2019. május 21. kedd
Konstantin
Holnap: Júlia, Rita napja lesz

Térfigyelő rendszer

Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2017. szeptember 1.
A Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelembevételével készült.

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai
1.1.A térfigyelő rendszer fogalma

 • A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon rögzítését és továbbítását.

1.2.A térfigyelő rendszer működési céljai

 • a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása
 • a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelet
 • a közterület- felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése
 • a lakosság, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása

1.3.Értelmező rendelkezés

személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendelkezésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterület a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat

közterületi rend:a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása2. Az adatkezelés

2.1.Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és serülés ellen.

2.2.Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható helyen, jól olvasható, tájékoztatást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni.

2.3.Az adatkezelés korlátai
A felvétel rögzítése helyszínén

 • elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából indult eljárásban
 • elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban
 • rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban
 • a felvételen szereplő személy, által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

2.4.  Az adatkezelés időtartama
A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. 8 nap elteltével haladéktalanul törölni köteles kivéve, ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított, és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a felügyelő a rögzített felvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.


3. Dabasi Térfigyelő Rendszer általános jellemzői

3.1. A Közterületi Térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése
A térfigyelő rendszer Dabas Város Önkormányzat tulajdona. Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Közterület- felügyeletet bízta meg. A felvételek 0-tól 24 óráig, folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésére. Folyamatos megfigyelés nem történik.

3.2.A Térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye:

Sorszám Megnevezés Kamerák
száma
1. Tatárszentgyörgyi út- Kossuth Lajos út sarok 2
2. 5. sz. főút-Vasút u. sarok 2
3. 5. sz. főút- Bartók Béla út sarok 3
4. 5. sz. főút-Inárcsi út 2
5. Tabáni út vége a Bugyi felé vezető út 2
6. Kapisztrán torony 1
7. 50-es út- Szent János út kereszteződése 1
8. 50-es út- Vásártér út kereszteződése 1
9. Dabas Besnyő Illatos út- Inárcsi út kereszteződése 1
10. Kossuth Lajos út  21. 1
11. Vasút út- Szőlő utca kereszteződése 1
12. Dabasi- szőlők Tinódi utca 3. 1
13. Dabas, Semmelweis utca- Sportcsarnok utca- Parragh utca kereszteződése 1
14. Dabasi-szőlők műfüves pálya-játszótér 1 1
15. Dabas Honvéd u. 22 1  1
16. Dabas Honvéd u. 28 1  1
17. Dabas Mánteleki úti játszótér 1  1
18. Dabas Zentai utcai játszótér 1  1
19.    
Összesen   243.3.Adatmentés, adattárolás, odatovábbítás:

A képfelvevőt a közterület- felügyelet kezeli. A kialakított rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. Két kamera esetében a rendszerről való adatmentés csak az erre feljogosított és kioktatott személyek, adott számítógépén keresztül, a helyszínen, az adott kamerák routerének WIFI környezetében lehetséges. A többi kamera esetében egy végpont van biztosítva, a rendszer központi rögzítésének hely Dabasi Polgármesteri Hivatal szerver szobája.

A számítógépen további jogosultság korlátokkal védetten futtatható kliens szoftver segítségével lehetséges a kívánt adat letöltése illetve helyben az online monitorozás is.

A kameráknál a visszaellenőrzést a következők tehetik meg:

 • polgármester
 • jegyző
 • rendőrség

A közterület felügyeletnek üzemeltetési naplót kell vezeti, melyben a következő bejegyzek kerülnek:

 • reggeli állapot ellenőrzés eredménye (kamerák állapota, rögzítő stb.)
 • visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma
 • egyéb észrevételek

A naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a felhasznált adathordozók megjelölése és a bekövetkezett eseményre tekintettel tett intézkedés.  

A rögzített felvétel a közterület-felügyeletről szóló törvény 7§ (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból- bizonyítási eszközként- a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli megkeresésére továbbítható, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által biztosított adathordozó eszközön. A rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az eljárásra jogosult közreműködésével történik. Az adattovábbítást a Szabályzat 2. számú mellékletére fel kell vezetni.

3.4.Informatikai biztonság

A térfigyelő központ szervere a Dabasi Polgármesteri Hivatalban kialakított zárt helyiségben került elhelyezésre. A Rendőrségről szóló tv., az Info tv., egyéb jogszabály által feljogosított személyek , valamint a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyző-helyettese, valamint a Hivatal rendszergazdája léphetnek be és tartózkodhatnak. Ezen személyeken kívül más a helyiségben csak indokolt esetben és a Jegyző előzetes engedélyével léphet be, illetve tartózkodhat.

A rendszer karbantartását végző személy a központi helyiségbe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és végezheti tevékenységét.

A hordozható számítógép állandó használatára a közterület-felügyelet jogosult. A közterület- felügyeletnek ismernie kell a jelszavakat, valamint az átadott berendezés használatára vonatkozó előírásokat. A közterület- felügyelet anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik, ha nem rendeltetésszerűen, illetve az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak megfelelően használja a hordozható számítógépet. A közterület- felügyeletnek biztosítani kell, hogy a Hivatal területéről kivitt számítógép illetéktelen személy, személyek számára ne lehessen hozzáférhető.   

Amennyiben a jogosult már nem használja az eszközt, vissza kell szolgáltatni az informatikusnak, és értesíteni kell a jegyzőt. A hordozható számítógépet a Dabasi Polgármesteri Hivatal 2370 Dabas, Szent István tér 1/b szám alatt zárható helyiségben és zárható szekrényben kell elhelyezni.

Az eszköz raktárba való visszavételének lépései:

 • A gépnek és tartozékainak tételes átvétele
 • Az észlelt hibák jegyzőkönyvbe vétele

4. Szabályzat mellékletei

 • 1. számú melléklet: Kérelem Dabas Város Önkormányzat területén működő térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt
 • 2. számú melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás
 • 3. számú melléklet: Felvételek megsemmisítésére vonatkozó nyilvántartás

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.

Jelen Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dabas, 2017. július 31.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
29/561-249
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Letölthető tartalmi anyag

letoltes ikon pdf01

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM