2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2010 szeptember hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberi határozatai:

„A Dabas belváros rehabilitációs építési kivitelezési munkák” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást a testület mindhárom rész vonatkozásában eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyerteseit az alábbiak szerint hirdetette ki:

 • Az első rész –mely a Kossuth Lajos Általános Iskola magastető-ráépítésére, fejlesztésére irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft., nettó ajánlati ár 143 800 000 Ft.
 • A második rész – mely Piaccsarnok építésére irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft., nettó ajánlati ár 136 000 000 Ft.
 • A harmadik rész –mely a Légkábeles telefonhálózat földkábeles kiváltására irányul – nyertese a GA Magyarország Kft., nettó ajánlati ár 8 747 932 Ft.
A testület felhatalmazta a polgármestert a Duna Aszfalt Kft.-vel az I. ütemben megvalósuló útjavítási munkák szerződésének aláírására. A testület a II. ütemben megvalósuló munkálatokra 25–30 millió forint összegű fedezetetbiztosított a kötvény értékesítés összegéből. Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a fennmaradó összegről folytasson tárgyalásokat a kivitelezővel, a 2011. évi költségvetés terhére történő finanszírozással. A testület eredményes tárgyalás esetén felhatalmazta a polgármestert az útjavítás II. ütem szerződésének aláírására.

A Képviselő-testület 2010. szeptember 15-én rendes ülést tartott:
 •  A testület módosította a Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét a működésre átvett pénzeszközökkel, állami hozzájárulásokkal kapcsolatosan.
 • A testület módosította továbbá a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) sz. rendeletének 4. sz. mellékletét, melyben védetté nyilvánította a Lakrovics-kápolnát. (Hrsz: 99/16).
 • A testület módosította a helyi iparűzési adóról szóló 6/2001. (III. 27.) számú ÖK rendeletet. A helyi iparűzési adó mértékét piaci és vásározó tevékenységnél 0 Ft/ nap összegben, egyéb ideiglenes tevékenység esetén pedig 5000 Ft/napra módosul 2011. január 1-jétől.
 • A közbiztonság javítása érdekében módosult a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, lehetőséget biztosítva a szabálysértési díjtételek emelésére az önkormányzati szabálysértések esetén.
  A jogszabályváltozás következtében önkormányzati rendeletben a pénzbírság legmagasabb összege, a korábbi maximális 30 000 Ft helyett 50 000 Ft-ban határozható meg, a helyszíni bírság összege 3000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedhet.
 • A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény ilyen irányú módosítása a következő önkormányzati rendeleteteket érintette:
  • A vásárokról és piacokról szóló 5/1991. (III. 21.) számú rendelet
  • A köztisztaságról szóló 18/1996. (XII. 02.) számú rendelet
  • Az állatok tartásáról és védelméről,valamint az állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló 33/1998. (IX. 24.) számú rendelet
  • Dabas város közigazgatási területén a közterület- használat rendjéről szóló 25/1999. (VI. 28.) számú rendelet
  • Dabas város címeréről, zászlajáról és lobogójáról szóló 42/2000. (XI. 30.) számú rendelet a temetők és a temetkezés rendjéről szóló 20/2004. (IV. 28.) számú rendelet
  • A helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) számú rendelet ültetési és telepítési távolság szabályairól szóló 63/2004.(XII. 20.) számú rendelet
  • A Dabas név felvételéről és használatáról szóló 13/2007. (III. 28.) számú rendelet
  • Az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 63/2008. (XII. 11.)számú rendelet
  • Az épített és természeti környezet helyi védelméről 33/2010. (VII. 29.) számú rendelet

  A visszatartó erő miatt a testület a fenti önkormányzati rendeletekben felemelte a szabálysértési díjtételeket 30 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra, továbbá a helyszíni bírság összegét 500–10 000 Ft összeg helyett 3000–20 000 Ft közötti összegben határozta meg.
 • A testület elfogadta az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót, továbbá a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A testület csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A testület egyetértett azzal, hogy Dabas Város Önkormányzata támogatást nyújtson a Táncsics Mihály Gimnázium 6–8. évfolyamainak megyei fenntartásához, továbbá Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dabasi tagintézményének megyei fenntartásához, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatával folytasson tárgyalást a megállapodás megkötésére vonatkozóan.
 • A gimnáziummal kapcsolatban felhatalmazta a polgármestert, hogy arról folytasson tárgyalást Pest Megye Önkormányzatával, hogy a 2010– 2011-es tanévben – tekintettel a felújítás miatt kialakult szükségmegoldásokra – ne történjen befizetés Dabasról.
 • A testület az Oktatási és Kulturális Bizottság bizottsági keretösszege terhére támogatta a Gyóni Halász Péter Református Alapítványt, a Dabasi Honvéd tüzér Közhasznú Alapítványt, a KAIROS Mentálhigiénés Alapítványt, illetve az Igazgyöngy Közhasznú Alapítványt a Gyermekekért.
 • A képviselők hozzájárultak a dabasi 99/16 hrsz.-ú, 5619 m2 nagyságú, Kegyeleti park megnevezésű, Dabas Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan megosztásához a 279/2010. számú változási vázrajz szerint.
 • A testület hozzájárult továbbá a dabasi 4130/1 hrsz.-ú, 1706 m2 nagyságú, Mária-kegyhely megnevezésű, Dabas Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon létesült építmény feltüntetési vázrajz elkészítéséhez, és ingatlannyilvántartási átjegyzéséhez.
 • A testület támogatta a Patak, Zentai és Dér utcák csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldását, s felhatalmazta a polgármestert tárgyalás lefolytatására a Daköv Kft.-vel arról, hogy a fenti munkák kifizetése – 2 261 960 Ft+áfa – a következő évi költségvetésből történjen.
 • A testület hozzájárul a Platán- és Kőrisház átjáróiban felszerelendő védőrácsok elhelyezéséhez, azzal, hogy a munkálatokhoz nem nyújt anyagi támogatást.
 • A testület a CKÖ részére 2010. évben mezőgazdasági termelésre adott visszatérítendő támogatás összegéből 240 000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatássá minősített át, továbbá felkérte Rafael Gyula elnököt, hogy 2010. szeptember 30-ig intézkedjen a visszatérítendő támogatás megfizetéséről.
 • A testület zárt ülésen javaslatot tett a Pest Megye Közgyűlése által adományozható „Az év családja Pest megyében” díjra.
A Képviselő-testület szeptember 28-án rendes ülést tartott, ahol döntött:
 • A Holcim Zrt. Dabas Város területén Ellátó Logisztikai Központ építéséhez kapcsolódó Szabályozási Terv és HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításáról az alábbiak szerint: A testület a Helyi Építési Szabályzat 3. § (25) bek. szerint támogatta a beruházást, hozzájárult a HÉSZ 36.§ A Kh és a Kf jelű különleges építési övezet előírásainak módosításához, ill. az övezeti besorolás pontosításához. A testület az előzetes környezeti hatásvizsgálat megállapításait kielégítőnek tartotta és elfogadta.
 • A testület felhatalmazza a polgármestert a település-rendezési szerződés előkészítésére. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a város a TSZ-1 tervszámú, településszerkezeti tervlap mellékletében lehatárolt területre vonatkozóan módosította Dabas város – többször módosított – településszerkezeti tervét. A módosítás részleteit az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
  1. Településszerkezeti terv módosításának leírása Dabas város északkeleti iparterületére vonatkozó,
  TSZ-1 tervszámú, 1:15000 méretarányú településszerkezeti tervlapja
 • A testület határozott arról, hogy pályázatot nyújtson be a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által meghirdetett „Kerékpárosbarát település 2010” cím elnyerésére, azzal, hogy tudomásul vette, hogy a pályázat kiírója a pályázatban leírt, tájékoztató jellegű információkat a minisztériumi kiadványokban, honlapokon közzéteszi.
 • A testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban 1 teljes (40 órás) informatikatanári állás feltöltését.

dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.