2018. január 23. kedd
Rajmund, Emerencia, Zelma
Holnap: Timót napja lesz

Segélyek

Az 1997. évi XXXI. törvény  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza.

Az ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg, melyek pénzbeli és természetbeni formában nyújthatók.

2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28.500 Ft.


SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet

 • a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál,
 • a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni.
A kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.


A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint

 • lakásfenntartási támogatást,
 • aktív korúak ellátására való jogosultság foglalkoztatást helyettesítő támogatást, vagy
 • rendszeres szociális segélyt,
 • méltányossági jogkörben közgyógyellátást
 • rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményt,
 • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 • óvodáztatási támogatást állapít meg.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
 • adósságkezelési szolgáltatást
 • méltányossági jogkörben ápolási díjat,
 • ápolási támogatást,
 • önkormányzati segélyt,
 • méltányossági jogkörben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
 • étkezési térítési díj kedvezményt
 • háztartási hulladékszállítás díjának méltányosságból történő átvállalását állapít meg.

Az önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
 • köztemetés

 

Lakásfenntartási támogatás

 • A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt
 • A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
 • -Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

 

Aktív korúak ellátása

 • Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, aki egészségkárosodott, vagy akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy  akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.  Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
 • Aktív korúak ellátására jogosult személynek a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket is teljesítenie kell.  A kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház tiszta, higiénikus legyen, az ingatlant rendeltetésszerűen használja, állagát megóvja. Udvara, kertje ápolt, gondozott, gyommentes. Kerítéssel kívül határos terület, így a járda, árok tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről gondoskodik.

 

Méltányossági közgyógyellátás

 • Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%- egyedül élő esetén annak 250%-át. akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja. Kérelem kötelező melléklete a háziorvosi javaslat. A háziorvosi javaslat csak akkor továbbítható a Pest Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervnek, ha a kérelemhez benyújtott jövedelmi igazolások megfelelnek a feltételeknek.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
 • A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a  feltételeknek; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg  /Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban/  külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

 


Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki  a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családbafogadó gyám lakcíme szerint illetékes gyámhatóság - határozatlan időre - állapítja meg. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

 


Óvodáztatási támogatás

 • A gyámhatóság annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, pénzbeli támogatást folyósít.
 • A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

 


Adósságkezelési szolgáltatás

 • Adósságkezelési szolgáltatásban az a család, illetve személy részesülhet: akinek az adóssága meghaladja az 50. 000.- Ft-ot, akinek a tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták. Akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, akinek a lakásnagysága nem haladja meg: 1 fő esetén 60 m2,-t és minden további együttlakó személy esetén az elismert lakásnagyság 20 m2-rel növekszik.  Aki vállalja az adósságkezelési támogatás körébe vont, őt terhelő tartozás 25%-nak megfizetését egy összegben vagy legfeljebb 3 havi részletben, illetve egyéni elbírálás alapján, aki vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson 9 hónapon keresztül való havonkénti rendszeres részvételt és az aktuális havi közüzemi díjainak befizetését igazoló számláinak bemutatását,

 

Ápolási díj

 • A 18 évet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó személy részére az Esélyegyenlőségi Bizottság ápolási díjat méltányosságból akkor állapít meg, ha a hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150%-át.

 

Fiatalkorúak ápolási támogatása

 • Az Esélyegyenlőségi Bizottság méltányosságból állapíthat meg a Dabas városban állandó lakcímmel rendelkező 18 éves életkor alatti személy törvényes képviselője részére fiatalkorúak ápolási támogatását, ha az ápolt tartós beteg vagy testi-szellemi fogyatékkal élő, vagy olyan betegségben szenved, melynek kezelési költsége a család életvitelét súlyosan nehezíti, és a támogatást a család jövedelmi helyzete indokolttá teszi, különösen ha a család egy háztartásban élő tagjainak egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér 120 %-át

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • Az Esélyegyenlőségi Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a gyermekek vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYVT. 19§ (7) bekezdésében meghatározott értéket.

 

Étkezési térítési díj kedvezmény

 • Az étkezési térítési díj kedvezmény adható a dabasi gyermekek részére méltányosságból az önkormányzat mindenkori költségvetéstől függően, ha a gyermek családja nem részesül a GYVT-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át nem haladja meg.

 

Kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alóli mentesség

 • Kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól méltányosságból az a személy mentesülhet, akinek a havi egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén annak 150 %-át, közös háztartásban élők esetén 100 %-át nem haladja meg, és a számla a nevére szól.

 • A városban a 70. életévét betöltött egyedül élő személy (2012. június 30-ig benyújtott kérelmek esetén) a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól  mentességben részesül.

 • A városban a 70. életévüket betöltött, -házastársával vagy egyedül élő- személyek, a 2012. július 1. követően benyújtott kérelmek esetében a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól 50 %-os kedvezményben részesülnek.

 • Kedvezményes hulladékszállítási díjat fizet az az egyedül élő, aki 62 éven felüli nyugdíjas, rokkantsági ellátásban részesül, fogyatékossági támogatásban részesül, hadirokkant és hadiözvegy, rendszeres szociális segélyben részesül és a  számla a nevére szól.

 

Köztemetés

 • A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
 • Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
 • A törvényben meghatározottak szerint az, aki vagyonnal nem rendelkezik és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és szociális körülménye indokolja, akkor a Polgármester részben vagy egészben mentesíti az eltemetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megfizetése alól.

Search