2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2010 december hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. decenber 1-jén ülést tartott. A testület az ülésen az alábbi témákban hozott döntést:
 • Elfogadta Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) számú rendelet módosításáról szóló 52/2010. (XII. 1.) rendeletet az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban. Szintén a 2010. évi költségvetési rendeletet módosította az 53/2010. (XII. 1.) számú rendelet a fejlesztési céltartalék felhasználásával, illetve az 54/2010. (XII. 1.) számú rendelet az intézményi költségvetések saját hatáskörben kezdeményezett módosításával kapcsolatban.
 • A Képviselő-testület elfogadta a közterülethasználat rendjéről szóló 25/1999. (VI. 28.) számú rendelet módosításáról szóló 55/2010. (XII. 1.) számú rendeletet. A módosított rendelet I. sz. melléklete – mely a díjtételeket tartalmazza – 2011. január 1-jén lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • A testület elfogadta a vásárokról és piacokról szóló 5/1991. (III. 21.) számú rendelet módosításáról szóló 56/2010. (XII. 1.) számú rendeletet. A módosító rendelet az 1. sz. mellékletben szereplő egyes díjtételeket érintette, 2011. január 1-jén lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • A képviselők elfogadták a 2011. évi költségvetési koncepciót, melyhez az alábbi alapelveket határozták meg:
  • Elsődleges az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához, és az intézmények működéséhez, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet, továbbá az elnyert pályázatok megvalósításához szükséges önrész biztosítása. Elsődleges továbbá a lakásvásárlási kölcsön törlesztése miatt nehéz helyzetbe került családok támogatása.
  • A személyi kiadásoknál csak a törvény által biztosított emeléseket lehet tervezni.
  • Étkezési hozzájárulás, illetve cafeteria juttatás továbbra is csak ott tervezhető, ahol ezt törvény vagy rendelet előírja.
  • Az intézményeknél jutalom alap nem tervezhető.
  • A munkaadót terhelő járulékokat a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően kell szerepeltetni a költségvetésben.
  • A dologi kiadásokat és a támogatásokat a 2010. évi szinten lehet tervezni, kivéve az étkezés költségeit.

  Az alapelvek között a testület elfogadta az Önkormányzat fejlesztési kiadásait koncepció szintjén. A koncepció szerint a Humánerőforrás Bizottság kerete azonos lesz az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatokra szánt 2010. évi kerettel.  A Gazdasági Bizottság kerete 1 000 000 Ft lesz az idegenforgalmi feladatok támogatására.

  A Közigazgatási Bizottság kerete a 2010. évi jogi, ügyrendi és közbiztonsági feladatok támogatásával azonos. A Szlovák és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása a 2010. évivel azonos. Az Önkormányzat 2011-ben 30 millió Ft általános tartalékot, illetve 30 millió Ft pályázati céltartalékot, továbbá 5 millió Ft városüzemeltetési céltartalékot képez.

  2011-ben kiemelt feladatként kezeli az Önkormányzat a belvíz és csapadékvíz elvezetését. A koncepció szerint az Önkormányzat 15 millió Ft intézményfelújítási, karbantartási céltartalékot képez. Az Önkormányzat 4 280 000 Ft polgármesteri, 860 000–860 000 Ft alpolgármesteri céltartalékot engedélyez.

  A testület meghatározta, hogy végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevétel növelésének és a kiadás csökkentésének lehetőségét, valamint meg kell teremteni a költségvetés egyensúlyát, illetve kiemelten kell kezelni az uniós és nemzeti pályázatokon való részvételt.

   

 • A testület elfogadta a 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
 • A képviselők elfogadták a 2011. évi ellenőrzési ütemtervet, s döntöttek arról is, hogy az Önkormányzat a 2011. évi intézményi ellenőrzését külső szakértő céggel végezteti az Ország Közepe Önkormányzati Társulás közreműködésével.
 • A képviselők támogatták a Vásártéren megvalósítandó feladatok elvégzését, 2011. évben a vásártéri fejlesztések I. ütemének megvalósulásához a költségvetésben 3 000 000 Ft-ot biztosítottak.
 • A testület támogatta a Mánteleki-tó rekreációs övezet kialakításához szükséges feladatok elvégzését. I. ütemének előkészítésével a Városüzemeltetési Osztályt bízta meg. A testület döntött arról, hogy az I. ütemben meghatározott munkálatokra a 2011. évi költségvetésben 8 millió Ft összeget biztosít. A testület megbízta a Mánteleki-tó üzemeltetésével kapcsolatban Kőszegi Zoltán polgármestert, Zelenák András alpolgármestert és Bennárik Ferenc bizottsági elnököt, hogy tárgyalásokat folytassanak a Malév Horgász Egyesület elnökével a bérleti díj (3–4 millió Ft), a bérleti idő (1 év), és a bérlő beszámolási kötelezettsége vonatkozásában. A testület felhatalmazta a polgármestert a 2011. évre vonatkozó üzemeltetési szerződés aláírására.
 • A testület felkérte Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy a sári-besnyői járda és kerékpárút közvilágításának megvalósulása után, folytasson tárgyalásokat a Parragh úton kivitelezendő közvilágítási hálózat megépítésére.
 • A képviselők megbízták a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a város teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítésére – ledes világítással történő átépítéssel – kérjen be árajánlatokat és dolgozzon ki alternatívákat a finanszírozás módjára, azzal, hogy az eljárás lefolytatása után a kivitelező referenciamunkaként építse ki az új ledes közvilágítást a sári-besnyői járda és kerékpárút mentén. Az eljárás lefolytatására a testület felhatalmazta a polgármestert.
 • A testület felhatalmazta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóját az iskola tornatermi öltözőinek felújításával kapcsolatos szerződés megkötésére. A munkálatok több ütemben valósulnak meg, az I. ütemben a kötelezettségvállalás mértéke 2 millió Ft. A testület a munkálatok további költségeinek fedezetére 4 millió Ft-ot biztosított a 2011. évi költségvetésben.
 • A képviselők nem támogatták a JU-HÁZ 2005 Kft. által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás összegéből a Nonius 2006 Kft. részére történő kifizetést.
 • A testület nem járult hozzá, hogy a II. Castrum Társasház saját költségen parkolózárat szereltessen fel a társasház előtti közterületen, egyben felhívta a ház lakóinak figyelmét, hogy az épületben szabad parkolóhelyek bérelhetők vagy megvásárolhatók.
 • A testület döntött arról, hogy az Önkormányzat megállapodást köt a befogott ebek elszállítására
  • a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással
  • a tatárszentgyörgyi
  Kutyamentsvár Alapítvánnyal, s felhatalmazta a polgármester urat a megállapodás aláírására.
 • A testület felkérte a Városüzemeltetési Osztályt, hogy az ócsanálosi árvízkárosultak építőanyag-szükségleti listájában szereplő burkolóanyagokat 296 000 Ft értékben az EURO-Tile Kft.-től, a beltéri nyílászárókat pedig 149 000 Ft értékben a Tüzépker Kft.-től rendelje meg az elkülönített számlán lévő összeg erejéig. Az anyagok helyszínre történő szállítása helyi vállalkozó felajánlásaként díjmentesen történik.
 • A testület csatlakozott az országos felajánlásokhoz, és az Újévköszöntő tűzijátékra szánt összeget, 300 000 Ft-ot felajánlotta a vörösiszap károsultjainak javára.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 15-én rendes ülést tartott
 •  A testület az ülésen az 57/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 58/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 59/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 60/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 61/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 62/2010. (XII. 15.) számú rendeletével módosította Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét. A módosítások az alábbi kérdéseket érintették:
  • Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium kérelme
  • intézményi informatikai normatíva
  • MÚZSÁK AMI kérelme
  • céltartalék felhasználása
  • Kossuth Lajos Általános Iskola kérelme
  • Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet kérelme
 • A testület 2011. január 1-jei hatállyal elfogadta a hulladékgyűjtési, szállítási díjáról szóló 64/2010. (XII.15.) számú rendeletet. A rendelet szerint a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési díjai:
  • 120 literes edény esetén 2019 Ft/ingatlan/hó
  • 240 literes edény esetén 4038 Ft/ingatlan/hó
  • 1100 literes edény esetén 20 188 Ft/ingatlan/hó
 • A testület 2011. január 1-jei hatállyal jóváhagyta a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési
  kötelezettségekről szóló 65/2010. (XII. 15.) számú rendeletet. A rendelet megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • A testület 2011. január 1-jei hatállyal elfogadta a 63/2010. (XII.15.) számú rendeletet az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról. A rendelet megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján ide kattintva.
 • Dabas Város Önkormányzata tudomásul vette, hogy a Szivárvány Gyülekezet az ÁTRIUM Idősek Otthona (Dabas, Szt. István u. 63.) külön jogszabályokban meghatározott fenntartói jogát, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlan használati jogát – a jogszabályi változások hatására – a Szivárvány Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2011. január 1. napjától legfeljebb 2044. december 31-ig terjedő határozott időre átadja. A testület felhatalmazta a fenti változást is tükröző, egységes szerkezetbe foglalt Ellátási Szerződés aláírására Kőszegi Zoltán polgármestert, s hozzájárulását adta, hogy a 2044. december 31-ig tartó használati jog a Szivárvány Nonprofit Közhasznú Kft. javára soron kívül bejegyzésre kerüljön.
 • A testület a Daköv Kft. Felügyelőbizottságába Bennárik Ferenc képviselőt delegálta.
 • A testület a Dabas Sportcsarnok Kft. részére a pályázati önerőhöz 7 809 471 Ft vissza nem térítendő támogatást, a pályázati támogatás és az áfa megelőlegezése miatt 57 269 443 Ft visszatérítendő támogatást biztosított, amelyből 23 320 381 Ft-ot 2010-ben, 33 949 062 Ft-ot 2011-ben kell folyósítani. A testület a visszafizetés határidejét a pályázati támogatás és az áfa visszatérülés utáni napban határozta meg.
 • A testület tudomásul vette Fabók Ferenc lemondását Dabas Sportcsarnok Kft. ügyvezetői tisztségéről. A testület a Dabas Sportcsarnok Kft. ügyvezető tisztségére 2011. január 1-jétől Újvári Tibort bízta meg határozatlan időtartamra, a Kft. Felügyelőbizottságába pedig Mráz Istvánt delegálta.
 • A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban 1 teljes (40 óra) kollégiumi nevelőtanári állás feltöltését.
 • A testület jóváhagyta a városi fenntartású általános iskolák pedagógiai programjának a szöveges értékelésre vonatkozó módosítását és annak alkalmazását a 2010/2011-es tanév második félévétől, s egyben felkérte az intézményeket, hogy a pedagógiai program átdolgozásáról, módosításáról, jogszabályokkal való összehangolásáról legkésőbb 2011. június 30-ig gondoskodjanak.
 • Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tekintetében a testület a 2011. évben az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat fogadta el:
  • költségvetés takarékos gazdálkodással történő felhasználása;
  • veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismeretanyag és gyakorlat fejlesztése;
  • hatósági munka szankcionáló jellegeinek erősítése;
  • a Tűzoltóság társadalmi megismertetésének fokozása és megítélésének javítása,
  • az állomány képzése, továbbképzési tervének felülvizsgálata;
  • 2011. évben katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtása.
 • A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, korábban a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola használatában lévő épületrészt felújítja a gimnáziumi tanulók elhelyezésére, s felhatalmazta a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a szerződés megkötésére.
 • A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. A korábbi években meghatározott célokhoz képest kiemelt célok:
  Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban
  • a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása;
  • a feladatok ellátása során a takarékos gazdálkodás elvének követése, bevételek növelése;
  • megnyert uniós pályázatok előírásoknak megfelelő végrehajtása
  • hivatal ellenőrzési feladatainak fokozott végrehajtása;
  • a hivatalfejlesztés során a hivatalon belüli együttműködés és az ügyintézés minőségének javítása
  Adóhatósági területen:
  • a helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával
  • az Önkormányzat bevételeinek növelése;
  • tájékoztatás és ellenőrzés folytán a lakosság adófizetési moráljának javítása;
  • az adó és egyéb bevételi hátralékok rendezése, behajtása;
  Városüzemeltetési területen:
  • az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok „jó gazda” módjára történő karbantartása, rendezése;
  • a Polgármesteri Hivatal karbantartásának megoldása;
  • közmunkásokkal kapcsolatos hatékonyabb munkaszervezés és ellenőrzés;
 • A testület a Daszofe Nonprofit Kft. részére 6 millió Ft, a Kognitív Hungary Kft. részére 4 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, 2011. március 31-i visszafizetési határidővel.
 • A Képviselő-testület Kőszegi Zoltán polgármester úr részére 284 000 Ft jutalmat állapított meg. A polgármester kérte, hogy a jutalom összegét a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapba utalják át.

dr. Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.