2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2011 január hónap

A Képviselő-testület 2011. január 18-án rendkívüli ülést tartott.
 • ahol egyhangúlag döntött arról, hogy a Szent István téren az államalapító király teljes alakos szobrának elkészítésére nyílt pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület 2011. január 26-án rendes ülést tartott.
 • A testület egyhangúlag módosította Dabas város költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét az intézmények kérelmével kapcsolatosan.
A testület elfogadta: 2011. február 1-jei hatállyal
 • a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 9/2011. (I. 26.) számú rendeletét és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a hasonló tárgyú, 1/2007. (I. 29.). sz. rendeletet,
 • a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I. 26.) számú rendeletét, egyidejűleg visszavonta az erről szóló 13/2007. (I. 29.) számú határozatát.

A testület elfogadta: 2011. április 1-jei hatállyal
 • 11/2011. (I. 26.) számú rendeletet a hulladékszállítási díjat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról. A módosított rendelet értelmében a városban a 70. évüket betöltött személyek, akik olyan ingatlanon vagy lakóépületben tartózkodnak életvitelszerűen – ahol egyidejűleg kereső foglalkozású személy nem él életvitelszerűen, továbbá • az önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha az egyikük 70, másikuk 62 éven felüli a kötelezően fizetendő köztisztasági díj megfizetése alóli mentességben részesülnek.
 • A kedvezményes hulladékszállítási díjat fizeti az az egyedül élő is, aki:
  • 62 éven felüli nyugdíjas,
  • súlyos látás- vagy hallássérült,
  • I., II. és III. csoportbeli rokkant,
  • fogyatékossági támogatásban részesül,
  • hadirokkant és hadiözvegy,
  • rendszeres szociális segélyben részesül.
  A kedvezmény mértéke 300 Ft/ingatlan/hó.

 

 • Elfogadta az Önkormányzat 2011. évi munkatervét, illetve a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
  – az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
  – a „Helyi” Beszerzési Szabályzat módosítását.
  A módosítás ér telmében Dabas Város Önkormányzata által fenntartott intézmények a szabályzat hatálya alá tartozó beszerzéseiket önállóan folytatják le. Az alábbi intézmények önálló ajánlatkérőnek minősülnek, ezért önállóan kötelesek kialakítani és elfogadni a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések beszerzési rendjének helyben történő szabályozását, valamint lefolytatni a beszerzési eljárásaikat:
  • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a hozzá tartozó 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda,
  • Kossuth Lajos Általános Iskola és a hozzá tartozó 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Gyóni
  • Géza Általános Iskola és a hozzá tartozó 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Kossuth Zsuzsanna
  • Szakképző Iskola és Kollégium,
  • Kossuth Lajos Művelődési Központ,
  • Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága.

  A szabályzat előírásai nem vonatkoznak:
  • az Önkormányzat egyszemélyes, ill. többségi tulajdonú gazdasági társaságaira,
  • a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetre.
 • A Képviselő-testület megszüntette: a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata intézményfenntartó társulást, jóváhagyta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata intézményfenntartó társulás és az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás között a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai intézmény átadás-átvételre vonatkozó megállapodást.
 • A Képviselő-testület – törvényi kötelességének eleget téve – jóváhagyta: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a, 68. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) korm.-rendelet 37. § (5) bekezdése alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást. A testület egyben felhatalmazta a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására.
 • A testület döntött arról, hogy: – a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett élelmiszer adományozási program – beleértve az Európai Uniós Élelmiszersegély Programot is – településünkön történő megvalósításában ajánlja és támogatja a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány (székhelye: 2370 Dabas, Szt. István tér 1/B, elnök: Rafael Gyula) munkáját. A testület határozott arról, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettőlkapott élelmiszersegélyek kiosztásával kapcsolatban az Önkormányzat részéről minden
  segítséget megad a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület között esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésére, illetve szükség esetén részt vesz az adományok helyben történő szétosztásának ellenőrzésében.

  A Képviselő-testület utólag jóváhagyta a támogatói nyilatkozat aláírást azzal, hogy a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány a fenti tevékenységet kizárólag Dabas város közigazgatási területének lakosságát érintően valósítja meg.

 • Elrendeli a nevelési-oktatási intézmények átvizsgálását és ellenőrzését, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetési lehetőségének megvizsgálása céljából, azzal, hogy a lebonyolító meghatalmazásáról és a finanszírozásról ismét tárgyal a testület.
 • Pest Megye Önkormányzatával a megyei önkormányzat által meghatározott formában nem köt megállapodást a Táncsics Mihály Gimnázium és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dabasi tagintézményének finanszírozására. A testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodások kapcsán tárgyalások folytatására Pest Megye Önkormányzatának elnökével.
 • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján – kezdeményezi a Pest Megyei Bíróságon a Dabasi Kulturális Közalapítvány megszüntetését, egyben felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 • A testület határozott arról, hogy a megszűnést követően a közalapítvány vagyonát a Dabasért Közalapítvány neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel, gyermek- és ifjúságvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, műemlékvédelemmel kapcsolatos céljainak támogatására fordítja. A testület köszönetét fejezte ki a kuratóriumnak és a felügyelő bizottságnak a közalapítvány érdekében kifejtett munkájáért.
 • 2011-ben 1 473 900 Ft-ot biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (2370 Dabas, Park u. 5., a kuratórium elnöke: Latyák István) támogatására, s egyben felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 • A sári városrészben megkezdi az utcanevek és házszámok felülvizsgálatát, és ezzel párhuzamosan – ha szükséges – új lakcímkártyák kerülnek kiadásra.
 • A Képviselő-testület hozzájárult, hogy: a Kossuth Zsuzsanna SzKI és Kollégium pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által „Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: IFJ-KX-10-A/B/C)” kiírt pályázati felhívásra. A testület hozzájárult, hogy az Önkormányzat feladatellátási szerződést kössön meg a Kossuth Zsuzsanna SzKI és Kollégiummal, s felhatalmazta a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
 • Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dabas belterületi és külterületi ingatlanok részbeni értékesítéséhez, közös megállapodás esetén. A testület felhatalmazta a polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére és aláírására, melyben az ingatlanok beépítési feltételei is tisztázódnak. A testület felhatalmazta a polgármestert az ingatlanok adásvételi szerződésének előkészítésére.
 • A Képviselő-testület engedélyezte:
  • a Szakképző Nonprofit Kft. részére a visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítását úgy, hogy a kft. 2011-ben 10 millió Ft-ot, 2012-ben 10 millió Ft-ot fizet vissza, havi 833 000 Ft-os ütemezésben. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
  • A Kossuth Művelődési Központ részére 5 millió forint visszatérítendő támogatást a TÁMOP- 3.2.3-08/2/KMR-2009-0009. azonosító számú pályázathoz a pályázati támogatás megelőlegezésére azzal, hogy a visszafizetésre két részletben, a pályázati támogatás beérkezése után azonnal sor kerül. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
 • A Képviselő-testület visszavonta: a 102/1999. számú határozatát és hozzájárult a megosztási vázrajzon kimunkált nagyságú útingatlan megszerzéséhez. A dabasi, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokból a szükséges területrészekért 500 Ft/m2 árat, az utat képező többi ingatlanrészért 100 Ft/ingatlan (eszmei) árat térít meg az Önkormányzat.
 • A testület döntött arról, hogy az utcanyitáshoz szükséges költségekre (megosztási vázrajzengedély, bejegyzési eljárás, ügyvédi munka díja) kb. 1 400 000 Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetés terhére.
 • A Képviselő-testület nem járult hozzá: több dabasi ingatlan megvásárlásához, mivel az Önkormányzat nem rendelkezik ilyen forrással. A testület javasolta a kérelmezőknek, hogy forduljanak a kormány által létrehozott Eszközkezelő Alaphoz.
 • A testület zárt ülés keretében szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el, illetve önkormányzati lakásbérleti szerződés tárgyában döntött.

dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.