2019. február 17. vasárnap
Donát
Holnap: Bernadett napja lesz

Slider testvervarosi

ISMERTETŐK


 

 
Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
Utaslista
2018. JÚLIUS 10-15.
Dabas-Barót-Abrudbánya
  Résztvevők
1. Kollár László
2. Zsákai Lénárd
3. Zsákai Lénárdné
4. Bakos Éva
5. Nagy Béláné
6. Nagy Béla
7. Fehér Ágnes
8. Pápai Ferenc József
9. Mráz Lídia
10. Mráz István
11. Greskó Judit
12. Laczkó Tamás
13. Volentér Lászlóné
14. Volentér László
15. Mészáros Szondi Aranka
16. Mészáros László
17. Hóka Olga
18. Pucsinszki Miklósné
19. Gomola Nóra
20. Józsáné Bardocz Imelda
21. Józsa Zoltán
22. Roicsik Lászlóné
23. Roicsik László
24. Szandhofer János
25. Pájer György

Utibeszámolók:
 dr. Greskó Judit beszámolója:

Baróti élményeink
A Dabasi Polgármesteri Hivatal munkatársai 25 fővel indultak neki az élménydús és ma-rathoni útnak. Már Barótra érve rájöttünk, hogy a hosszú út fogalma új értelmet nyert, de a jó társaságnak hála ezt nem vettük zokon. Egy egész újság terjedelme is kevés lenne ahhoz, hogy felsoroljuk mindazt, amit láttunk, ezért csak pár maradandó élményt osztanék meg:

A Vargyas szoros festői tájai és az elemlámpával felfedezett, sok ezer denevér által benépe-sített barlang nagy hatást gyakorolt ránk, de ez sem tudta felülmúlni a másnapi Szent Anna-tóhoz tett kirándulást.

A híradásokból már jól ismert Sanyi medvével nem sikerült találkozni, de helyette egy anyamedvét és 3 kis bocsát sikerült lencse végre kapni. A Büdös barlangban és az Apor lá-nyok feredőjénél tett látogatás után hazafele tartva megálltunk egy stoppos mellett, aki egy tavalyi medvebocs volt. Közeli ismeretségbe kerültünk vele, így sokak titkos vágya – hogy medvével találkozhassunk - duplán is teljesült. Nem hiába van itt annyi medve, a táj szépsé-ge mindenkit magával ragad.
Mielőtt visszaértünk volna szállásunkra, meglátogattuk a szénégetőket is. Munkájukat látva átértékelődött bennünk a rossz munkakörülmények fogalma.

Haszmann Pali bácsi (aki lenyűgöző humorával mutatta be 40 ezer darabos gyűjteményét) és Etelka néni – aki a Székelyföldön egyetlen épen fennmaradt vízimalmot üzemelteti – meg-mutatták a régi korok világát, s bájukkal elbűvöltek minket. A Bekecs néptánc együttes fe-lejthetetlen előadása várt még ránk aznap este.

Másnap a Baróti Polgármesteri Hivatalba történő látogatás kötetlen beszélgetése alatt sok minden kiderült az erdélyi közigazgatásról és betekintést nyerhettünk a dolgos hétköznapja-ikba. Csütörtökön Abrudbánya felé vettük az irányt. Ott szintén látogatást tettünk a Polgár-mesteri Hivatalba, ahol nagyon szívélyesen fogadtak minket.

Aznap Európa második legnagyobb rézbányáját tekintettük meg, majd másnap izgatottan vártuk az aranybányába való leereszkedést. Arannyal nem, de élményekkel gazdagon tértünk haza.

Köszönjünk a Bethlen Gábor Alapnak és a Dabasi Polgármesteri Hivatalnak ezt a felejthetet-len élményt.

                                  

 
Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
3. Támogatható kiadások:
 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
4. Nem támogatható kiadások:
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
 • késedelmi kamat, bírság
 • vis maior támogatások
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)
5. Pályázásra jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
 • magyarországi települési és megyei önkormányzatok
6. Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7. A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

8. Nem részesülhetnek támogatásban:

 • 8.1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 • 8.2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • 8.3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,
 • 8.4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 - 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.
9. Igényelhető támogatás:
 • 9.1. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.
 • 9.2. A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • 9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
 • 9.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
 • 9.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
 • 9.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • 9.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
10. A pályázat megvalósítási paraméterei:
 • 10.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
 • 10.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.
 • 10.3. Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • 10.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.
11. A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás;
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei;
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató;
 • Általános Szerződési Feltételek.
12. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

12.1. PÁLYÁZATI ADATLAP
A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek:
Korábbi években a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók egy melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat szövege)
 • együttműködési megállapodás
Az elmúlt három évben a BGA Zrt. pályázati felhívásaira a NIR-en keresztül pályázatot benyújtó pályázók esetén az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben az esetleges változások indokolják, a mellékleteket kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a BGA Zrt.-hez a korábbi években nem pályáztak, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

12.2. ALÁÍRÁS IGAZOLÁS
A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja és nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA Zrt-vel.

12.3. PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS
(banki igazolás), minden számlára vonatkozóan.

12.4 NYILATKOZAT
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról letölthető. A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni szükséges a BGA Zrt.-hez (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70). A nyilatkozatot az önkormányzat törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát arra alkalmas dokumentummal igazolni kell. Amennyiben a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez!

12.5 MEGHATALMAZÁS
Amennyiben a Nyilatkozatot nem a törvényes képviselő írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

12.6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS/VAGY TESTÜLETI DÖNTÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL
A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan létesítendő testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi képviselőtestületi döntés feltöltése szükséges kiegészítve a határon túli település/települések testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

13. Hiánypótlás:
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

14. A pályázat érvénytelensége:

 • 14.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
 • 14.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
 • 14.3. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
 • 14.4. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;
15. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

15.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a testvér-települési együttműködések erősítését szolgálja, a megvalósítandó program/projekt hozzájárul a partnerség megerősítéséhez;
 • A megvalósítandó program a testvér-településeken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat;
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
15.2. Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal;
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

16. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

17. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

 • 17.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni
 • 17.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.
 • 17.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 • 17.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek tartalmazzák.

18. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. által történő kezeléséhez, és a bgazrt.hu honlapon való nyilvános közzétételéhez, valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzé teléhez.
 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

19. Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő honlapján – http://bgazrt.hu
- a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Letölthető pályázati kiírás:
letoltes ikon pdf01

 
Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

PROGRAMISMERTETŐ

A Bethlen Gábor Alap 1.9 millió forintos támogatásával 15 dabasi és 15 zentai fiatal utazhat Barótra, ahol a helyi fiatalokkal közösen vehetnek részt különböző programokon.

A dabasi fiatalok kiválasztásában Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, a zentaiakéban pedig a helyi önkormányzat működik közre. Az erdővidékieket Pájer György, az unitárius közösség ifjúsági vezetője toborozza.
 
A találkozó időpontja: 2017. július 10-15.

 

I.    Részletes szakmai projektterv
A projekt célja, hogy a dabasi és zentai fiatalok minél jobban megismerkedjenek egymással, Zenta községgel, illetve leginkább Baróttal és környékével. A dabasi fiatalok Zentára érkezésük után megebédelnek, majd megtekintik a Kilátót, a közelben lévő Múzeumot, és a rakparton végigsétálva a zentai csata helyszínét. Ez mind a 320 éves csatával kapcsolatos történelmi út lesz. Az esti órákban egy színházi vagy egy művelődési produkciót tekintenek meg. Másnap továbbutaznak Barótra, ahol a három település fiataljai bemutatják egymásnak a saját településeiket. A cél, hogy a kirándulások, beszélgetések, egyéb közös tevékenységek során fedezzék fel a nyelvi azonosság, a közös történelmi, kulturális és gazdasági múlt nyújtotta lehetőségeket a jelenre és jövőre nézve. Ezen törekvések elérését elsősorban helyi szakemberek végzik. Többek között Demeter László, az Erdővidék Múzeum igazgatója, Lőrincz Sándor pedagógus, Demeter Zoltán, az Elveszett Világ Egyesület elnökhelyettese, Pájer György unitárius ifjúsági vezető.

II.    Tevékenység(ek) futamidő szerint
1.Tervezett találkozó meghirdetése Dabason, Zentán és Baróton.
Helyszínek: Dabas, Zenta
Időpont: 2017.06.08-2017.06.19.
2. Résztvevők kiválasztása.
Helyszínek: Dabas, Zenta
Időpont: 2017.06.23-2017.06.26.
3. Résztvevők felkészítése
Helyszínek: Dabas, Zenta, Barót
Időpont: 2017.07.03-2017.07.05.
4. Dabas és Zenta fiataljainak találkozása Zentán.
Helyszín: Zenta
Időpont: 2017.07.10-2017.07.11.
5. Dabas, Zenta és Barót fiataljainak találkozása Baróton.
Helyszín: Barót
Időpont: 2017.07.11-2017.07.15.
6. Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítése.
Helyszín: Dabas
Időpont: 2017.07.24-2017.09.30.

III.    A pályázó programhoz/projekthez kapcsolódó tapasztalatok ismertetése
A projekt megvalósítása során három különböző státuszú országból, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlettségi szintű besorolással rendelkező településről van szó. A Duna-Tisza-közi dabasiak a schengeni övezethez tartozó Magyarországon, a Tisza-parti zentaiak az uniós csatlakozás előtt álló Szerbiában, az erdővidéki barótiak az uniós tag, de még a schengeni övezethez nem tartozó Romániában élnek. Ezen különbözőségek teszik különösen is érdekessé kapcsolatainkat. Dabasnak mindkét településsel évek óta létezik testvérvárosi együttműködése, melynek eredményeként számos közös program született: ifjúsági nagyköveti rendszert alakítottunk ki, melynek során fiatalok képviselték városainkat a másik településén. Egymás önkormányzati és civil rendezvényein rendszeresen részt veszünk, ezeken kulturális, sport és egyéb területen képviseltetjük magunkat. A "Határtalanul" program keretében - a pályázat meghirdetésétől kezdve - általános és középiskolás diákjaink minden évben elutaznak egy-egy hétre Barótra, ahol a helyi iskolákkal közös programokon vesznek részt. Önkormányzati szervezésben és támogatással hivatali és egészségügyi dolgozók, pedagógusok, vállalkozók, önkormányzati dolgozók voltak tapasztalatcserén, főleg Baróton. Hasonló program keretében az idén óvónők, valamint egészségügyi és szociális dolgozók látogatják meg egymást. Egymás városnapi rendezvényein szintén rendszeresen képviseltetjük településeinket. Dabas Város önkormányzata évente pénzügyi támogatást nyújt a testvérvárosi civil szervezetek működéséhez, segíti a külhoni gyerekek magyarországi nyaraltatását, kulturális programjaik bemutatását. A zentai fiatal művészek produkciói mindig nagy sikert aratnak a dabasi közönségnél. Ennek elismeréseként megkapták Dabas Város Önkormányzatának az "Év rendezvénye"díját. A dabasi pedagógusok a zentai Színházban tartották pedagógusnapi rendezvényüket.

IV.    Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit
A programban közvetlenül mindhárom településről 15-15-15 fő vesz részt, azonban közvetett módon természetesen jóval több érintettje van. A két vendégvárosból érkező fiatal számos helyi rendezvényen, kiránduláson vesz részt. A kirándulások a vajdasági Zentán, majd túlnyomórészt Erdővidéken zajlanak, de Kovászna megye mellett, eljutnak Hargita megye nevezetes helyeire is: Baróton ellátogatnak az Erdővidék Múzeumába, katolikus, református és unitárius közösségekhez, Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházba, a ma is működő Vízimalomhoz, Vargyason bútorfestőkhöz, a helyi unitárius ifjúsági szervezethez, lovaskocsival végigmennek a Vargyas-völgyén, felmennek az Orbán Balázs-barlanghoz, megnézik a mész- és szénégetők boksáit. Köpecen megtekintik a református templom kazettás, festett famennyezetét, az "Év fája Romániában" címét elnyert szilfát és az 1848/49-es emlékművet. Kirándulnak a Szent Anna-tóhoz, a Mohos-láphoz, az Apor lyányok feredőjéhez és a Bálványos-várhoz. A dabasiak és zentaiak megtanulják a "kalákát", melynek során, erdővidéki családoknak nyújthatnak segítséget. Esténként közös programokon vesznek részt a helyi fiatalokkal: közös sütögetések, sportversenyek, táncház, diszkó. Mint látható, több tucat, az idegenforgalomban, a hagyományőrzésben, különböző mesterségekben kisközösségekben, civil szervezetekben résztvevő válik érintettjévé a programnak.

V.     Kommunikációs terv

Miután mindhárom település rendelkezik többféle kommunikációs csatornával, azokat szeretnénk felhasználni a program bemutatására. Ilyen lehetőségek: a városok hon- és facebook lapjai, helyi elektronikus és írott sajtók, helyi és regionális televíziók és rádiók. Dabason: Dabas Televízió, MAG Televízió, Rádió Dabas, Dabasi Újság. Baróton: Erdővidék Televízió, Erdővidéki Hírlap, Háromszék. Zentán: Vajdasági Televízió, Hét Nap (Bánáti Újság), Szabadkai Napló, FOX Rádió Zenta.

VI.    További testvér-települési partnerek adatai

 • Besztercebánya Város Önkormányzata (Mesta Banská Bystrica)/Szlovákia 97401 Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26./e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./Jan Nosko polgármester Szemet Község (Obec Kalinkovo)/Szlovákia 90043
 • Kalinkovo 211/e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./Stefan Bozik polgármester
 • Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna, 89600 Munkács, Puskin u. 2./Andrij Baloga polgármester

 

Letölthető támogatási szerződés:
letoltes ikon pdf01
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM