2019. február 16. szombat
Julianna, Lilla
Holnap: Donát napja lesz

Hivatalos közlemények

Óvodai beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre

Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Dabas Város Önkormányzata által fenntartott óvoda valamennyi épületébe (székhely- tagintézmény- telephely épületek) a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre 2018. április 23-25. napján (hétfő-szerda) 8.00-16.00 óra között lehet beíratni.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három éves korra változik: a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától.(szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2018. április 20-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvodába

  • azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,
  • az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá az óvodai felvételi körzetek megtekinthetőek a www.dabas.hu honlapon az Intézmények/óvodák menüpont alatt.

Az alapító okiratuk szerint a Dabas-Sári Óvoda, a Dabasi Bóbita Óvoda és a Dabas-Gyóni Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása a Dabas-Gyóni Óvodában történik.Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kérjük hozza magával a szakértői véleményt.

A Dabas-Sári Óvoda az alapító okirata szerint szlovák nemzetiségi nevelést is folytat. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

Dabas-Sári Óvoda ( a ,,Szivárvány" Óvoda épületébe és a ,,Napsugár" Óvoda épületébe) történő beiratkozás

2371 Dabas, Mánteleki út 6.
,,Szivárvány" Óvoda épülete

29/364-335

2018. április 23-25.
8.00 - 16.00 óra

Dabasi Bóbita Óvodába történő beiratkozás

2370 Dabas, Szent István út 34.

29/360-810

2018. április 23-25.
8.00 - 16.00 óra

Dabas-Gyóni Óvoda (,,Mesevár" Óvoda épületébe, ,,Lurkó" Óvoda épületébe) történő beiratkozás

2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.

29/367-234

2018. április 23-25.
8.00 - 16.00 óra

,Szőlőkert" Óvoda épületébe történő beiratkozás

 

Dabas, 2018. március 19.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Letölthető közlemény:
letoltes ikon pdf01

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM