlati ár nettó 9 280000 Ft + áfa.
 • A testület eredményesnek nyilvánította a „Diagnosztikai eszközök beszerzése a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást is. Az eljárás nyertesének az ARTMED KFT.-t (1138 Budapest, Viza u. 7/C) hirdette ki, a nyertes ajánlati ár: nettó 88 631 000 Ft + áfa.
 • A testület településrendezéssel kapcsolatos döntései között hozzájárult az E-48/2010 5-867/2010. számú változási vázrajz alapján Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező dabasi ingatlanok megosztásához, a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez az U1-es összekötő út kialakítása érdekében. A hozzájárulás szerinti megosztások az ingatlan-nyilvántartásba az alábbi helyrajzi számokkal kerülnek bejegyzésre változatlan tulajdonosi állással:
  2256/31 hrsz.-ú 3955 m2 nagyságú út-csatorna, 2370 Dabas, Sportcsarnok utca;
  2256/29 hrsz.-ú 3649 m2 nagyságú út, 2370 Dabas, Parragh utca;
  2256/34 hrsz.-ú 811 m2 nagyságú út, 2370 Dabas, Parragh utca néven.
  A testület hozzájárult továbbá a 2370 Dabas, Fő út 18. sz. alatti 1581 hrsz.-ú lakóház-udvar megnevezésű 6008 m2 nagyságú telek és 193,4 m2 nagyságú lakóház ingatlan, valamint a 2370 Dabas, Besnyői utcai 1589/2 hrsz.-ú 696 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlásához legfeljebb bruttó 25 millió forint vételáron. Az ingatlan teljes vételára csak az ingatlan tehermentesítése után fizethető ki.
 • A Képviselő-testület a 2010. augusztus 31-én tartott rendkívüli ülésén engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2010/2011-es a 11. F. (Felnőtt Nappali gimnáziumi tagozat) osztályban a maximális osztálylétszám (35 fő) 10%-kal való megemelését. A testület engedélyezte továbbá a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban egy teljes (40 órás) magyar nyelv- és irodalom tanári állás feltöltését.

dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberi határozatai:

„A Dabas belváros rehabilitációs építési kivitelezési munkák” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást a testület mindhárom rész vonatkozásában eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyerteseit az alábbiak szerint hirdetette ki:

 • Az első rész –mely a Kossuth Lajos Általános Iskola magastető-ráépítésére, fejlesztésére irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft., nettó ajánlati ár 143 800 000 Ft.
 • A második rész – mely Piaccsarnok építésére irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft., nettó ajánlati ár 136 000 000 Ft.
 • A harmadik rész –mely a Légkábeles telefonhálózat földkábeles kiváltására irányul – nyertese a GA Magyarország Kft., nettó ajánlati ár 8 747 932 Ft.
A testület felhatalmazta a polgármestert a Duna Aszfalt Kft.-vel az I. ütemben megvalósuló útjavítási munkák szerződésének aláírására. A testület a II. ütemben megvalósuló munkálatokra 25–30 millió forint összegű fedezetetbiztosított a kötvény értékesítés összegéből. Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a fennmaradó összegről folytasson tárgyalásokat a kivitelezővel, a 2011. évi költségvetés terhére történő finanszírozással. A testület eredményes tárgyalás esetén felhatalmazta a polgármestert az útjavítás II. ütem szerződésének aláírására.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 29-én rendes ülést tartott.
 • A testület elfogadta a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) sz. rendelet módosításáról szóló 32/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet, mely 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A módosítás értelmében: A lakóingatlan előtti úttest mentén belvíz és csapadékvíz elvezetését célzó nyílt vagy fedett árkot kell létesíteni. Az építés kötelezettje a magántulajdonos, kivéve, ha az út építése vagy felújítása önkormányzati feladatként már tartalmazza az árok létesítését vagy felújítását. Az árok létesítésének kötelezettsége alól a Városüzemeltetési Osztály adhat felmentést. Az árok méretét, elhelyezkedését a Városüzemeltetési Osztály határozza meg. Meglévő árok önhatalmú megszüntetése bírság kiszabásával jár. A rendelet hatálybalépését követően 30 nap türelmi idő eltelte után kell kialakítani a közterületeken az árokrendszert.
 • A Képviselő-testület elfogadta az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet. A rendelet 2010. augusztus 1-jétől hatályos. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletével a megóvandó épített és természeti értékeit helyi védettség alá helyezte, a helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke a rendelet mellékletét képezi. A rendelet megtekinthető a város hivatalos weboldalán (ide kattintva).
 • A Képviselő-testület egyhangúlag meghosszabbította Zsolnai Máriának, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását 2010. augusztus 15-ig.
 • A Képviselő-testület jóváhagyta az általa fenntartott óvodák módosított nevelési programját és házirendjeit.
 • A testület jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános Iskola módosított pedagógiai programját, illetve módosított intézményi minőségirányítási programját.

Print Friendly, PDF & Email

A Képviselő-testület 2010. júniusban a következő döntéseket hozta:

 • A testület a Gyóni Lurkó Óvoda tornaszobával történő bővítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a PATINA BT-t (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A) hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 19 781 124 + 25% áfa, azaz bruttó 24 726 405 Ft.
 • A testület hozzájárult a dabasi 0418 hrsz.-ú, „Mánteleki Tó” megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításához, illetve ahhoz, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan „Mánteleki Tó” néven kerüljön bejegyzésre.
 • A testület határozott arról, hogy a tavaszi áradások károsultjainak megsegítésére „Árvízkárosultaknak” elnevezésű elkülönített számlát nyit, melyen az adományozók által erre a célra szánt összeget gyűjti az Önkormányzat. A számlán összegyűlt adományok felhasználásáról 500 000 Ft-ig a polgármester, 500 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt.

Print Friendly, PDF & Email

A Képviselő-testület 2010. május 14-én rendkívüli ülést tartott.
 • A jelenlévő 12 képviselő Dabas város közvilágítási energiabeszerzési pályázatát eredményesnek nyilvánította. A testület felkérte a Városüzemeltetési Osztályt, hogy az ELMŰ Nyrt.-vel jelenleg érvényes szerződést 2010. júl. 1-jével mondja fel, továbbá a nyertes MVM Partner Zrt.-vel 2010. júl. 1.– 2011. dec. 31-ig terjedő időszakra készítsen elő közvilágítási energiavételezési szerződést. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
 • A testület Dabas város intézményeinek gázenergiaár-versenyeztetésével a Simply Green Kft.-t bízta meg, és felhatalmazta a polgármestert a megbízás aláírására.

Print Friendly, PDF & Email

A Képviselő-testület 2010 áprilisában három rendkívüli ülést tartott.

Az április 12-i rendkívüli ülésen a testület

 • egyhangúlag eredményesnek nyilvánította Dabas Városban a zöldterületek gondozása tárgyában indult közbeszerzési eljárást. Az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozót hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 13 936 990 Ft+25% áfa, azaz bruttó 17 421 238 Ft.


A Képviselő-testület április 20-i rendkívüli ülésén

 • az új Bóbita Óvoda berendezésének tárgyában indult közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A testület az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőket hirdette ki: HOR Zrt., ALEX FÉMBÚTOR Kft., BALÁZSDIÁK Kft., GARZON BÚTOR Kereskedelmi Kft., KALDI-KER Kft. A közbeszerzés részét képezi a bútorzat, játékok, sportszerek, iroda-, számítás- és híradástechnikai berendezések, udvari játékok és bútorok, könyv, CD-lemez, orvosi szoba felszerelése, lakástextília, akadálymentesítés, esélyegyenlőség eszközei és egyéb berendezési tárgyak beszerzése.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 3-án rendes ülést tartott.

 • Az ülésen a jelenlévő 16 képviselő egyhangúlag elfogadta Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról szóló 9/2010. (III. 3.) számú rendeletét, mely a II. félévi keresetkiegészítéssel, illetve járulékelvonással kapcsolatos. A testület elfogadta továbbá Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról szóló 10/2010. (III. 3.) számú rendeletét, mely az év végi előirányzat-módosításokkal kapcsolatos.
 • A testület elfogadta a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapról szóló 11/2010. (III. 3.) rendeletet. E rendelet lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújtson azoknak a 18 év alatti gyermeket nevelő családoknak, amelyek az egyik szülő halála miatt életvitelüket jelentősen akadályozó, megélhetésüket veszélyeztető helyzetbe kerültek. A támogatás odaítéléséről Dabas Város Önkormányzata által létrehozott ad hoc bizottság határoz. A támogatás forrása a Dabas Város Képviselő-testülete által létrehozott Gróf Vay Péter Alapba befolyt összeg. A rendelet alapján a rászoruló családok az alábbi támogatási formákban részesülhetnek:
  • 1) egyszeri pénzbeli juttatás, melynek összege 50 000 Ft és 150 000 Ft közötti, 
  • 2) rendszeres pénzbeli juttatás, melynek összege havonta 25 000 Ft és 50 000Ft közötti.
  • 3) A rendszeres támogatás az egyszeri támogatás után is folyósítható.

  Print Friendly, PDF & Email

4. oldal / 4

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.