2020. január 21. kedd
Ágnes
Holnap: Vince, Artúr napja lesz

Testületi hírek

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-én tartott ülésén módosította Dabas Város 2013. évi költségvetését és a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntéseket hozott meg.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete lakossági kérelemre döntött a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Egy korábbi döntés értelmében – mely továbbra is érvényben van –, „telephelyi tárolásra kötelezett jármű, pótkocsi, munkagép, utánfutó, lovaskocsi, mezőgazdasági vontató, járműszerelvény, különleges jármű közterületi tárolása”-ra engedély nem adható. Tehát teherautóval továbbra sem lehet a város utcáin, közterületein parkolni. Egy átmeneti időszakra, 2014 jún. 30-ig ez alól kivételt képeznek a magántulajdonban lévő autóbuszok. Az ő közterületi parkolásukra eddig az időpontig adható engedély, 5000 Ft +Áfa/hó/autóbusz közterület használati díj fejében. Tehát azok a buszosok, akik jelenleg csak a közterületen tudnak parkolni, díjfizetés ellenében félévig ezt megtehetik. Ezen időtartam alatt megoldást kell találniuk problémájukra, pl.: kerítés, udvar átépítése, terület bérlése stb. lehetőségekkel. Ugyanis június 30. után már ők is bírságra számíthatnak, amennyiben nem tartják be a rendelet előírásait.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31-én tartott  képviselő-testületi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • módosította a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (III. 30) önkormányzati rendeletét, egyúttal visszavonta a 186/2013. (VII. 24.) számú ök. határozatát, és jóváhagyta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §. G.) pontja alapján Dabas Város Önkormányzata új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kössön a REMONDIS Dabas Kft.-vel 2014. január 1-jétől kezdődő 10 éves időtartamra.
 • Második napirendi pontként a Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló új rendeletét. A 29/2013. (XI. 6) önkormányzati rendelet a helyi rendeletekben szabályozott közösségi együttélés szabályainak megsértőivel szemben kiszabható szankciókat szabályozza.
 • A Képviselő-testület megalkotta új rendeletét az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. A két rendelet 2013. november 15-én lép hatályba. Teljes szövege a www. dabas.hu oldalon olvasható.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi Költségvetési koncepciót, valamint elfogadta a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73 § (4) bekezdése értelmében Dabas város közoktatási intézményeiben létrehozandó intézményi tanácsba a Képviselő-testület delegáltakat választott tagjai közül a helyi közösségek érdekeinek képviseletére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 440 000 Ft-ot biztosít az SNI gyermekek 2013. december havi óvodai ellátására. Felkéri az intézményvezetőket, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben az intézményeknél tervezzék be az SNI gyermekek ellátásának költségeit.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Ország Közepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást.
 • A Képviselő-testület a Reménysugár Dabas és Kistérsége Fogyatékosokat támogató közalapítvány Felügyelő Bizottságába új tagot választott.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közalapítvány kérelmét nem támogatja, mivel a 2013. évi költségvetésben erre a célra forrás nem biztosított.
 • A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap, az Építőművészeti és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívásának első altémájára: műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. A fejlesztés megvalósítási helye: a Gombay–Dinnyés-kúria Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét a költségvetésben elkülönít.

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 24-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • Rendeletet alkotott az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról. A rendelet megalkotását az Önkormányzati Konyha megalakulása indokolta. A rendelet augusztus 1-jén lépett hatályba.
 • A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2013–2018 közötti időszakra.
 • A Képviselő-testület döntött arról, hogy a tulajdonában lévő erdőrészleteket haszonbérleti szerződéssel haszonbérbe adja a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete részére.
 • A döntéshozók elfogadták a mezőőrök 2012. év II. félévi és a 2013. év I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint azt, hogy a Daszofe Nonprofit Kft. saját tőkéjét rendezi pótbefizetés nyújtásával.
 • A Képviselő-testület a 2013. évi CXXIV. Törvény 72. §-a ismeretében hozzájárult a 2013. július 1-jén fennálló és a részbeni adósságkonszolidációt követően megmaradó adósságállomány állam általi átvételéhez. A testület felhatalmazta a polgármestert külső szakértő megbízására annak érdekében, hogy a hitelező bankok adósságátvállalásra vonatkozó hajlandóságát előmozdítsák.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy városunkban hulladékszállítás, a 2013. évben ünnepnapokon ne történjen.
 • A Képviselő-testület úgy határozott, hogy vismaior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: vihar, jégeső. Hely: 2370 Dabas, Táncsics Mihály utca.  – Ősi Halász-kúria; 2370 Dabas, Ravasz László u. – Könyvtár
 • A Képviselő-testület támogatta a Dabas és Chiayi County (Tajvan) közötti partnerségi megállapodás megkötését. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
 • A Képviselő-testület az Emberi Erőforrás Bizottság kulturális kerete terhére 45 000 Ft-tal támogatta a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány által „Cigánytánccal a kultúra terjesztéséért” c. program (útiköltség) megvalósításának finanszírozására benyújtott pályázatot, valamint 50 000-Ft-tal támogatta a Dabasi Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány által „tagtoborzó hagyományápoló tábor” c. program megvalósításának finanszírozására benyújtott pályázatot.
 • A testület elfogadta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a jegyzőkönyvek tartalmáról, valamint elfogadja a megtett jegyzői intézkedéseket.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületi határ módosításának elvi engedélyezéséről döntött.


Ezt követően a testület szociális fellebbezés elbírálásáról határozott.

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én ülésezett, az alábbiakban hozott döntéseket:

 • a testület elfogadta a DASZOFE Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját (121/2013), a Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolóját a mellékletek szerint (123/2013), a Pantheon Kft. 2012. évi egyszerűsített beszámolóját (124/2013), a temetők 2012. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló (125/2013.), a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodást (módosított, egységes szerkezetben 126/2013.), a Kossuth Művelődési Központ alapító okiratának mellékelt módosítását és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (128/2013.), a Helyi Beszerzési Szabályzatot (131/2013.), az önkormányzat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót, és a 2013. évi feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében felülvizsgálja a szervezet fejlesztési lehetőségeket . (120/2013.)
 • jóváhagyta Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól és a 2013. évi központi költségvetéséről szóló szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített, Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását 2013. június 30-i hatállyal (127/2013.)
 • Dabas város közigazgatási területén a közterületen való szeszesital fogyasztás tilalma, illetve az illemhely hiánya miatt nem engedélyezi Suhajda Zoltán által üzemeltetni kívánt „Sörkerékpár” működését (129/2013.)
 • 130/2013. (V. 29.) számú határozatában hozzájárult a korábban elfogadott ingatlancserékre vonatkozó 43/2013. (III. 28.) számú Ök. határozatának módosításához az elkészült végleges vázrajzok függvényében
 • a testület 82/2013. sz., 83/2013. sz. határozatát visszavonja, az óvodákban foglalkoztatottak számát 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően állapítja meg, a logopédusok és a gyógypedagógus foglalkoztatását a Pedagógiai Szakszolgálathoz történő áthelyezésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig biztosítja (132/2013.)
 • a dabasi református egyház finanszírozási kérelmét nem támogatja forráshiány miatt (133/2013.)
 • támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezését. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Szociális Földprogramok megvalósításának támogatására kiírt (SZOC-FP-13) Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által beadandó pályázatra vonatkozóan a melléklet szerinti együttműködési megállapodást megkösse (134/2013.)
 • 135/2013. számú határozatában a Rétesház 2013. évi működtetésének részleteit határozta meg
 • több tételben módosította a 2013. évi költségvetésről szóló – 4/2013. II. 15. – rendeletét bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 30-i ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 

 • módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2011. (IV. 28), az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2013. (V. 01.), az épített és természeti környezet védelméről 33/2010. (VII. 29.), 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 11/2012. (II. 14.) szóló önkormányzati rendeleteit
 • 58/2013. (IV. 30.) számú határozatában Csontos József református lelkész 2013. 02. 25-én keltezett kérelmét, a református temetővel (hrsz.: 2523/3, Dabas, Zlinszky utca – a benyújtott vázrajz szerint) kapcsolatosan nem támogatja a védelem módosítását. A közös megegyezés szerint esetlegesen lecsatolható rész a Dinnyés-obeliszk oldala mellett található két sírtól a Dinnyés Lajos utca irányába 1 m-re létesülhetne, melyet telekalakítással célszerű kialakítani. Így a védelem az újonnan kialakuló területről a megosztással egy időben törölhető. A vázrajz költségeinek átvállalását az önkormányzat közös megegyezés estén vállalja. A ravatalépület és a kegyeleti dísz-szórószökőkút építésével kapcsolatban a képviselő-testület további egyeztetést tart szükségesnek.
 • 59/2013. (IV. 30.) számú határozatában az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 60/2013. (IV. 30.) számú határozatában a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést fogadta el.
 • beszámolókat fogadott el intézmények, társulások, bizottságok és civil szervezetek 2012. évi tevékenységére vonatkozóan (Dabasi Rendőrkapitányság 61/2013., a Dabas Hivatásos Tűzoltósága 62/2013., a Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület 63/2013., a DAKE 64/2013., a Dabasi-szőlősi Polgárőr Egyesület 65/2013., a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 67/2013., a Kossuth Művelődési Központ 69/2013., a Halász Móricz-kúria 70/2013., a Dabasi-szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház 71/2013., a Sári Közösségi Ház 72/2013., az OKISZI 73/2013., a Polgármesteri Hivatal 74/2013, az önkormámyzati bizottságok 75/2013., a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai 68/2013., a családi napközi 77/2013.)
 • 66/2013. (IV. 30.) sz. határozatában a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete által készített 2007–2012. évig tartó időszakot átölelő szakmai beszámolót, 76/2013. (IV. 30) sz. határozatában a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, 78/2013. (IV. 30.) sz. határozatában a Dabas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2012. évi ellenőrzési jelentést fogadta el.
 • a dabasi 2362/9 hrsz.-on az Áldos Hagyományőrző Egyesület által megvalósítandó Jézus-szobor létesítéséhez megadja a településképi hozzájárulást. (79/2013.)

  Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 28-án megtartott ülésén:

 • módosította a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 15/2011. (III. 03.) és a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 9/2011. (I. 16.) önkormányzati rendeletét, melyben rendelkezett a szociális juttatásként adható Erzsébet-utalvány bevezetéséről a megállapítható szociális segélyek esetében. A szociális Erzsébet-utalvány élelmiszer, tanszer és ruházat vásárlására használható fel, célhoz kötött segítséget nyújt a rászorulónak, különböző jogcímeken, eltérő segélytípusra is adható, egyre nagyobb körben váltható be Dabason is.
 • engedélyezte a Gyóni Temetkezési Kft. részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – a Gyóni név felvételét (39/2013. III. 28. sz. ök. hat.), valamint a 2013. április 20–21-én Dabas-Belsőmántelek környékén megrendezendő 35. POSTÁS-HM Budapesti Erdőgazdasági Kupa nemzetközi tájfutóverseny térképein Dabas város címerének elhelyezését (40/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • jóváhagyta a 2013. évi közbeszerzési tervet (41/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • a testület elfogadta, hogy városi szinten az alkalmi vásárok és piacok helyszíne a Piaccsarnok (2370 Dabas, Iskola u. 1/A, hrsz.: 2253/2) legyen, az önkormányzati intézmények épülete nem (45/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • hozzájárult a dabasi 1814/5 hrsz.-ú Vásártér területén működő hangosbemondó működtetéséhez Gáspár Zoltán dabasi lakos részére. (46/2013. (III. 28.) sz. ök. hat.)
 • a testület felhatalmazta Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy a köznevelési intézmény(ek) működtetését szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek, valamint az intézmény működtetéséhez kapcsolódó foglalkoztatottak átadás-átvételéről szóló megállapodást az Erkel Ferenc AMI dabasi tagintézményére vonatkozóan aláírja (47/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • támogatta a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tanszak bővítési kérelmét (48/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • engedélyezte a Caritas Egyesületnek, hogy a Fő út. 50. szám alatti ingatlanon lévő lakást raktárként használja (49/2013. III. 28. sz. ök. hat.), valamint hozzájárult a Fő úton a felsődabasi templom melletti téren (a fagyizó helyén) fénykereszt felállításához (50/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
 • 42/2013. (III. 28.) számú önk. határozatában bérleti szerződés módosításáról, 43/2013. (III. 28.) számú önk. határozatában ingatlancserék megvalósításáról döntött, 44/2013. (III. 28.) számú határozatában ingatlanmegosztást és -értékesítést engedélyezett.

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13-án ülésezett
Ezen az ülésen a testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 27/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét.

Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése:
Az önkormányzati törvény a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. 2013-tól a feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el. A települési önkormányzatok a helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok pedig a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Januártól felálltak a járási hivatalok, így az önkormányzat és a polgármesteri hivatal feladatai teljesen átrendeződtek, az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

 • a testület jóváhagyta a Zóna Vendéglátó Kft. és az önkormányzat között kötendő megállapodást. 1/2013 (I. 15.)
 • a döntéshozók a Pantheon Kft. ügyvezetői feladataival 2013. február 1-jétől 2 év időtartamra Román Attilát bízták meg, három hónapos próbaidő kikötésével. Az új vezető a három hónap alatt végzett munkájáról beszámolni köteles a Képviselő-testületnek. 2–3/2013 (I. 15.)


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 24-én ülést tartott:

 • 5/2103.(I. 24.) számú határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta városunk polgármesterét a háziorvosokkal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatára.
 • a testület úgy döntött, hogy 2013. április 30. után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat. A döntésről tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mö tv. 10. § (3) bek. szerinti feladatátvállalási megállapodást kösse meg az állammal a később megjelenő kormányrendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. 6/2013. (I. 24.)
 • A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, valamint a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét 7-8/2013 (I. 24.)
 • az Ország Közepe Szakképzés-szervezési Társulás 2012. december 31-i hatállyal, jogutóddal történő megszűnését (jogutód: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) a Képviselő-testület tudomásul veszi, valamint elfogadta a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót 9, 4/2013 (I. 24.)
 • 10/2013. (I. 24.) számú ök. határozatában a Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72–75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Továbbá kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
 • a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízatásának meghosszabbítását 2013. december 31-ig engedélyezte, a könyvtári szolgáltatás szüneteltetését 2013. március 15-ig meghosszabbította a testület. 11–12–13/2013 (I. 24.)
 • az önkormányzat a sportegyesületek részére előlegtámogatást nyújt a 2012. évi támogatási összegük 10%-ának megfelelő összegben. 15/2012 (I. 24.)


Rendeletmódosítások, elfogadott rendeletek:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 1–2/2013 (I. 25.) önkormányzati rendeletével módosította a város 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012 (II. 14.) rendeletét a bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítás miatt
 • a 43/1999. kormányrendelet alapján, a várandósak és a gyermekek számának növekedése miatt lehetővé vált egy új védőnői körzet kialakítása Dabason. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012 novemberében engedélyezte az új (7. számú) területi védőnői körzet kialakítását, melyben a Dabasi-szőlőkben lakó várandós anyák, Dabasi-szőlőkben lakó 0–7 éves korú gyermekek, a Gyóni Géza Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak és a Kossuth Lajos Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak ellátása történik. Az új védőnői körzet területét határozta meg 3/2013 (I.25) önkormányzati rendeletével a Képviselő-testület.

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 29-én ülést tartott.

A Képviselő-testület módosította az alábbi rendeleteit:

Dabas Város 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a kiadási és bevételi előirányzatok tekintetében (59/2012. (XI. 30. és 60/2012. (XI. 30. önk. rend.)

 • az állatok tartásáról (61/2012. (XI. 30.) önk. rend.) szóló rendeletét – miszerint szabályozza a rendelet hatályát és az az alóli kivételeket. Tartalmazza az állattartás általános elveit, céljait, a részletes rendelkezések körében az állattartás általános szabályait, a haszonállat tartásának építésügyi és környezetvédelmi előírásait. Pontosítja a rendeletben használt fogalmakat. Szabályozza a haszonállattartást különös tekintettel a trágyatárolás, rágcsálóirtás tekintetében, a kutya- és macskatartás feltételeit többlakásos és családi házas ingatlanok esetében, a közterület igénybevételeit, a tartható állatok számát, tartásuk követelményeit és következményeit. A záró rendelkezések körében szabályozza a rendelet hatályba lépését, a régi rendelet hatályon kívül helyezését és a meglévő állattartó helyek átalakításának határidejét.
 • a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendeletét (62/2012. (XI. 30.) önk. rend.) – szabályozza a rendelet hatályát, a rendelet hatálya alá tartozó adóalanyok körét, az adó mértékét, a bejelentést, a bevallások benyújtását, az adóelőleg fizetését. Adómentességet nem állapít meg. Tartalmazza a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • a magánszemélyek kommunális adójának rendeletét (63/2012. (XI. 30.) önk. rend.) - szabályozza a rendelet hatályát, az adókötelezettek körét, az adóalanyokat, az adómentességeket, az adó méltányosságból való elengedését, a mértékét, a bejelentést, bevallást. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • az építményadóról rendelkező önkormányzati rendeletet (64/2012. (XI. 30.) – szabályozza a rendelet hatályát, az adóalanyok körét, az adómentességeket, az adó alapját, a bejelentést, bevallást. Az adó mértékét 475 Ft-ban állapítja meg. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • az idegenforgalmi adóra vonatkozó önkormányzati rendeletét (65/2012. (XI. 30.) – szabályozza a rendelet hatályát, valamint az idegenforgalmi adó határozatlan időtartamát, a rendelet hatálya alá nem tartozó, mentességet élvező személyek körét a törvényi mentességeken kívül, a vendégéjszaka fogalmát, az adóbeszedésre kötelezettek körét, a szállásadó kötelezettségeit, így a vendégkönyv vezetését, a mentesség igénybevételének feltételeit, igazolását. Az adó alapja a vendégéjszakák száma. Az adó mértékét 300 Ft-ban állapítja meg. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését. A rendelethez 4 melléklet kapcsolódik.
 • 66/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól (10/2011. I. 26. önk. rend.) – a rendelet 3. melléklete módosításra szorult, összevonásra került az anyakönyvvezető és a szervező feladata és díjazása.
 • 67/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló (34/2004. (VII. 16.) rendelet – az ingatlan általános iskolaként működött, de a főépületben már nincs tanítás, így az ingatlan visszaadásának nincs akadálya.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 4-én megtartott ülésén
 • 188/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában a 2012. szeptember 1-jét megelőzően létesített jogviszonyok tanulóira a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint határozta meg a térítési díj, tandíj és nem magyar állampolgárok által fizetendő díjfizetési kötelezettséget;
 • engedélyezte a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. osztályában a 26fős maximális osztálylétszám 10%-kal való túllépését a 2012/2013-as tanévben;
 • engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 1./9C. elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – villanyszerelő és az 1/9.D. építészet szakmacsoport – kőműves és hidegburkoló szakiskolai osztályaiban a 35 fős maximális osztálylétszám 20%-kal való túllépését a 2012/2013-as tanévben. A tanévre engedélyezett pedagóguslétszámot – az intézmény kérelmének megfelelően – 5,93 fővel csökkenti, s így az intézmény összes alkalmazotti létszámát 76,57 főben határozza meg, azaz az intézmény számára 76 teljes álláshelyet és 1 részmunkaidős alkalmazotti álláshelyet biztosít, s ennek megfelelően módosítja a 2012. évi költségvetést;
 • jóváhagyta Dabas Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását;
 • 193/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában elfogadta a Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást mellékleteivel együtt, a tervezet szerint;
 • 2012. október 1-jétől a Bartók Béla úton a Semmelweis utcától a Vörösmarty útnál lévő körforgalomig (Szent István téri szakaszán is) a megengedett sebességet 30 km/h állapítja meg. A Bartók Béla út többi részén nem korlátozza a sebességet. A Bartók Béla út Szent István téri szakaszát október 4-től határozatlan ideig megnyitja. A Bartók Béla útra a 7,5 tonna feletti, a Szent István térre a 3,5 t feletti járművek nem hajthatnak be, kivéve Volánbusz;
 • a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője részére engedélyezi, hogy az intézményben nyugdíjazás miatt megszűnő 3 fő dajkai álláshelyet betölthesse;
 • 196/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában jóváhagyta a Zóna Vendéglátó Kft. (Budapest, Ilka utca 31.) és az önkormányzat között közétkeztetésre vonatkozó szerződés felmondását;
 • döntött arról, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatosan lefolytatja a közbeszerzési eljárást és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés kiírására;
 • a Daszofe Nonprofit Kft. részére 2 389 375 Ft működési támogatást nyújtott a 2010. és 2011. évi vízdíjtartozás rendezésére, melynek fedezete a Daköv Kft. által fizetendő bérleti díj;
 • a Remondis Kft. Felügyelő Bizottságába Tokai László helyett Kuli Imrét delegálta 2012. október 10-től 2014. április 17-ig terjedő időtartamra
 • 200/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában megszüntette a Közép- Dunavidék Társulás társulási tagságát.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 5-én rendkívüli ülést tartott, ahol döntött

 • a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 42/ 2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. A fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 34. § (1) bekezdésével összhangban határozta meg.

  A testület meghatározta a szociális helyzet alapján adható kedvezmények szabályait és a befizetés módját, valamint a fenntartott köznevelési intézmények a rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásokat csak a fenntartó külön engedélyével biztosíthatnak. (168/2012. (IX. 05.) számú ök. határozat)

 • a„Kossuth Lajos Általános Iskola komplex megújuló energetikai rendszerének kivitelezése” (talajszondás rendszer létesítése, hőszivattyú telepítése, mennyezetfűtési rendszer kiépítése, photovoltaikus rendszer kivitelezése) rendszer elektromos szerelései tárgyú közbeszerzést eredményesnek nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő Newergies Kft. – Szigethalom, Gárdonyi Géza u. 75/A. (169/2012. (IX. 05.) számú ök. határozat)
 • a szállodai és egyéb szállásnyújtási tevékenységet végző Pantheon Kft. törzstőkéjét 10 500 000 Ft-tal felemeli (170/2012. (IX. 05.) számú ök. határozat)

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 28-án rendkívüli ülést tartott.

 • A testület két rendelettel módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletet, a módosítás az önkormányzat honlapján megtekinthető.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között:

 • Módosította a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát, egyben határozott arról, hogy az intézmény minősítési eljárásával kapcsolatos költségeket finanszírozza;
 • Mivel a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyét 2012. szeptember 1-jétől áttette a Dabas, Szent István u. 35. szám alá, a testület határozott arról is, hogy a felmerülő rezsi és javítási költségekre 1 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között:

 • Tudomásul vette, hogy az általa fenntartott iskolák indulnak az Innovatív iskolák fejlesztése című, TÁMOP 3.1.4-12-1 kódszámú pályázaton, egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat aláírására;
 • Elfogadta, a „Kossuth Lajos Általános Iskola komplex megújuló energia felhasználás, minta projekt létrehozása” című (KMOP-3.3.3-11- 2011-0117) projekt módosított forrásait az alábbiak szerint:

  Módosított forrás táblázat (Ft):

  Megnevezés                      2012. év                       %
  Saját forrás                      11 283 383                    10
  Igényelt támogatás        101 550 451                     90
  Összesen                       112 833 834                   100
 • A testület a Szent István tér lezárását – 2012. szeptember 30-ig meghosszabbította a 132/2012. (V. 30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően.

A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között támogatta és elfogadta:

 • a kialakítandó 7167/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű 184 m2 ingatlan átadását,
 • a kialakítandó 71/3 hrsz.-ú közterület megnevezésű 99 m2 ingatlan átadását és egyben hozzájárult a földhivatali ingatlannyilvántartás átvezetéséhez, Dabas Város Önkormányzata részére.


Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 31-én rendes ülést tartott.

A képviselők az ülés megkezdése előtt egyperces néma felállással adóztak Tokai László képviselő úr emlékének.

A testület jogalkotói hatáskörben

 • elfogadta a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet, mely szabályozza a társulás területén nyújtott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáit. A rendelet teljes szövege megtekinthető honlapunkon a rendeletek menüpont alatt ide kattintva.
 • módosította a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint az étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó jogosultságot az intézményvezető határozatlan időre is megállapíthatja;

 • módosította a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet. A módosítás megerősítette, hogy a hulladékszállítás díja 2012. augusztus 1-jétől:
  • 120 literes gyűjtőedény esetén: 1680 Ft + áfa/ingatlan/hó
  •  240 literes gyűjtőedény esetén: 3360 Ft+ áfa/ingatlan/hó
  • 1100 literes gyűjtőedény esetén:16 800 Ft + áfa/ingatlan/hó
  • Egyedülálló lakos 120 literes gyűjtőedény esetén: 1380 Ft+áfa/ingatlan/hó
 • hatályon kívül helyezte a 37/2012. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendeletet.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 28-án ülést tartott.
 • A testület az ülésen elfogadta a 2012. évi költségvetési rendelet módosításait, továbbá az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet.
 • A testület döntött arról, hogy csatlakozik a Homokhátság Önkormányzati Társuláshoz.
A testület elfogadta:
 • a Daköv Kft. 2011. évi beszámolóját;
 • a 2011. évi mezőőri tevékenységről szóló beszámolót;

A testület intézményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos döntései között:

 • 2013. január 31-ig engedélyezett a Kossuth Művelődési Központban egy közművelődési szakember álláshely feltöltését, illetve a könyvtári feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében egy egyéb vezetői megbízást;
 • határozott arról, hogy pályázatot nyújt be a művelődési központ és könyvtár átszervezéséhez köthető létszámcsökkentési döntéseivel
  kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére;
 • a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában engedélyezte egy szlovák nyelv és irodalom szakos tanári, két tanítói, egy történelemkönyvtár szakos tanári, egy gyógypedagógusi és egy részmunkaidős informatika szakos tanári álláshely feltöltését, azzal, hogy a két tanítói állás feltöltése érdekében az intézmény igazgatója egyeztessen a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójával és az érintett közalkalmazottakkal, tanítók esetleges áthelyezésének lehetőségéről, s csak megegyezés hiányában írjon ki a két tanítói állásra pályázatot;
 • csatlakozva a dabasi kistérségi társulás önkormányzatainak többségéhez, nem járult hozzá ahhoz, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány
  Dabas városában házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást biztosítson. E napirendhez kötődően döntött arról is, hogy
  keresi a megoldást arra, hogy ezen szolgáltatásba bevont személyek, különösen a gondozottak, valamilyen módon történő ellátását
  vagy életének segítését megszervezze, és ezt két héten belül a helyi médiában közzéteszi.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án ülést tartott.
 • A testület az ülésen elfogadta a 2012. évi költségvetési rendelet módosításait.
 • A testület megalkotta a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletet, melynek elfogadására az új szabálysértési törvény miatt volt szükség. E rendeletben a testület az alábbi tényállások vonatkozásában határozott meg szankciót:
  • közterület engedély nélküli használata,
  • közterület rendeltetéstől eltérő használata,
  • közutak fenntartására vonatkozó szabályok megszegése,
  • hirdetményekkel kapcsolatos szabályok megszegése,
  • szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése,
  • közterületen történő dohányzás szabályainak megszegése,
  • játszóterek rendeltetéstől eltérő használata,
  • zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata,
  • közterület tisztán tartásával kapcsolatos mulasztás,
  • üzletek nyitva tartási rendjének megszegése,
  • állattartási szabályok megszegése,
  • az önkormányzat jelképeinek, nevének jogosulatlan használata,
  • köztemetők igénybevételére vonatkozó szabályok megszegése,
  • helyi védettségre vonatkozó szabályok megszegése.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 19-én rendkívüli ülést tartott.
A testület az ülésen döntött arról, hogy közös megegyezéssel megszünteti a Sári-Szlovák Egyesület és az önkormányzat között lévő szerződést, és a sári Rétesházat április 20-tól bérbe adja az S-B-Sz Bt. részére egyéves időtartamra.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26-án rendes ülést tartott.
A testület elfogadta a Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és megalkotta a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendeletét.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 29-én rendes ülést tartott.

Az ülésen a testület döntött a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról, annak keretein belül elfogadta a fejlesztési céltartalék felosztását.

A testület elfogadta a temetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, ezzel összefüggésben módosította az önkormányzat és a Daszofe Nonprofit Kft. közötti kegyeleti közszolgálati szerződést, illetve megalkotta a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletet.

A testület döntött az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról, melynek értelmében városunkat zarándokként felkereső, és itt megszálló, zarándokútlevéllel rendelkezők mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól.

A rendeletek megtekinthetők Dabas Város Hivatalos honlapján ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 29-én rendes ülést tartott.

A testület az ülésen elfogadta:

 • a mezőőri szolgálat működéséről szóló rendeletet, mely alapján a mezőőri járulék összege 100 Ft/év/Ak;
 • a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet.
A testület döntött:
 • a Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének,
 • a Dabas Város Díszpolgára cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról
  szóló rendeletének,
 • az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletének,
 • a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan a Dabas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012. (II. 14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
A Képviselő-testület – Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel Képviselőtestületének hozzájárulásával – módosította a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatások és azok térítési díjáról szóló rendeletét. A módosítás alapján a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának személyi térítési díját az alábbiak szerint állapította meg március 1-jei hatállyal:

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 6-án rendkívüli ülést tartott.
 • A testület elfogadta a hulladékgyűjtési, -szállítási díjról szóló rendeletet összhangban a hatályos hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel. A rendelet alapján a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési díjai:
  – 120 literes edény esetén 1 615 Ft + 436 Ft = 2051 Ft/ingatlan/hó
  – 240 literes edény esetén 3 230 Ft + 872 Ft = 4 102 Ft/ingatlan/hó
  – 1100 literes edény esetén 16 150 Ft + 4 361 Ft = 20 511 Ft/ingatlan/hó
  Egyedülálló lakos 120 literes edény esetén 1315 Ft +355 Ft áfa=1670 Ft/ingatlan/hó díjat fizet.
 • A testület a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló „Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Dabason” tárgyú derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP 7.1.0./11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.
  Előkészítés: 4 000 000 Ft + áfa
  Megvalósítás: 19 200 000 Ft + áfa
  Összesen: 23 200 000 Ft + áfa, azaz huszonhárommillió-kettőszázezer forint.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 14-én rendes ülést tartott.
 • A testület 58/2011. (XII. 14.) és 59/2011. (XII. 14.) számú rendeletével módosította Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendeletét.
 • A testület 61/2011. (XII. 14.) számú rendeletével módosította a lakossági és közületi víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 16/2011. (III. 03.) önkormányzati rendeletet. A módosítás 2011. december 15-én lépett hatályba, amely szerint:
  A szolgáltatott ivóvíz díja:
  – lakossági vízdíj: 286 Ft/m3
  – lakossági víz alapdíj: 218 Ft/hó
  – közületi vízdíj: 456 Ft/m3
  – közületi víz alapdíj: 1289 Ft/hó
  A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:
  – lakossági szennyvízdíj: 286 Ft/m3
  – lakossági szennyvíz alapdíj: 218 Ft/m3
  – közületi szennyvízdíj: 522 Ft/m3
  – közületi szennyvíz alapdíj: 1289 Ft/hó
  – szippantott szennyvíz leeresztési díj: 2397 Ft/hó

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án megtartott testületi ülésén:
 • módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét.
 • elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendeletének módosításait, valamint a város 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbi alapvető célokkal:
  a) A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatokat a takarékosabb gazdálkodás szellemében úgy kell meghatározni, hogy általuk az adósságállomány ne emelkedjen.
  b) A folyamatos fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel igénybevételével számolunk. A korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztéseit a kiadások közé be kell építeni.
  c) Az intézményeknél dolgozók részére a jelenleg hatályos (soros előrelépéseket tartalmazó) béreket lehet betervezni.
  d) A tartalékok megállapításánál – összhangban a költségvetés többi részével – szintén figyelembe kell venni a jövő évre várható gazdasági tényezőket, valamint tekintettel kell lenni a költségvetés egyensúlyára is. Egyes keretek esetében elkerülhetetlen azok szükség szerinti csökkentése a 2011. évihez képest.
  e) A nem kötelező önkormányzati feladatokat felül kell vizsgálni és az e feladatokhoz kapcsolódó támogatást szükség szerint csökkenteni kell.
  f) A biztonságosabb költségvetési tervezés és végrehajtás részének tekinthető és indokolt az általános tartalék megemelése 2011. évi összeghez képest.
  g) A helyi adókkal kapcsolatos rendeletmódosításokat – megfelelő számításokkal, alternatívákkal alátámasztva – a decemberi testületi ülésen tárgyalni szükséges.
  h) 2012. évben fokozott figyelmet kell fordítani a városüzemeltetési feladatok végrehajtására, kiemelve a zöldterületek, parkok kezelését. Az üzleti terv alapján a feladatok ellátása a Daszofe Kft.-nél többlettámogatást igényel.
  i) A fejlesztések meghatározásánál az önkormányzat korábbi döntésein alapuló feladatoknak kell prioritást biztosítani. A 2010-2011 évben elindított, de be nem fejezett fejlesztéseket 2012. évben végre kell hajtani. Figyelembe véve az önkormányzat jövő évi gazdasági lehetőségeit, a beruházásokra fordítható forrásokat, az alapvető cél 2012-ben a jelenleg folyamatban lévő fejlesztések – lehetőségekhez mért megfelelő minőségben történő – befejezése.
  j) Az új fejlesztések a pénzügyi fedezet megléte esetén indíthatók.

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM