2018. január 23. kedd
Rajmund, Emerencia, Zelma
Holnap: Timót napja lesz

Testületi hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület szeptember havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet.

Elfogadta a közterületek használatáról, a vásárokról és a piacokról, az önormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a „Dinnyés és Zlinszky utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Darus Fuvar Kft.-t, míg a „Kúriától kúriáig fejlesztési program – I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a JSP97 KFT.-t nevezte meg.

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pestmegyében” című (PM_EUALAPELLATAS_2017) felhívásra. A pályázatok megnevezése: „Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítása”, valamint „Dabasi-szőlők egészségház építése”

Ugyancsak pályázatot nyújtott be a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.

 
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a 2017. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató, valamint a Dabasi Vásárral kapcsolatban készített beszámoló.
 
Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentháromság templom felújítására 628 500 Ft, az alsódabasi református parókia felújításához 400 000 Ft, az Aranycsapat Alapítvány – a Kárpát-medence Diáksportjáért, szervezet rendezésében megvalósuló XIV . Fedettpályás Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megvalósításához 150 000 Ft támogatást állapított meg.
A Dabasi Kézilabda Klub Városi Sportegyesület részére a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szponzori szerződésből fizetendő kiadások előfinanszírozása miatt 20 000 000 forint, az FC Dabas Sportegyesület részére a Labdacsarnok I. ütem építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 46 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
 
Egyebek:
Az önkormányzat a Dob utcában, a Wesselényi utcában és a Móricz kertben (4793/2 hrsz.) megvalósított víziközmű kiépítésének költségét az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárította közművesítési hozzájárulás jogcímen. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 1-jével megszüntette tagsági jogviszonyát és kilépett a Magyar Települések Közvilágításának Közhasznú Egyesületéből. A testületi ülésen elfogadásra került az új 6-os számú háziorvosi körzet létrehozása, dr. Tar Erikával kötött feladat-ellátási szerződés alapján. A Képviselő-testület Pest megyei és helyi díjakkal kapcsolatban is döntött.

Tájékoztató a Képviselő-testület június–július-augusztus havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a temetők és a temetkezés rendjéről, Dabas város költségvetéséről, a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról, Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a közterületi térfigyelő rendszerről, a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjáról, az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, és Dabas Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeleteket.

Elfogadta az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás díjairól, a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család és gyermekjóléti szolgáltatásról, a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról, Dabas város jelképeiről, a városi konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról, a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a lakáscélú támogatásról, a fás szárú növények védelméről, ültetéséről, gondozásáról szóló rendeleteket. E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása-2 tárgyú közbeszerzési eljárást a JSP 97 Kft., A Szivárvány és Mesevár Óvodák kiegészítő építési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárást a Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., A Csapadékvíz elvezetése Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a Darus Fuvar Kft., a Járda út- és kerékpárút fejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a MEGA -SPED Kft. nyerte meg.

Pályázatok:
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be Dabas város területén kisméretű rekortán borítású labdarúgópálya létesítésére, rendkívüli szociális támogatásra, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, a Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítására, valamint a dabasiszőlősi egészségház építésére.

 
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a mezőőrök 2016. évre vonatkozó beszámolója, a Települési Értéktár Bizottság 2017. év első félévi beszámolója és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.

Támogatások:
A Képviselő-testület a sári zárt edzőpálya kiviteli terveire 2 451 100 Ft, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola mellékhelyiségeinek felújításaihoz 300 000 Ft támogatást nyújtott.
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, annak üdüléséhez kapcsolódó költségekre a testület 150 000 Ft vissza nem térítendő és 350 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
A „Bölcsőde létesítése Dabason” című projekt megvalósításához – melynek helyszíne: 2370 Dabas, Parragh u. 30., HRSZ : 2256/35 – 1 528 006 Ft saját forrást biztosított a kis értékű, egyéb eszközök beszerzésére.
A Települési arculati kézikönyv készítéséhez 1 550 000 Ft + ÁFA-t biztosított az általános tartalékból.
 
Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Települési arculati kézikönyv (TAK ) készítését. Ezzel kapcsolatban – a júniusban tartott lakossági fórum folytatásaként – 2017. szeptember 5-én (kedd), 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart.
A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3. napján – melynek helyszíne a dabasi Gombay–Dinnyés-kúria, Bajcsy-Zsilinszky utca – megtartandó kamarai választásának lebonyolításával kapcsolatos közreműködésről szóló együttműködési, valamint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati – módosított – Társulási Megállapodást.
Elfogadta az ÁTRI UM Idősek Otthona tulajdonosaként, a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség fenntartói jogának 2044. december 31-ig szóló vállalását, meghatározta a polgármester költségtérítésének összegét, és szabadságát jóváhagyta.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 1-jei hatállyal az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést 6 havi felmondási idővel felmondta. A Közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig, azaz december 31-ig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. köteles Dabas városában a közszolgáltatást ellátni.
Dabas Város Önkormányzata Újhartyán város Önkormányzatával szerződést kötött a Dabas–Újhartyán közös közigazgatási határában lévő Árpád utca folytatásának 300 méter hosszban és 5 méter szélességben szilárd burkolat kialakítására, amelynek összege 7 564 252 Ft.

A Képviselő-testület a térfelügyeleti rendszer hosszú távú tervezésével a Kis- Duna Security Kft.-t, a karbantartási munkálatok elvégzésével a Keve-Kivitelező Kft.-t bízta meg.

Tájékoztató a Képviselő-testület május havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletet, és elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet. E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Beszámolók:
A testületi ülésen elfogadásra került a Sportcsarnok Kft., a Pantheon Kft., a Malév Horgász Egyesület, valamint a DAK ÖV Kft. – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló – 2016. évre vonatkozó beszámolója.

Támogatások:
A Képviselő-testület a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítvány által cigány tánccsoport fellépéseinek útiköltségére, a Galéria Alapítvány által a Kerekes László Alkotókör XIII . képzőművészeti nyári szaktábor támogatására, valamint a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány által bábszínházi előadás c. program megvalósítására fejenként 55 000 Ft összegű támogatást állapított meg.

A testület 1 430 000 Ft-tal járult hozzá az FC Dabas Sport Egyesület költségeihez a műfüves pálya üzemeltetésével kapcsolatban.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) készítését és Településképi rendelet előkészítését. Ezzel, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításaival kapcsolatban a Képviselő-testület LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart. A lakossági fórum időpontja – a közmeghallgatás keretein belül: 2017. június 8.,15 óra. Helyszíne: Dabas, Gombay–Dinnyéskúria Bajcsy-Zsilinszky utca

Sor került a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére, valamint Közösségi színtér (Nemes-kúria, Gombay–Dinnyéskúria, Tusák–Bragyova-ház – Zsidó Emlékház – Térségi Holokausztpont, Miloszerni Vendégház ) kialakítására. A testület módosította 2017. évi közbeszerzési tervét, ismertette a helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírt pályázat eredményét, kifejezte azon szándékát, hogy a kínai, Zhejiang megyében található Longquan városával gazdasági, kulturálisés sportélet területén együttműködésre lépjen, valamint meghatározta a 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát.

Sor került az óvodák alapító okiratának, valamint a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására is.

Tájékoztató a Képviselő-testület március - április havi üléseinek főbb döntéseiről:

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Dabas-Gyóni Lurkó Tagóvoda épületének energetikai korszerűsítése és felújítása című felhívásra, valamint a Nemzeti Ovi- Sport Programra.

A Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása” és a Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztán tartása 2017-ben” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására is sor került.

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a helyi iparűzési adóról és a szociális ellátásokról szóló rendeleteit, az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletet, elfogadta 2016. évi pénzügyi beszámolóját, módosította a 2017-os költségvetési rendeletet, és megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendeletét. E rendeletek a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Rendőrkapitányság, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, a Babaház és Szivárvány Családi Napközik, Dabas város polgármesterének,
jegyzőjének 2016. évre vonatkozó beszámolója.

A Dabason található közművelődési, közgyűjteményi intézmények (Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, Halász Móricz-kúria, Dabasi -szőlősi Közösségi Ház, Sári Zarándok- és Kulturális Központ, Nemes Kúria, Gombay–Dinnyés-kúria) 2016. évi beszámolóit és 2017-es évre vonatkozó munkaterveit, a temetők 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót, a Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről szóló tájékoztatást, valamint a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést is jóváhagyták a képviselők.

Személyi kérdések:
A Képviselő-testület döntött a Dabas-Gyóni Óvoda intézményvezetői megbízással és az Érdi SZ C Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény- vezetői álláshelyére benyújtott pályázattal kapcsolatban.

Támogatások:
Dabas Város Képviselő-testülete a Királyfiakarcsán 2017. augusztus 20-án felavatandó Nagyboldogasszony szobor felállításához 100 000 Ft, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium első kézilabdás sportosztályának révfülöpi üdülőtáborba szervezett osztálykirándulásának utazási költségeihez 50 000 Ft, a „Miénk itt a tér!” nyári program megvalósításához szükséges sporteszközök megvásárlására, felújítására 100 000 Ft összegű támogatást állapított meg.

A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona részére 1 732 500-Ft támogatást szavazott meg 9 hónapra, 5 fő fejlesztő foglalkoztatásának megfinanszírozására a testület.

Egyebek:
Sor került a Halász Boldizsár Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzat módosítására, a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására, a fásításból származó fa kitermelésével kapcsolatos határozat meghozatalára.

A Képviselő-testület elrendelte a Berkenye utca súlykorlátozását 7,5 tonnára (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat, melyről a tulajdonosokat külön értesítjük, emellett a Dabas 0157/6 és 0157/42. hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló kivett utat Szabadság köznek nevezte el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben 2017. április 17-i határidő tűzésével a lejárt rendelkezési jogú sírhelyek elé táblát helyeztetett el, amely tájékoztatja a rendelkezési jog jogosultját kötelezettségéről, valamint annak teljesítésének módjáról.

A Képviselő-testület módosította az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulással kötött megállapodást, emellett elfogadta az NHSZ Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos előterjesztéseket.

Tájékoztató a Képviselő-testület január–február havi üléseinek főbb döntéseiről:

Pályázatok
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújtott be az „Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erőgép beszerzése”; „Belterületi utak felújítása Dabason”; „Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”; „Dabasi Ősi Halász-kúria kéményfelújítása”; „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra.

Rendeletek
A Képviselő-testület módosította Helyi építési szabályzatát, elfogadta 2017. évi költségvetését, módosította a 2016-os költségvetési
rendeletet, és megalkotta a bölcsődei térítési díjakról szóló rendeletét.

A testület az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelettervezetet megvizsgálta és annak véleményezésre
történő megküldését határozta el az érintettek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére.

Egyebek
A február 9-i ülésen a döntéshozók az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául az április 24–25–26-án a 8.00–16.00 óra közötti időszakot jelölték ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabas-Sári Óvoda – 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Bóbita Óvoda – 2370 Dabas, Szt. István út 34.
Dabas-Gyóni Óvoda – 2370 Dabas, Benedek Elek u.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a Malév- Dabas Horgász Egyesület 2016. év második félévi ingatlan bérleti díjának elengedéséhez, azzal a feltétellel, hogy azt az egyesület halasításra fordítja.

Beszámolók
A Képviselő- testülete elfogadta a 2017. évi testületi munkatervet, valamint a Dabas Városi Polgárőr Egyesület, a Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat Bizottságainak 2016. évi munkájáról készült beszámolóját. Továbbá engedélyezte a Dabas név felvételét és használatát a www.dabasimami.hu weboldalnak és a „Dabasfon” üzlet számára a fantázianév felvételét.

A döntéshozók Dabas 0818 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg köznek, a Dabas 0173/1 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg dűlőnek nevezték el.

A testület úgy döntött, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatait önkormányzati társulás útján kívánja biztosítani, ezért az Érd Megyei Jogú Város székhellyel létrehozandó, Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással megállapodást köt és alapító tagként részt vesz benne.

A Képviselő-testület december 8-án megtartott üléséről:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította helyi adórendeleteit azzal, hogy az adótételek nem változtak, emellett megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2017. január 1-jétől hatályos – 7. §. g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel.
 • A Képviselő-testület módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletét, valamint megalkotta a 2017. évi költségvetés tervezés irányelveit.
 • A testület módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
 • A Képviselő-testület a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján meghatalmazta Valentyik Mihályt (2373 Dabas, Rabárerdő u. 50.), hogy a gyóni városrész önkormányzati földterületei vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.
 • Ezt követően elbírálta a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízása meghosszabbításának kérelmét.
 • A képviselők az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a Dabasi Mentőállomás felszereltségéhez 50 000 Ft támogatást nyújtottak a központi költségvetés terhére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta (2016. május 11-i közgyűlésén hozott határozata alapján), hogy a 2014–2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működhessen a Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. A 20 890 000 Ft összegű hitel fedezeteként Dabas Város Önkormányzata 3 989 645 forint készfizető kezességet vállalt.
 • A testület döntött arról, hogy a 2362/7 és a 2362/9 helyrajzi számok alatt található földterületet érintő, a középkori Dabas templomát feltáró ásatásokat 500 000 Ft/év összeggel támogatja a mindenkori költségvetés terhére, 3 éven keresztül, biztosítva ezzel a régészeti kutatások folytatását.
 • A döntéshozók a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévének munkájáról készült beszámolót és a 2017. évi munkatervét elfogadták.
 • A Képviselő-testület megkötötte a Monori Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.
 • A testület a kérelmező részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezi a Gyóni Taxi név használatát, majd a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megszervezésére 20 000 Ft támogatást biztosított a polgármesteri keret terhére.
 • A testület hozzájárult ahhoz, hogy Dabas Város Önkormányzata és a Halász-programban részt vevő dabasi kúriák tulajdonosai az együttműködés elősegítése érdekében 2017-ben partnerségi megállapodást kössenek, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére a helyi értékvédelem területén.
 • A Képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde hálózat létrehozását ez év január 1-jétől a következő néven és telephelyen:
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat (Dabas, Szent István tér 1/B )
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Levendula Családi Bölcsőde és Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Jázmin Családi Bölcsőde és Viola Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Luther utca 8.)
 • A döntéshozók elfogadták a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Koordinátora Jurácsik Andrea egészségügyi referens. Jóváhagyták a gondozási díjat, amely napi 4 órában 25 000 Ft/hó, napi 8 órában 40 000 Ft/hó. Ez magában foglalja az étkezés költségét is. Amennyiben két vagy több testvér jár az intézménybe, a második gyermek (és a többi testvér) esetében a gondozási díj 20%-a elengedésre kerül.
 • A testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata és Abrudbánya Önkormányzata az együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesítsen, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt a révfülöpi Baji József Üdülőtábor fejlesztése céljából 2 672 000 Ft összeggel támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keret terhére.

jegyző

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én megtartott rendes ülésén:

 • első napirendi pontként módosította SZMSZ-ét, kitüntetésekről szóló rendeletét és 2016. évi költségvetését.
 • Ezt követően döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretében meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Elődeink kulturális örökségének megőrzése – nyelv, hagyományok és mesterségek a Kalinkovo–Dabas tengely mentén”.
 • A Képviselő-testület megtárgyalta Dabas város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 0332/8-11 hrsz mezőgazdasági területre c. tervmódosítással kapcsolatos véleményekről szóló előterjesztést, a tervanyagot a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakaszra való megküldésre alkalmasnak találta, ezzel a véleményezési szakaszt lezárta.
 • A testület elfogadta, hogy a Luther utca 8. szám alatti Viola Családi Bölcsődét és Jázmin Családi Bölcsődét fenntartóváltással, 7 fő gondozotti létszámmal az önkormányzat működtesse, valamint elfogadta a Viola Családi Bölcsőde szakmai programját és annak mellékleteit. A fenntartó a Viola és Jázmin Családi Bölcsődét a Levendula és a Nefelejcs, Lakos doktor utca 27. szám alatti telephelyen működő családi bölcsődével együtt hálózatban működteti.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd ezt követően ingatlanügyekben döntött.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 2253/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben, Bartók B. út 52. sz. Rendőrség mögött fekvő 514 m² nagyságú, pince megnevezésű (volt óvóhely) ingatlan bérbe adásához a Táncsics Alapítvány részére határozott időre, 2016. 11. 01.–2017. 12. 31-ig. A bérlet díjmentes, valamint az elektromos áram díját az önkormányzat vállalja magára.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 2699 hrsz-ú, természetben Dabas, Szent István út 68. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításához, miszerint az ingatlan bérleti díjfizetési kötelezettsége 2017. április 1-jétől szóljon, tekintettel az ide évi vállalkozói fejlesztésekre. Az ingatlanban Izgő - Mozgó Játszósarok működik.
 • A Képviselő-testület a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
 • A testület visszavonta a 11/2016. (II.4.) számú Ök. határozatát, miszerint a dabasi 777 hrsz.-ú, beépített terület megnevezésű ingatlanrészt értékesíti, mivel a fent nevezett ingatlan az önkormányzat távlati fejlesztési területe közé tartozik, és így eláll az értékesítéstől.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 1102/2 hrsz-ú, üzletház megnevezésű, 3368 m² nagyságú ingatlan ( volt okmányiroda) társasházzá való nyilvánításához.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére fejlesztési támogatást nyújtott a Sári Utánpótlásközpont fejlesztéséhez.
 • Az önkormányzat a Daszofe Kft. tartozásainak (strand vízdíj, strand egyéb rezsi, ifjúsági szálláshely rezsi, piaccsarnok bérleti díj, temetkezési iroda bérlete) rendezésére 14 522 727 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft. részére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen kitüntetést adományozott.

jegyző

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én megtartott rendes ülésén:

 • módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI 28.) önkormányzati rendeletét.
 • A testület elfogadta a 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.
 • A Képviselő-testület a Dabasi vásárral kapcsolatban készített beszámolót elfogadta, egyben vállalta, hogy a Dabasi vásárral kapcsolatos racionalizálási lépéseket megteszi és továbbra is fejleszti a vásárt.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátást érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. – ellenőrzéséről készült számvevői jelentést elfogadta. Az ellenőrzés alapján felkérte a polgármestert, kezdeményezze, hogy a társaság taggyűlése határozzon meg a maga számára a tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek keretében a szakmai feladatellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámot, annak érdekében, hogy a társaság működése, feladatellátása mérhető és átlátható legyen. A hibák, hiányosságok elhárítása érdekében Dabas Város Önkormányzata a társasággal közösen tekintse át annak gazdálkodásában feltárt hiányosságok okait, összetevőit, azok elemzésével alakítsanak ki a tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet. Az önkormányzat mint tulajdonos számoltassa be a társaságot és alakítson ki tulajdonosi monitoring rendszert.
 • A következő napirendi pontban a döntéshozók hozzájárultak ahhoz, hogy a Református Egyházközség a Martinovics téren emlékoszlopot állítson.
 • Ezt követően a testület ingatlanügyeket vitatott meg.
 • A Képviselő-testület a strand működésére 2 000 000 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft.-nek.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 10-én 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel: közterületek használata, karbantartása ( kerékpárút,közterületi szabályozás, zöldfelületek, vízelvezetés,térfigyelő rendszer, parkolás stb.)
 • A testület a Dabas V.S.E.K. által a közeljövőben létrehozandó gazdasági társaság részére – a tevékenység folytatásának időtartamára engedélyezte a Dabas név felvételét.
 • A Képviselő-testület elfogadta a Lakos doktor utca 27. szám alatt Nefelejcs és Levendula Családi Bölcsőde az önkormányzat mint fenntartó általi létrehozását, jóváhagyta, hogy a működéshez szükséges költségeket a 2017. évi költségvetésből finanszírozza, és elfogadta a Nefelejcs és a Levendula Családi Bölcsőde Szakmai Programját és annak mellékleteit.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Luther utca 8. (4460 hrsz.) szám alatti Szivárvány és Babaház Családi Napközit üzemeltető Starfish Gyermekakadémia Nonprofit Kft.-t Dabas Város Önkormányzata átvegye.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámolót.

jegyző

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 27-én tartott üléséről:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • Ezt követően a Képviselő-testület módosította nyersanyagnormáról szóló helyi rendeletét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. OEVK területén a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak az alábbi személyeket választotta meg az OEVI vezetőjének indítványára:
  Dr. Pacsirta István Gábor, Mráz Ferencné, Kotán Sándor
  Póttagok: Farkas Józsefné, Kecskés Annamária
 • A Képviselő-testülete módosította az alábbi szavazókörök címeit:
  1. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  2. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  13. számú szavazókör: CSALÁDI NAPKÖZI Luther u. 8.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Desszert Szalon Kft. és a Dabasi Iroda és Szolgáltatóház részére engedélyezte a Dabasi név felvételét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programra, melyben a települési önkormányzatok sportparkok, ill. ezek bővítésének lehetőségével futókör létrehozásának támogatására.
  A sportparkok és futókörrel bővített megvalósítási helyszínek:
  1, D típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca,
  400 m-es futókörrel: helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca
  2, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő u. 2.
  200 m-es futókörrel: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő utca 2.,
  3, C típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2371 Dabas, Mánteleki utca
  4, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Vásártér u.
  5, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Tinódi u. 1.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miloszernikert indításához, telepítéséhez 600 000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére.
 • A Képviselő-testület a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 1 db burgonyakoptatógép beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyez 429 260 Ft összegben.
 • Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gombay-Dinnyés kúria felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
  Ajánlatevő neve STEF-CO Építőipari és Kereskedelmi Bt. Székhely címe 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
 • Ezen kívül a testület ingatlan ügyekben döntött.

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 8-án megtartott üléséről:

 • Első napirendi pontként a Képviselő-testület közbeszerzési ügyekben döntött. Az Épületenergetikai beruházások Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította az 1. rész: Szivárvány Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) és a 2. rész: Mesevár Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) tekintetében, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki (pályázat eredményétől függően, előzetesen): Közös ajánlattevők: vezető: TESZ-97 Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2371 Dabas, Fehérakác u. 3., tag: Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
 • A testület az Útfejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki:
  • 1. részajánlat: Rákóczi, Árpád, Tinódi, Kör, Zrínyi, Szőlőhegyi utcák DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
  • 2. részajánlat: Sári futballpálya bekötőút fejlesztése DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
 • Döntött arról is, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatására.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatot nyújtson be „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatásra.” A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón központjában ’56-os emlékszoba kialakítása – Térségi Büszkeségpont létrehozása.” Fejlesztés megvalósítási helye: 2373 Dabas, Vasút u. 1/A,
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújtott be a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra. A pályázat megnevezése: „Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése”. A fejlesztés megvalósítási helye: Dabas-Sári, Mánteleki út 6.; valamint Dabas-Gyón, Benedek E. u. 2.,

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A Képviselő- testület a Dabasi Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság részére az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel fedezetéül ingatlant biztosított.
 • A testület az önkormányzat tulajdonában álló, korábban Levél utca elnevezését Park közre módosította.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi pénzügyi beszámolóját és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A képviselők elfogadták a Rendőrkapitányság, Babaház és Szivárvány Családi Napközik, a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2015. évi munkájáról készített beszámolót.
 • A döntéshozók elfogadták az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről készült 2015. évi jelentést és a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést.
 • Ezt követően a Képviselő-testület praxisjog átruházásához járult hozzá.
 • A testület elfogadta a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását és a 2016. évi közbeszerzési terv módosítását.
 • A Képviselő-testület forrást biztosított az OBO Aréna bővített lelátójának megtervezéséhez, majd támogatta az FC Dabas SE által építendő fedett labdarúgó csarnok építését és biztosította a TAO pályázathoz szükséges támogatást. A testület az FC Dabas SE részére támogatást nyújtott az Utánpótlásközpont berendezésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint működtető önkormányzat támogatja, hogy a Sugár Rezső Dabasi Tagintézmény kiváljon a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából és beolvadjon telephelyként a KLIK Dabasi Tankerületében lévő Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolába.
 • Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben és kitüntetés adományozásáról döntött.


Rigóné

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A testület módosította térfelügyeleti rendszerről szóló rendeletét a 2015-ös év beruházásaként megvalósult térfelügyeleti rendszerbővítés miatt. A bővítés következtében a kamerák az alábbi helyeken kerültek elhelyezésre:
  – 50-es út–Szent János út kereszteződése
  – 50-es út–Vásártér út kereszteződése
  – Dabas Besnyő, Illatos út–Inárcsi út kereszteződése
  – Kossuth Lajos út 21.
  – Vasút út–Szőlő utca kereszteződése
  – Dabasi-szőlők, Tinódi utca 3.
  – Dabas, Semmelweis utca–Sportcsarnok utca–Parragh utca kereszteződése
  A város 2016-os évben a kamerák további bővítését tervezi.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadta.
 • A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz,hogy az önkormányzat a Cs&Cs Building Kft.-vel közösen alapítsa meg a Dabasi Otthonteremtő Kft.-t. Törzstőkeként 1 500 000 Ft-ot bocsát az új kft. rendelkezésére, 50%-os üzletrész kikötése mellett. A testület továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a kft. nevében a Dabas név szerepeljen, illetve a társaság székhelye: Dabas, Szent István tér 1/B legyen, valamint a cég kettős ügyvezetéssel működjön. A cég egyik ügyvezetőjének Veres Tündét bízta meg.
 • A Képviselő-testület a Zárdakert Idősek Otthona területén levendulaültetvény létesítéséhez támogatást biztosított az általános tartalék terhére.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A Képviselő-testület első napirendi pontként megalkotta a 2016. évi költségvetését, majd módosította a 2015. évit.
 • Az Intézményfenntartó Központ részére egyszeri beruházói jogkört engedélyezett az alábbiak szerint: – projektorpótlás a Gyóni Géza Általános Iskolába, valamint melegen tartó pult a Táncsics Mihály Gimnáziumba.
 • A Képviselő-testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződést és helyi rendeletet.
 • Dabas-Sári városrészben a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében Sári Zarándok és Kulturális Központ néven, valamint Dabasi-Szőlősi Közösségi Ház néven közösségi színterek biztosítását rendelte el, valamint módosította kulturális rendeletét.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést, a 2016. évi munkatervét, az önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát és a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodás módosítását.
 • Döntött arról, hogy a dabasi 179/1 hrsz.-ú magánutat Andrássy köznek nevezi el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. december 2-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • Első napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította 2015. évi költségvetését és a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletét, majd elfogadta a 2015. III. negyedévi gazdálkodásról készült tájékoztatót.
 • Ezt követően a testület elfogadta a dabasi óvodák alapító okiratában foglalt változásokat, az intézmények elnevezésének módosítása miatt, majd jóváhagyta az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiáját és a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
 • A Képviselő-testület Garajszki Éva, a Halász Boldizsár Városi Könyvtár vezetője egyéb vezetői megbízásának meghosszabbítását 2016. június 30-ig engedélyezte, valamint a takarítónő megbízatását is meghosszabbította.
 • A döntéshozók eredményt hirdettek a 2016. évi zöldfelület kezelésre kiírt közbeszerzési eljárásban.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Dabas Város Képviselő-testületének 26/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetőkre és a temetkezés rendjére vonatkozó szabályok módosítása szükségessé vált a kegyoszlopok Szabadság úti temetőbe való kihelyezése miatt. Első napirendi pontban ezt módosította a testület. „Kegyeleti oszlop urnahely (3 urnahely) megváltási ideje 50 év, 150 000 Ft+áfa.”
 • Ezt követően a Képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetési rendeletét, majd a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletét a közterületen elhelyezhető hirdetőtábla méretére és színére vonatkozóan, valamint megemelte január 1-jétől a vásári napijegy árát.
A Képviselő-testület az alábbiakra módosította a lent felsorolt közterületek közterületi jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés alapján:

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 5-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első napirendi pontban Dabas Város Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült
  jelentést.
 • A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elindítja a 100%-os önkormányzati tulajdonú Daszofe Nonprofit Kft. beolvadását a Sportcsarnok Kft.-be, szeptember 30-i vagyonmérleg tervezettel.
 • Ezt követően a testület az önkormányzathoz augusztus 1-jével átkerült, a temetőkhöz és közterületekhez tartozó eszközök megvásárlására támogatást biztosított.
 • A testület utasította a Daszofe Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság költségeit a minimálisra csökkentse, és hogy tartozásait rendezze, valamint kintlévőségeit beszedje,
 • majd döntött arról, hogy a Sportcsarnok Kft. részére fejlesztési támogatást biztosít a Piaccsarnokban lévő étterem vásárlására és eszközbeszerzésre.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú Sportcsarnok Kft.-jét átalakítja nonprofit társasággá, mivel a társaság a közcélokat szolgáló feladatokat lát el és nem nyereségorientált.
 • A Képviselő-testület úgy döntött, megköti a melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumra vonatkozóan.
 • A testület úgy döntött, hogy a családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jétől továbbra is társulási formában kívánja ellátni.
 • Képviselő-testület engedélyezte a térfigyelő rendszer II. ütemének kiépítését a város területén.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt követően helyiségbérlet és ingatlan ügyekben döntött.

 • A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítő Programra: „Dabas város területén kisméretű műfüves sportpályák létesítésére:
  1. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2370 Dabasi-szőlők, Tinódi u. 1.
  2. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2371 Dabas-Besnyő, Illatos u 1.
 • Utolsó napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rászorultakért és Elesettekért Díj adományozásáról döntött.

Dabas város jegyzője

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első naprendi pontban a Képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól és a hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendeletét.
 • •Harmadik napirendi pontban a testület elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót, majd az óvodák részére egyszeri beruházói jogkört engedélyezett.
 • A Képviselő-testület Újvári Erzsébetet támogatta a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményének igazgatói posztjára
 • A következő pontban a testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 • A Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, valamint döntött arról, hogy 2016. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait kívánja használni
 • A testület működési hozzájárulást biztosított a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére
 • A döntéshozók a Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Dabasi Tagintézménye részére ingyenesen használatba adták a Szent István út 35. számú ingatlant.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bartók Béla útról nyíló 2243/1 hrsz-ú közterület Zsolnai közként való elnevezését.
 • A testület a Dabasi Boksz Club Sportegyesület számára engedélyezte a „Dabasi” név felvételét.
 • Dabas város Képviselő-testülete elfogadta az Ország Közepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást.
 • A testület ezt követően döntést hozott ingatlanügyekben.
 • A képviselők zárt ülésen javaslatot tettek Pest megyei díjak adományozására.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első pontban a testület elfogadta a településrendezési eszközök módosítását tartalmazó „DABAS 154/2006. (VI. 22.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és a 24/2006. (VI. 22.) önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása Munkaközi anyag” (Völgyzugoly Műhely Kft.) című dokumentációt.
 • Ezután elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A testület jóváhagyta az OKÖT hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének módosítását és a benyújtandó pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat.
 • Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a most induló óvodai csoportok számát, és ahol szükséges, engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését.

Az ülés következő részében a testület közlekedésbiztonsági intézkedéseket hozott:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szőlő utca–Vasút út és a Toldi Miklós utca, a Kinizsi utca és az Alkotmány utca súlykorlátozását 3,5 tonnára.
 • A Szőlő köz közötti szakaszon a sebességkorlátozást 30 km/h-ra módosította (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 9-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy: 3 pályázatot nyújt be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
- A pályázat megnevezése: „Dabas-Sári 1. számú Óvoda, Szivárvány Óvoda felújítása, korszerűsítése”
- A pályázat megnevezése: „Dabas Zlinszky utca burkolatának felújítása (Dinnyés L. és Széchenyi u. között)”
- A pályázat megnevezése: „A Gyóni Géza Általános Iskola tornatermének felújítása.” Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

1. oldal / 4

Search