2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2011 március hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 2-án rendes ülést tartott.

A Képviselő-testület elfogadta:

 • a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellát ások ról szóló 15/2011. (III. 3.) önkormányzati rendeletet, mely rendelet 2011. március 10-től hatályos.
 • a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 16/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet, a rendelet 2011. március 10-től hatályos.
 • az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet 2011. április 1-jei hatállyal.
 • az önkormányzat 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programjáról szóló 18/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet, mely 2011. március 3-tól hatályos.
 • a 9/2011. (III. 17.) számú önkormányzati rendeletével módosított, Dabas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2006. számú (VI. 22.) rendeletét, mely 2011. március 18-án lép hatályba.
 • a bizottságok és a közművelődési, közgyűjteményi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámolókat.
 • az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, társulási megállapodásának módosítását.
 • önkormányzati intézmények audit jelentését.

A rendeletek megtekinthetők honlapunkon ide kattintva.

A Képviselő-testület

 • 2011. évi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásának napját április 15-re (péntekre) tűzi ki.
 • felhatalmazza a polgármestert, hogy Dabas Város Önkormányzata nevében a Dabas TV illetve a MAG TV műsorkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat kösse meg a televíziók üzemeltetőivel.
 • döntést hozott a Dabasi Kulturális Közalapítvány megszüntetéséről, illetve vagyonának közcélra történő felajánlásáról. A megszűnő közalapítvány vagyonát, közel 1 000 000 Ft a Dabasért Közalapítvány műemlékvédelemmel kapcsolatos tevékenységén belül a Lakrovics-kápolna felújítására kell fordítani.
 • engedélyezte egy teljes (40 órás) kollégiumi nevelőtanári állás feltöltését a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban.
 • ingatlanokkal kapcsolatos döntései között nem támogatta több dabasi ingatlan megvásárlását, mivel a 2011. évi költségvetésben erre a célra nincs forrás biztosítva.
 • kezdeményezte az ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint az ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint dabasi ingatlan belterületbe csatolását. A testület kikötötte, hogy a belterületbe vonás valamennyi felmerülő költségét az ingatlan tulajdonosa viseli.
 • döntött arról, hogy a Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) részére 50 000 Ft támogatást nyújt Bougie légútbiztosítási segédeszköz vásárlására.
 • jóváhagyja a „Helyi” Beszerzési Szabályzat módosítását.
 • a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a Lurkó Óvoda infrastrukturális beruházására nyújtott 19 000 000 Ft összegű támogatásból 27 729 Ft-ról, és a Vörösmarty Mihály út felújítására nyújtott 20 000 000 Ft összegű támogatásból 2 214 090 Ft-ról lemondott.
 • döntött arról, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásos közbeszerzési eljárást folytat le folyószámlahitel felvételére, ennek megfelelően a testület az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetet hívja fel ajánlattételre, és felhatalmazta a polgármestert az eljárás lefolytatására és a szerződés aláírására.
 • a folyamatban lévő pályázatok önrészének finanszírozására fejlesztési hitel felvételéről döntött és felhatalmazza a polgármestert a hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására. A hitel felvételével kapcsolatosan megbízta Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgálót, hogy a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét – a közbeszerzés során beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntés előtt – ismertesse a Képviselő-testülettel.

A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéréseivel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:
 • tájékoztatta a CKÖ elnökét, hogy a Fő út 83. és a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő épület bontásával kapcsolatos kérelmében a döntést elnapolja, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bontást feltehetőleg nem hajtja végre.
 • a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, az Egyház utcai 7026, 7031 és a 7032 hrsz.-ú ingatlanokat bérbe adta mezőgazdasági művelésre, kertészkedésre, térítésmentesen, 2011. december 31-ig, és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Nem adta bérbe azokat, amelyek NATURA 2000 besorolás alatt lévő ingatlanok, valamint nem támogatatta a 7023 hrsz-ú, Egyház utcai ingatlan bérbe, illetve tulajdonba adását, továbbá felkérte a CKÖ elnökét, hogy a Roma Oktatási és Szabadidő Központ üzleti tervét készítse el, aminek ismeretében dönt a bérbeadásról és a támogatásról.
 • a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére 500 000 Ft támogatást biztosított 3 részletben (I. részlet 200 000 Ft, II. részlet 200 000 Ft, III. részlet 100 000 Ft.) A támogatást a támogatott a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokra és a mezőgazdasági termesztésbe bevontak alkalmi munka után befizetési kötelezettségének teljesítésére használhatja fel. A részletek kifizetésének feltétele a felhasználást igazoló számlák bemutatása, valamint a 3. pontban előírt feltétel teljesülése. A támogatás fedezete az általános tartalék. A testület a megállapodás megkötését abban az esetben támogatta, ha a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány a mezőgazdasági termesztésbe általa bevont személyek alkalmi munka utáni bejelentési és befizetési kötelezettségének eleget tesz és az ezzel kapcsolatos bizonylatokat minden hónap utolsó napjáig bemutatja a kisebbségi referensnek.

A Képviselő-testület nem fogadta el:
 • a Dabasi Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról készült beszámolót (7 igen szavazattal, 2 tartózkodás).

A testület zárt ülésen döntött
 • a Dabas Város Díszpolgára cím, illetve a „Dabas Város Környezet védelméért” Télessy István-díj adományozásáról, továbbá szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én rendes ülést tartott.

A Képviselő-testület rendeleteiben elfogadta:

 • Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.), a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról, a Vállalkozás Fejlesztési keretről szóló önkormányzati rendeletek módosításait.
 • a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról rendelkező 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet,
 • a 25/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről.

A Képviselő-testület a 2010. évi beszámolók tekintetében elfogadta:
 • Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, a Dabas Közbiztonságáért Egyesület, a Dabasi-szőlősi Polgárőr Egyesület, a Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület 2010. évi munkájáról készült beszámolókat. Továbbá a „SERPICO” Közbiztonsági Közalapítvány 2010. évi munkájáról készült közhasznú jelentést,
 • A Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról készített jegyzői, valamint a temetők 2010. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület társult intézményeinek ellátása területén elfogadta:
 • a Tá r sult Önkormányzatok „Együt t ” Segítőszolgálata intézményfenntartó társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását és alapító okiratát, illetve döntött arról, hogy a társulást 2011. június 30-i hatállyal szünteti meg,
 • hogy 2011. július 1-jei hatállyal, hogy a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai intézmény fenntartását, s egyben az intézmény feletti irányítási jogok gyakorlását átadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás számára. A testület egyben módosította az 57/2011. (III. 2.) számú ÖK határozatát.
 • a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona részére 2011. I. félévre egy összegben 180 000 Ft, II. félévben havonta 30 000 Ft támogatást nyújt étkezési hozzájárulásra, amely támogatásról az intézményvezető dönt. Az intézmény pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya látja el 2011. április 1-jétől.
A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságával kapcsolatosan:
 • a Daszofe Nonprofit Kft. részére 3 000 000 Ft fejlesztési támogatást biztosított 1 db csomagológép beszerzéséhez, azzal, hogy a támogatás fedezete a vállalkozásfejlesztési keret, valamint készfizető kezességet vállalt a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. területén található, Daszofe Nonprofit Kft. által bérelt épületek rezsiköltségének fizetésére,
 • döntött arról, hogy a Piaccsarnok üzemeltetésével a DASZOFE Nonprofit Kft.-t bízza meg, a bérleti díjat bruttó 125 000 Ft/hó összegben határozta meg. A piacnapokat a testület az alábbiak szerint határozta meg: piacnapok száma 3 nap/hét. Javasolt piacnapok: kedd, péntek, szombat. Az asztalok bérleti díja: őstermelőknek 400 Ft/m2, kereskedőknek 800 Ft/m2, az üzlethelyiségek tartós bérletének kikiáltási ára 1800 Ft/m2/hó + áfa, nagy érdeklődés esetén árverésre kerül sor. A testület egyben felhatalmazta a DASZOFE Nonprofit Kft.-t, hogy a dabasi lakosságot, a környékbeli vállalkozókat, valamint őstermelőket tájékoztassa a bérleti lehetőségekről,
 • a Strand belépőjegy árait 2011-től egységesen állapította meg, a 2010. évi szinten.
Intézményekkel kapcsolatosan a Képviselő-testület döntött arról,
 • hogy a II. Rákóczi Ferenc Ált alános Iskolában, a Kossuth Lajos Általános Iskolában és a Gyóni Géza Általános Iskolában a Gazdasági szervezetek megszűnjenek 2011. június 30-ával. A testület egyben döntött arról, hogy 2011. július 1-jétől a három iskola és három óvoda pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának Intézmény-Gazdálkodási Csoportja látja el,
 • pályázatot írt ki a Kossuth Lajos Általános Iskola és a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyeire.
 • pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján kiírt „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása” című felhívásra. A pályázat tárgya: a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének felújítása, melyhez az önkormányzat 5 300 054 Ft saját forrást biztosít. A testület vállalta, hogy az önkormányzat a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
 • a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója részére a 2010. évi 5 984 000 Ft intézményi szabad pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalást engedélyezett: vizesblokk-felújításra 5 millió Ft-ot, folyosói szekrények cseréjére 800 ezer Ft-ot, uszoda vízlágyító berendezés javítására 184 ezer Ft-ot,
 • a Gyóni Géza Általános Iskolában engedélyezte egy teljes (40 órás) ének-magyar/ vagy ének bármely szakos tanári állás és egy teljes (40 órás) magyar-történelem/vagy magyar bármely szakos tanári állás feltöltését,
 • a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése – informatikai beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, az eljárás nyerteseként az AQUIS INFORMATIKA Zrt.-t (1033 Bp., Vörösvári út 103–105.) hirdette ki. A testület egyben felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés megkötésére.
Településfejlesztési, ingatlanfejlesztési területen a Képviselő-testület
 • hozzájárult a Dabas Városi Strand telekrendezési engedélyezési eljárásának megindításához, azzal, hogy a vázrajz, valamint a hatásbecslés készítésének költsége az általános tartalékból kerül kifizetésre,
 • a Holcim Zrt. és az önkormányzat között kötendő településfejlesztési szerződés megkötése esetére az alábbiakat fogalmazta meg: Amennyiben az adott helyszínen megvalósul az elosztó és logisztikai központ, akkor az önkormányzat vállalja, hogy a beruházás megvalósulásában érdekelt vállalkozásokkal történő tárgyalások során olyan megállapodást köt, amelynek eredményeként a tevékenység kezdetére kerékpárút készül a dabasi temetőtől az Öregországútig, illetve onnan a Metál Kft.-ig. Az önkormányzat szintén vállalja, hogy a beruházás megvalósulásában érdekelt vállalkozásokkal, valamint a vízszolgáltatóval történő tárgyalások során olyan megállapodást köt, amelynek eredményeként az Öregországút érintett szakaszán a választási ciklus végére kiépül
  az egészséges ivóvizet biztosító vízvezeték. A testület a fentiekkel kapcsolatos megállapodások megkötésére felhatalmazta Dabas város polgármesterét. A testület döntött arról is, hogy az önkormányzat létrehoz egy olyan helyi testületet, melynek joga lesz ellenőrizni az elosztó és logisztikai központnak a lakosságot érintő tevékenységét, különös tekintettel a környezet terhelésére. Ennek a jogának a gyakorlását az érintett céggel kötött megállapodásban rögzíti azzal, hogy a tagok a következő testületi ülésen kerülnek megválasztásra.,
 • döntött arról, hogy a Dabas, Bercsényi u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlant fel kívánja újítani, majd civil szervezetek közösségi tereként kívánja hasznosítani, nem támogatta a Fundamenta Lakáskassza Zrt. közművesítésre vonatkozó ajánlatát, valamint egy dabasi-szőlősi ingatlan megvásárlását,
 • a közterület elnevezéssel kapcsolatos döntései között, hogy a dabasi 1524 hrsz.-ú, 5946 m2 nagyságú közterület legyen továbbra is Zentai utca (2371 Dabas, Zentai utca), a dabasi 301/1 hrsz.-ú, 4660 m2 nagyságú, Zentai utca Szent János úttól DNY-ra eső, a Szent János út és a Vak Bottyán út közötti szakasza kerüljön átnevezésre Kaparási utcára (2371 Dabas, Kaparási utca),
 • döntött arról, hogy a nándorfehérvári győzelem évfordulójának tiszteletére harangtornyot építtet Dabason, a Szent István téren, egyben felhatalmazta a polgármestert a harangtorony és a harangokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és a szerződések aláírására. A testület a szükséges költségeket az általános tartalékból fedezi.
A Képviselő-testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el, a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány támogatási kérelméről döntött, illetve felhatalmazta az alpolgármestert a szerződéskötésre.Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.